Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 9265

Gepubliceerd op 29 januari 2016 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Schaijkseweg 3 te Zeeland, Landerd

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Schaijkseweg 3” en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van een hogere grenswaarde voor een ieder ter inzage liggen.

Ontwerpwijzigingsp lan

In het geldende bestemmingsplan Buitengebied is de woonboerderij aan de Schaijkseweg 3 in Zeeland bestemd voor ‘Wonen’, waarbij slechts één woning is toegestaan. Het wijzigingsplan maakt de splitsing van de woonboerderij in twee woningen mogelijk.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde

In het kader van dit plan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A) wordt overschreden. Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van artikel 110a Wet geluidhinder een hogere waarde vaststellen. Zij kan dit doen als de geluidbelasting op de gevels meer is dan 48 dB(A) en niet meer dan 53 dB(A). In dit geval wil het college van burgemeester en wethouders van deze mogelijkheid gebruik maken.

Inzage

Conform het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht liggen het ontwerpwijzigingsplan ‘Schaijkseweg 3’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden met alle bijbehorende stukken met ingang van maandag 1 februari 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Het plan en ontwerpbesluit kunnen uitsluitend op afspraak worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Voor een toelichting of voor eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer T. Reijnen (telefoonnummer: 0486-458163).

 

Het ontwerpwijzigingsplan en de daarbij behorende stukken zijn ook in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpwijzigingsplan is vindbaar via planidentificatienummer NL.IMRO.1685.bpbgbschaijkseweg3-ON01. De bronbestanden zijn digitaal beschikbaar via http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/Landerd/RO-online/2008/NL.IMRO.1685.bpbgbschaijkseweg3-ON01.

Zienswijze

Een ieder kan binnen de genoemde termijn een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan en/of over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze dient geadresseerd te worden aan burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer T. Reijnen.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl