Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 87032VerordeningenGemeente Stadskanaal: besluit tot wijziging van de Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015

 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juni 2016, nr. R 7158;

gelet op de wens om de Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 te actualiseren;

b e s l u i t :

de Verordening Jeugdhulp Stadskanaal 2015 te wijzigen door:

A

In de Intitulé, de inleiding van de verordening, te wijzigen "artikel 8.1.1, lid 4" in "artikel 8.1.1, lid 3" en toe te voegen de verwijzing naar artikel 2.10 van de Jeugdwet.

B

De tekst van artikel 3, tweede lid, nu luidende "het college stelt bij beschikking vast welke individuele voorziening aan de jeugdige of zijn ouders wordt toegekend",

te vervangen door de navolgende tekst:

"Als de jeugdige of zijn ouders hierom verzoekt, legt het college de verstrekking van de individuele voorziening(en) vast in een beschikking. Het college geeft in ieder geval een beschikking af indien:

a. de verstrekking van een individuele voorziening wordt afgewezen;

b. de individuele voorziening wordt verstrekt als PGB."

C

De tekst van artikel 5, lid 3, nu luidende "als sprake is van een te betalen ouderbijdrage wordt dit opgenomen in de beschikking", te laten vervallen.

D

Onder gelijktijdige vernummering van de artikelen 8, 9 en 10 naar respectievelijk 16, 17 en 18, toe te voegen de nieuwe artikelen 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 inzake Afstemming met andere domeinen, luidende:

"Artikel 8 Gezondheidszorg

 • 1.

  Het college maakt afspraken met de huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verwijzing, als bedoeld in artikel 2.6, eerste lid, onderdeel g van de wet en artikel 3, lid 1 van deze verordening, plaatsvindt.

 • 2.

  Het college maakt afspraken met de huisartsen, de medisch specialisten, de jeugdartsen en de zorgverzekeraars over de wijze waarop de verwijzing naar een individuele voorziening bekrachtigd wordt in een besluit van het college als bedoeld in artikel 3, lid 2 van deze verordening.

 • 3.

  Het college maakt afspraken met de zorgverzekeraars en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hoe de continuïteit van zorg te garanderen voor jeugdigen die in behandeling zijn en de leeftijd van 18 jaar bereiken en daarmee onder de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg komen te vallen, en hoe te voorkomen dat jeugdigen tussen wal en schip vallen wanneer er discussie is over het wettelijk kader.

Artikel 9 Gecertificeerde instellingen

 • 1.

  Het college maakt afspraken met de gecertificeerde instellingen over de aansluiting tussen de algemene voorzieningen als bedoeld in artikel 2 en de gecertificeerde instellingen.

 • 2.

  Het college maakt afspraken met de gecertificeerde instellingen over:

  • a.

   het overleg over de aangewezen jeugdhulp in het kader van de kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering, zoals bedoeld in artikel 3.5, lid 1 van de wet;

  • b.

   het overleg over de eventueel gewenste jeugdhulp na beëindiging van de kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering;

  • c.

   de vorm en inhoud van het besluit tot inzet van jeugdhulp van de gecertificeerde instelling en hoe het college daarvan op de hoogte gesteld wordt;

  • d.

   wanneer en onder welke voorwaarden de gecertificeerde instelling budgethouder van een Persoonsgebonden Budget kan zijn namens de jeugdige en zijn ouders;

  • e.

   hoe te handelen wanneer de gecertificeerde instelling meent dat niet gecontracteerde jeugdhulp ingezet dient te worden.

 • 3.

  Het college en de gecertificeerde instelling leggen de afspraken als bedoeld in het tweede lid vast in een protocol als bedoeld in artikel 3.5, lid 3 van de wet.

Artikel 10 Justitiedomein

 • 1.

  Het college maakt afspraken met de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en Justitiële Jeugdinrichtingen over het overleg over de inzet van jeugdhulp bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing en jeugdreclassering als bedoeld in artikel 2.4, lid 2 onderdeel b van de wet.

 • 2.

  Het college en de betrokken instellingen nemen de afspraken zoals bedoeld in het eerste lid op in het protocol zoals bedoeld in artikel 9, lid 3 van deze verordening en het protocol bedoeld in artikel 3.1, lid 5 van de wet.

Artikel 11 Voorschoolse voorzieningen

 • 1.

  Het college maakt afspraken met de (brancheorganisatie van) instellingen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang over:

  • a.

   de afstemming tussen de algemene voorzieningen als bedoeld in artikel 2 en de voorschoolse voorzieningen;

  • b.

   de afstemming, voor zover en indien noodzakelijk, bij het toekennen van individuele voorzieningen voor jeugdigen en hun ouders;

  • c.

   de terugkoppeling over de voortgang en resultaten van de individuele voorzieningen;

  • d.

   de gezamenlijke zorgarrangementen en de toegang hiertoe.

 • 2.

  Het college en de brancheorganisatie leggen de afspraken als bedoeld in het eerste lid vast in een protocol.

Artikel 12 Veilig Thuis

Het college maakt afspraken met Veilig Thuis over de toegang naar algemene en individuele voorzieningen.

Artikel 13 Onderwijs

 • 1.

  Het college maakt afspraken met de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en de schoolbesturen speciaal onderwijs over:

  • a.

   de afstemming tussen de algemene voorzieningen als bedoeld in artikel 2, leerplicht en het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen op de scholen;

  • b.

   de afstemming, voor zover en indien noodzakelijk, bij het toekennen van individuele voorzieningen voor leerlingen en hun ouders;

  • c.

   de terugkoppeling over de voortgang en resultaten van de individuele voorzieningen;

  • d.

   de gezamenlijke onderwijszorgarrangementen en de toegang hiertoe.

 • 2.

  Het college en de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs leggen de afspraken als bedoeld in het eerste lid vast in een protocol.

Artikel 14 Wmo‐voorzieningen

 • 1.

  Het college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening en voorzieningen voor jeugdigen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor een goede afstemming van de voorzieningen voor jeugdigen op grond van deze verordening en voorzieningen voor volwassenen, zijnde ouders, op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de continuïteit van zorg onder zijn verantwoordelijkheid wanneer de jeugdige de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Artikel 15 Voorzieningen werk en inkomen

 • 1.

  Het college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening en (re‐integratie)voorzieningen voor jeugdigen op grond van de Participatiewet, waaronder leerwerktrajecten.

 • 2.

  Het college draagt zorg voor een goede afstemming van voorzieningen op grond van deze verordening en voorzieningen voor volwassenen, zijnde ouders, op grond van de Participatiewet dan wel aanvullend minimabeleid.

E

Onder gelijktijdige vernummering van de artikelen 11 en 12 naar 20 en 21 een nieuw artikel 19 getiteld Betrekken van de ingezetenen bij het beleid op te nemen, luidende als volgt:

 • 1.

  Het college stelt cliënten en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.

 • 2.

  Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het eerste en tweede lid.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2016.

De raad

De heer K. Willems mevrouw B.A.H. Galama

raadsgriffier voorzitter