Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2016, 85247Verordeningen  Besluit vanburgemeester en wethouders   div-nummer  549       onderwerp Subsidieregeling hang- en sluitwerk Gouda 2016  

 

 

Burgemeester en wethouders van Gouda

Gezien het besluit van burgemeester en wethouders van 16 februari 2016 met betrekking tot het Actieplan 2016 behorend bij de Kadernota Veiligheid 2015-2018.

Gelet op artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (ASV);

besluiten:

vast te stellen de Subsidieregeling hang- en sluitwerk Gouda 2016

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

E rkend PKVW bedrij f: bedrijf dat voldoet aan de certificatieregeling van het PKVW en dat een erkenningsovereenkomst met een certificatie-instelling heeft getekend. De gecertificeerde bedrijven van Gouda en omstreken zijn te vinden op www.preventiecertificaat.nl.

Hotspotgebied en: door analyse geselecteerde buurten met een meerjarige trend van een herhaaldelijk hoog aantal inbraken. In de analyse en in deze regeling worden de CBS richtlijnen gebruikt om de grenzen van de buurten te definiëren.

Hang- en Sluitwerk: Materialen die de inbraakwerendheid van de woning vergroten. Denk aan maatregelen die genomen worden om deuren en ramen te beveiligen. Voor subsidie komen o.a. in aanmerking: SKG sloten, cilindertrekbeveiliging, raamboompjes, kierstandhouders, barrièrestangen, alarmsystemen, Secu-strips, rolluiken etc.

Voucherregeling : De voucherregeling biedt subsidie aan ten behoeve van het aanschaffen en het aanbrengen van inbraakwerende materialen zoals hang- en sluitwerk die worden geplaatst door een erkend PKVW-gecertificeerd bedrijf. Er is gekozen om de verplichting te stellen dat het hang- en sluitwerk aangebracht wordt door een erkend PKVW-gecertificeerd bedrijf, gezien er dan zekerheid bestaat dat het hang- en sluitwerk op de juiste manier is aangebracht en dat het risico op een voltooide inbraak hiermee daadwerkelijk verkleind wordt. Om bekendheid te geven aan de regeling zal er in de betreffende hotspotbuurten huis-aan-huis een flyer verspreid worden over de subsidieregeling.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Het doel van de subsidieverstrekking is het stimuleren van het nemen van inbraakwerende maatregelen in de hotspotgebieden Korte Akkeren Oud, Lustenbuurt, Slagenbuurt, Kort Haarlem en de Polderbuurt, met als doel het aantal woninginbraken te laten dalen. Indien het aantal aanvragen hiertoe aanleiding geeft kan dit gebied op verzoek van de burgemeester verruimd worden.

Artikel 3 Doelgroep subsidie

Een subsidie wordt slechts verstrekt aan een natuurlijk persoon die eigenaar is van een in de hotspotgebieden gelegen woning en de desbetreffende woning tevens bewoont.

Artikel 4 Aanvraag en verantwoording

 • 1.

  Voor het aanvragen van een subs i die en het afleg gen van verantwoording wordt gebruik gemaakt van het door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier.

 • 2.

  De aanvrager informeert van te voren bij het secretariaat van de afdeling Veiligheid en Wijken ( bereikbaar via 140182 of per e-mail secretariaatdmo @gouda.nl ) of er nog voldoende budget is en of hij/zij aan d e vereisten van de subsidieregeling voldoet.

Artikel 5 Criteria

 • 1.

  De subsidie geldt voor de aanschaf en het laten aanbrengen van inbraakwerende materialen door een PKVW-gecertificeerd bedrijf .

 • 2.

  Per woning kan eenmalig subsidie worden aangevraagd .

 • 3.

  Het aan te brengen hang- en sluitwerk dient bij deuren en ramen aan de voor- of achterzijde of zijkant van de woning te worden aangebracht.

 • 4.

  Deze subsidieregeling is niet van toepassing op tuinschuren of andere bijgebouwen.

 • 5.

  Voor voorzieningen die zijn uitgevoerd voor 1 ju l i 2016 wordt geen subsidie verstrekt.

Artikel 6 Verplichtingen

De subsidie wordt verleend onder de verplichting dat:

 • -

  De bij het aanvraagformulier voorgeschreven documenten worden overgelegd ;

 • -

  Aan met toezicht belaste personen van erkende PKVW bedrijven en aan ambtenaren van de afdeling Veiligheid en Wijken indien noodzakelijk

  • 1.

   toegang wordt verleend tot de woning;

  • 2.

   d e op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt, en

  • 3.

   g elegenheid word t gegeven tot het con troleren van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens.

Artikel 7 Gereedmelding

De ontvangstdatum van het volledig ingevulde aanvraagformulier conform het bepaalde in artikel 4 en de daarin gevraagde documenten wordt beschouwd als datum gere e dmelding werkzaamheden.

Artikel 8 Vaststelling subsidie

Binnen vier wek e n na ontvangst van de gereedmelding beslissen burgemeester en wetho u ders of zij met de gereedmelding kunnen instemmen en wordt de hoogte van de subsidie definitief vastgestel d . De beslissing kan met maximaal vier weken worden verdaagd voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanle i ding geeft.

Artikel 9 Wijze van toekenning

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een eenmalige investeringssubsidie van 50% van de kosten van het aanschaffen en het aanbrengen van materialen geplaatst door een erkend PKVW bedrijf met een maximum van € 250,00 per woning. Hierbij dient een kopie van de factuur als betalingsbewijs te worden verstrekt..

Artikel 10 Subsidieplafond en verdelingswijze

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 50.000,00. Dit bedrag kan, bij een groot aantal aanvragen, eenmalig verhoogd met €50,000,00.

 • 2.

  Subsidies worden verstrekt voor aanvragen die voldoen aan de criteria en voor toekenning in aanmerking komen.

 • 3.

  Subsidieaanvragen worden verstrekt in volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.

 • 4.

  Zodra naar aanleiding van de begrotingsbehandeling vaststaat dat een aanpassing van dit subsidieplafond noodzakelijk is, wordt een aangepast subsidieplafond vastgesteld en bekend gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de toekenning dan wel de hoogte van de aangevraagde subsidie.

Artikel 11 Looptijd

Deze regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2017.

Artikel 12 Overige bepalingen

Voor zover in deze regeling daarvan niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen van de ASV en het Uitvoeringsbesluit behorend bij de ASV onverkort van toepassing.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling hang- en sluitwerk Gouda 2016.

Aldus besloten in de vergadering van 21 juni 2016.

Burgemeester en wethouders,

, burgemeester

, secretaris

Toelichting

Algemeen

Het doel van de subsidieverstrekking is het stimuleren van het verbeteren van het hang- en sluitwerk van woningen en daarmee het aantal (voltooide) woninginbraken te laten dalen. De subsidieregeling kan afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming naar verwachting in juni 2016 worden geïntroduceerd. Het voorstel is om de regeling in eerste instantie alleen in de hotspotbuurten Korte Akkeren Oud, Polderbuurt, Lustenbuurt en Kort Haarlem aan te bieden. Uit de analyse van de inbraakcijfers van 2015 blijkt dat deze buurten de ‘hotspots’ zijn in Gouda. Door de subsidieregeling in deze buurten aan te bieden, streven we naar een daling van het aantal inbraken in deze buurten en hiermee een daling van het totale inbraakcijfer in Gouda.

De subsidie bedraagt 50 procent van de kosten van het aanschaffen en het aanbrengen van inbraakweende materialen zoals hang- en sluitwerk dat wordt geplaatst door een erkend PKVW-gecertificeerd bedrijf met een maximum van € 250 per woning. Er wordt duidelijk gecommuniceerd naar bewoners welke bedrijven hieronder vallen. Er is gekozen om de verplichting te stellen dat het hang- en sluitwerk aangebracht wordt door een erkend PKVW-gecertificeerd bedrijf, gezien er dan zekerheid bestaat dat het hang- en sluitwerk op de juiste manier is aangebracht. Deze regeling sluit goed aan op de reeds bestaande poortverlichtingsregeling.

Artikelsgewijs

Artikel 4 Aanvraag en verantwoording

 

Indien geen gebruik wordt gemaakt van het verplicht voorgeschreven aanvraagformulier, wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 5 Criteria

Deze subsidieregeling voorziet alleen in het verstrekken van een bijdrage voor het aanschaffen en aanbrengen van materialen die de inbraakwerendheid van de woning vergroten. Deze materialen dienen aangebracht te worden door een PKVW gecertificeerd bedrijf. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het aangebrachte hang- en sluitwerk. De gemeente, als verlener van de bijdrage, aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het aanschaffen en aanbrengen van de materialen van welke aard dan ook.

Artikel 10 Subsidieplafond en verdelingswijze

Als er geen subsidieplafond zou zijn ingesteld, dan is de omvang van het beroep op deze subsidieregeling ongelimiteerd. Met het instellen van een subsidieplafond beperkt het college de aanspraken op de subsidie.

Zodra het plafond van deze regeling wordt overschreden, wordt de subsidieaanvraag geweigerd. Dit vloeit voort uit de Algemene wet bestuursrecht (4:25, tweede lid).