Subsidieregeling Jubilea 2015

 

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom;

Overwegende dat het gewenst is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan sociaal culturele, culturele, educatieve en sportieve beleving;

Gelet op 3, eerste lid, artikel 7, tweede lid, artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Bergen op Zoom 2015;

Besluit:

Vast te stellen de volgende regeling

Subsidieregeling Jubilea 2015

Artikel 1 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De jubileumsubsidie geldt uitsluitend voor de hierna te noemen jubilea en bedraagt:

 • a.

  Voor de vastenavendinstellingen:

  • -

   voor een 11-jarig jubileum € 55,--

  • -

   voor een 33-jarig jubileum € 155,--

  • -

   voor een 55-jarig jubileum € 266,--

  • -

   voor een 77-jarig jubileum € 377,--

  • -

   voor een 99-jarig jubileum € 377,--

  • -

   voor een 121-jarig jubileum € 377,--

  • -

   voor een 143-jarig jubileum € 377,--.

 • b.

  voor de overige instellingen:

  • -

   voor een 12,5 jarig jubileum € 75,--

  • -

   voor een 25-jarig jubileum € 125,--

  • -

   voor een 50-jarig jubileum € 250,--

  • -

   voor een 75-jarig jubileum € 375,--

  • -

   voor een 100-jarig jubileum € 375,--

  • -

   voor een 125-jarig jubileum € 375,--

  • -

   voor een 150-jarig jubileum € 375,--.

Artikel 2 Doelgroep

In de gemeente Bergen op Zoom gevestigde instellingen op het gebied van sociaal-cultureel werk, cultuur, educatie en recreatie komen in aanmerking van een jubileumsubsidie, mits zij:

 • -

  rechtspersoonlijkheid bezitten;

 • -

  volledige rechtsbevoegdheid bezitten danwel

bij het ontbreken van volledige rechtsbevoegdheid zijn ingeschreven in de betreffende registers van de Kamer van Koophandel, en

 • -

  geen winstoogmerk/fundraising nastreven, en

 • -

  sociaal-culturele, culturele, educatieve of recreatieve doeleinden nastreven.

Artikel 3 Procedurebepalingen

Uiterlijk 1 jaar na de jubileumdatum wordt een aanvraag om subsidie, vergezeld van een bewijs van een oprichtingsdatum (bijvoorbeeld kopie uittrekstel Kamer van Koophandel of statuten van de notaris) en het jubileumprogramma, schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders ingediend.

Artikel 4 Slot- en overgangsbepalingen

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager gemotiveerd afwijken van een artikel of artikelen van deze regeling voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard;

 • 2.

  De Subsidieregeling Jubilea, in werking getreden op 1 juli 2015, wordt ingetrokken per 1 juli 2016;

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als; “Subsidieregeling Jubilea 2015”;

 • 4.

  Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2015.

De secretaris, De burgemeester,

Mevr. mr. A.C. Spindler Dhr. dr. F.A. Petter

Toelichting

Artikel 1

Voor vastenavendinstellingen wordt gerekend met een jubileumperiode van 22 jaar, voor overige instellingen met een jubileumperiode van 25 jaar. Na het 77-jarig jubileum resp. 75-jarig jubileum wordt het subsidiebedrag niet meer verhoogd. Per aanvraag wordt maximaal € 377,-- resp. € 375,-- uitgekeerd. Er vindt geen cumulatie van het uit te keren bedrag plaats.

Naar boven