Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidasdok (2016, nr. 131/332)

 

Nummer 131/332

Publicatiedatum 22 april 2016

Agendapunt 25

Datum besluit B&W 15 maart 2016

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidasdok

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 15 maart 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 332);

Gelet op:

 artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

 artikel 1.1, eerste lid, onder a, en tweede lid jo bijlage II onder Aa nummer 26 van de Crisis- en herstelwet;

Mede gezien de aangenomen motie van de raadsleden de heer Ernsting, de heer Vink en de heer Boldewijn (Gemeenteblad afd. 1, nr. 383),

Besluit:

 • 1.

  de naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok naar voren gebrachte zienswijze zoals in de van dit besluit onderdeel uitmakende Nota van Beantwoording onder B8 genoemd, samengevat en omschreven, niet-ontvankelijk te verklaren en de overige naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok naar voren gebrachte zienswijzen zoals samengevat en omschreven in de van dit besluit onderdeel uitmakende Nota van Beantwoording ontvankelijk te verklaren;

 • 2.

  de zienswijzen zoals in de van dit besluit onderdeel uitmakende Nota van Beantwoording onder B11 en B18 genoemd, samengevat en omschreven, gegrond te verklaren voor zover deze zienswijzen aanleiding hebben gegeven om het bestemmingsplan Zuidasdok gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok en de overige naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok naar voren gebrachte zienswijzen, zoals samengevat en omschreven in de Nota van Beantwoording, ongegrond te verklaren;

 • 3.

  de beantwoording van de zienswijzen die naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidasdok zijn ontvangen, zoals opgenomen in de van dit besluit onderdeel uitmakende Nota van Beantwoording tot de hare te maken;

 • 4.

  het bestemmingsplan Zuidasdok bestaande uit de verbeelding en regels en vergezeld van een toelichting, met identificatienummer NL.IMRO.0363.K1402BPGST-VG01 in elektronische en analoge vorm, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik gemaakt is van een ondergrond welke ontleend is aan de Grootschalige Basiskaart Amsterdam,

versie 1 januari 2014, in vergelijking met het bestemmingsplan zoals dit in ontwerp ter inzage heeft gelegen overeenkomstig de van dit besluit onderdeel uitmakende Nota van Wijzigingen gewijzigd vast te stellen;

 • 5.

  geen exploitatieplan vast te stellen;

 • 6.

  dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 20 april 2016.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven