Verordening Duurzaamheidslening gemeente Doetinchem

 

De raad van de gemeente Doetinchem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2016;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Doetinchem

 

Artikel 1 - Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner of Vereniging van Eigenaren, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet;

 • b.

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning en/of toebehoren van de aanvrager;

 • c.

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in bijlage 1;

 • d.

  EPA-maatwerkadvies : een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren , plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in bijlage 1 genoemde maatregelen en voorzieningen kan worden opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.

 • e.

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in bijlage 1, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 

Artikel 2 -Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte/zelfstandige woning in de gemeente Doetinchem, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

 

Artikel 3- Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van de Duurzaamheidsleningen.

 

Artikel 4 - Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Doetinchem en SVn.

 

Artikel 5- Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 - Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt digitaal ingediend bij het college of bij een door het college aangewezen organisatie onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen eventueel aangevuld met kopie EPA rapport;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 7 - Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, wordt deze buiten behandeling gelaten.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 

Artikel 8 - Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2500,-;

 • 4.

  de aanvraag wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

 

Artikel 9 - Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO 2 uitstoot;

 • b.

  het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

 

Artikel 10 - Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1.

  De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

 

Artikel 11 - Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Doetinchem en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 12 - Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2500,- en niet meer dan € 25.000,- (inclusief btw).

 • 3.

  Per woning kan meer dan één lening toegekend worden met dien verstande dat de totale hoofdsom per woning niet meer bedraagt dan € 25.000,-.

 • 4.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 

Artikel 13 - Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

 

Artikel 14 - Nadere regels

 • 1.

  Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen;

 • 2.

  Het college is bevoegd tot wijziging van de lijst met duurzaamheidsmaatregelen (bijlage 1).

 

Artikel 15 - Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 16 - Intrekking en terugvordering

 • 1.

  Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien de:

  • a.

   aanvrager niet voldoet aan de bij de krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen, of;

  • b.

   duurzaamheidslening is toegekend op grond van door de aanvrager onjuist verschafte gegevens.

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

 

Artikel 17 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Duurzaamheidslening gemeente Doetinchem.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Doetinchem van 2 juni 2016,

griffier voorzitter

 

Bijlage 1

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

 • 1.

  Dakisolatie

 • 2.

  Gevelisolatie

 • 3.

  Spouwmuurisolatie

 • 4.

  Vloerisolatie

 • 5.

  Isolatieglas (HR++ of HR+++)

 • 6.

  Isolatiekozijn (U-waarde van maximaal 1,2)

 • 7.

  Warmtepomp bron bodem

 • 8.

  Warmtepomp bron lucht

 • 9.

  Warmtepomp bron gevel

 • 10.

  Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

 • 11.

  Pellet ketel / pellet kachel / HR houtkachel

 • 12.

  Micro-WKK /HRe-ketel

 • 13.

  WTW voor ventilatie

 • 14.

  Zonnepanelen (PV-cellen/ PV-folie)

 • 15.

  Zonnecollectoren / Zonneboiler

 • 16.

  LTV (Lage temperatuur verwarming)

 • 17.

  Douche WTW

 • 18.

  Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

 • 19.

  Groen dak

 • 20.

  Led verlichting

 • 21.

  Kleinschalige windturbine (passend binnen het geldende gemeentelijk ruimtelijke beleid)

 • 22.

  Energiebesparingsadvies/ Maatwerkadvies

Het college kan de in deze lijst vermelde duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Naar boven