Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2016, 41847VerordeningenGeurverordening, gebiedsvisie en beleidsregel geur en ruimtelijke plannen

 

Gemeenteblad, College van gemeente Uden,

6 april 2016 nr. 2015-76

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uden maken bekend dat de gemeenteraad van Uden op 31 maart 2016 heeft besloten:

 • 1.

  De Geurgebiedsvisie 2016 gemeente Uden vast te stellen.

 • 2.

  De Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden vast te stellen.

 • 3.

  De Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen gemeente Uden (versie 17-12-2015) in te trekken.

 • 4.

  De Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2016 gemeente Uden vast te stellen.

Naar aanleiding van een geurevaluatie heeft de raad op 9 juli 2015 besloten een nieuwe geurgebieds-visie en geurverordening op te stellen voor het gehele grondgebied van de gemeente Uden. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe beleid is gebruik gemaakt van een klankbordgroep waarin veehouders, burgers, natuur- en milieuorganisaties en de GGD vertegenwoordigd waren.

Daarnaast zijn de doelstelling en ambities van dit nieuwe beleid afgestemd met de visie “Udenaar de toekomst” en is rekening gehouden met de partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied. Hiermee wordt een verbetering beoogd van het woon- en leefklimaat met betrekking tot de geurbelasting, zonder onevenredig de ontwikkeling van veehouderijen en ruimtelijke plannen te belemmeren.

Het ontwerp van de geurverordening en het ontwerp van de geurgebiedsvisie hebben gedurende zes weken vanaf 24 december 2015 tot en met 4 februari 2016 ter inzage gelegen.

Er zijn drie inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties hebben op een punt geleid tot aanpassing ten opzichte van het ontwerp geurbeleid.

Bij de besluitvorming van ruimtelijke ontwikkelingen moet telkens de afweging gemaakt worden of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. In het nieuwe geurbeleid wordt dit met de “ Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen gemeente Uden ” gedaan. Hierdoor ontstaat meer rechtszekerheid.

Communicatie

De geurgebiedsvisie, geurverordening en beleidsregel geur en ruimtelijke plannen zijn bijgaand (digitaal) te raadplegen.

Geen bezwaar of beroep

De geurgebiedsvisie, geurverordening en beleidsregel geur en ruimtelijke plannen zijn geen (voor burgers) bindende juridische documenten. Tegen het besluit tot vaststelling kan daarom geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De geurgebiedsvisie, geurverordening en beleidsregel geur en ruimtelijke plannen treden in werking op de dag na bekendmaking.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart 2016;

De Raad voornoemd

de griffier de burgemeester

drs. G.B. Gnodde drs. H.A.G. Hellegers