Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2016, 4082Overige besluiten van algemene strekking

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht bedrijvenpark De Lasso te Roelofarendsveen

De burgemeester van Kaag en Braassem,

gelet op:

het bepaalde in artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012;

het positieve advies van de teamchef van de politie eenheid Den Haag, team Kaag en Braassem d.d. 9 december 2015;

de instemming van de hoofdofficier van justitie arrondissementsparket Den Haag d.d. 23 december 2015;

Overwegende:

 • -

  dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012 kan besluiten tot plaatsing van vaste camera's ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • -

  dat cameratoezicht op bedrijvenpark De Lasso deel uit maakt van een bredere aanpak ter vergroting van de veiligheid en moet worden gezien in samenhang met eerdere maatregelen in het kader van de openbare orde (zoals toekenning certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen op 25 november 2015);

 • -

  dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • -

  dat uit gegevens van de politie blijkt dat in de periode van 2010 tot op heden de aantasting van de openbare orde, daaronder begrepen de rust en orde op bedrijvenpark De Lasso aanleiding geeft tot verscherpt toezicht;

 • -

  dat de belangen van de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  dat het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

BESLUIT:

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht bedrijvenpark De Lasso te Roelofarendsveen;

Artikel 1

Het bedrijvenpark De Lasso te Roelofarendsveen aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Kaag en Braassem 2012.Dit gebied omvat:

 • de Cilinderweg;

 • de Kabelweg;

 • de Pasteurweg;

 • de Conservenweg;

 • de Turbineweg;

 • De Lasso-Zuid;

Artikel 2

De camerabeelden worden gebruikt ter handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 3

De politie bekijkt de opgenomen beelden indien er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 4

De camerabeelden worden 24 uur per dag opgenomen en opgeslagen.

Artikel 5

De opgenomen beelden worden ten hoogste vier weken bewaard.

Artikel 6

In de toekomst zal mogelijk ook kentekenregistratie worden ingezet bij het cameratoezicht op bedrijvenpark De Lasso.

Artikel 7

Iedere drie jaar zal, gelijktijdig met cyclus van het Keurmerk Veilig Ondernemen, een rapportage worden opgesteld waaruit moet blijken of het cameratoezicht in het genoemde gebied dient te worden voortgezet.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie op grond van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht tot en met het moment dat de lokale driehoek (burgemeester - politie - OM) besluit om het cameratoezicht zoals omschreven in dit besluit op te heffen.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht bedrijvenpark De Lasso’.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 23 december 2015.

De burgemeester van Kaag en Braassem,

mr. K.M. van der Velde-Menting

Bezwaarschrift indienen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken vanaf de dag volgende op de datum van publicatie van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. De wet voorziet wel in de mogelijkheid van schorsing of een andere voorzie­ning ter zake: hangende de beslissing op het bezwaarschrift kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het bij de burgemeester ingediende bezwaarschrift dient u mee te zenden.