Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2016, 35579Overige besluiten van algemene strekkingNadere regels Subsidie Speeltuinwerk, gemeente Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, tweede lid en artikel 7 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar;

 

Besluit: Vast te stellen de navolgende regeling:

 

Nadere regels Subsidie Speeltuinwerk

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Asv: Algemene subsidieverordening Alkmaar;

 • 2.

  speeltuin: een afgebakende, afdoende beheerde speelvoorziening in de open lucht, die met speelvoorzieningen is ingericht, ten aanzien waarvan een rechtspersoon verantwoordelijk is voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud.

 • 3.

  speeltuinwerk: het geheel aan activiteiten om kinderen de gelegenheid te geven onder begeleiding te spelen in een speeltuin;

 • 4.

  leden: diegene die tegen betaling van een financiële (jaarlijkse) bijdrage gedurende de openingstijden onbeperkt gebruiken mogen maken van de speeltuin.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze nadere regels is om speeltuinverenigingen in Alkmaar zodanig te ondersteunen dat kinderen in staat worden gesteld, onder begeleiding veilig buiten kunnen spelen in een uitdagende speeltuin, zodat zij gestimuleerd worden in hun fysieke en sociale ontwikkeling.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regel wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het inrichten en exploiteren van een speeltuin. Onder exploiteren wordt in dit kader begrepen het onderhouden en beheren van de speeltuin alsmede het organiseren van activiteiten ter plaatse voor de reguliere bezoekers-doelgroep van de speeltuin.

Artikel 5. Subsidieplafonds

Indien het subsidieplafond overschreden wordt, wordt de subsidie van elke aanvrager, die aan de subsidiecriteria voldoet, naar evenredigheid gekort met een percentage van het bedrag waarmee de begroting wordt overschreden.

Artikel 6. Subsidievoorwaarden

De speeltoestellen voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen als onderdeel van de Wet Kermissen, Pretparken en Speelgelegenheden.

Artikel 7. Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag van een subsidie voor het speeltuinwerk dient voor 1 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, schriftelijk te worden ingediend.

 • 2.

  Bij de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag dient een opgave van het aantal in Alkmaar woonachtige leden per 1 januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, te worden verstrekt.

Artikel 8. Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt:

 • 1.

  een basisbedrag van € 250,-- per vereniging;

 • 2.

  het basisbedrag wordt verhoogd met:

  • a.

   € 750 als een vereniging vijfentwintig tot vijfhonderd leden heeft;

  • b.

   € 1500 als een vereniging tussen de vijfhonderd en duizend leden heeft;

  • c.

   € 5750 als een vereniging meer dan duizend leden heeft;

 • 3.

  het basisbedrag wordt verhoogd met € 4500,-- als de vereniging een eigen clubgebouw exploiteert en beheert.

Artikel 9. Verplichtingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen ter verifiëring van het aantal leden steekproeven uitvoeren.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen eisen stellen aan de openingstijden van een speeltuin.

Artikel 10. Overgangsregeling

Subsidieaanvragen voor 2016 kunnen tot 1 mei 2016 worden ingediend.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 april 2016.

 • 2.

  De deelregeling speeltuinwerk gemeente Alkmaar” wordt ingetrokken

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels Subsidie Speeltuinwerk”

 

Aldus besloten in de vergadering van 19-01-2016

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge,

burgemeester

Mw. W.J. Pelk MBA,

waarnemend secretaris