Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2016, 34884VerordeningenVierde wijziging van het Afvalstoffenverordening uitvoeringsbesluit Purmerend 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

gelet op de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008,

 

overwegende dat:

 

 • -

  sinds oktober 2015 op diverse plaatsen containers voor de inzameling van kunststof verpakkingen en drankenkartons in proefopstelling zijn geplaatst;

 • -

  deze proefopstelling op diverse plekken tot overleg met omwonenden heeft geleid, waardoor voor een andere locatie gekozen is;

 • -

  de proefopstellingen nu geformaliseerd kunnen worden middels het in overeenstemming brengen van het Uitvoeringsbesluit met de feitelijke situatie;

   

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  vast te stellen de Vierde wijziging van het Afvalstoffenverordening uitvoeringsbesluit Purmerend 2010

   

  • A.

   Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

    

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 5 Aanwijzing inzamelmiddel en inzamelvoorziening voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen

(bijlagen clusterplaatsen, inpandige inzamelvoorzieningen en ondergrondse inzamelvoorzieningen)

(uitwerking artikel 9, tweede lid Afvalstoffenverordening)

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 4, zesentwintigste lid, wordt in dit artikel onder groente-, fruit- en tuinafval mede verstaan: tuinafval in zakken zoals genoemd in artikel 8, eerste lid, onder b, van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008.

 • 2.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, én oud papier en karton, afkomstig van de in bijlage 1 genoemde percelen, wordt ter inzameling aangeboden in voor deze categorieën apart daartoe bestemde minicontainers die van gemeentewege zijn verstrekt.

 • 3.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, én oud papier en karton, afkomstig van de adressen in het buitengebied, wordt ter inzameling aangeboden in vuilniszakken.

 • 4.
  • a.

   Groente-, fruit- en tuinafval, afkomstig van de in bijlage 1 genoemde percelen, wordt ter inzameling aangeboden in daartoe bestemde minicontainers indien die van gemeentewege zijn verstrekt.

  • b.

   Groente-, fruit- en tuinafval wordt ter inzameling aangeboden in de voor huishoudelijk restafval bestemde minicontainer, indien van gemeentewege geen voor groente-, fruit- en tuinafval bestemde minicontainer is verstrekt.

   

 • 5.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, én oud papier en karton, afkomstig van de in bijlage 2 genoemde percelen, wordt ter inzameling aangeboden in apart daartoe bestemde rolcontainers.

 • 6.
  • a.

   Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, afkomstig van de in bijlage 3 genoemde percelen,  wordt ter inzameling aangeboden in apart daartoe bestemde ondergrondse  inzamelvoorzieningen.

  • b.

   Op locaties waar in afwachting van de plaatsing van een ondergrondse inzamelvoorziening tijdelijk een cocon is geplaatst, wordt huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, én oud papier en karton afkomstig van de in bijlage 3  genoemde percelen, ter inzameling aangeboden in deze cocon.

  • c.

   In dit lid wordt onder cocon verstaan:

   een betonnen omhulsel voor de opslag van een rolcontainer.

   

 • 7.

  Onverminderd het gestelde in lid 2 en lid 5 wordt oud papier en karton ter inzameling aangeboden in een papiercontainer zoals vermeld in bijlage 3.

 • 8.

  Verpakkingsglas wordt ter inzameling aangeboden in glascontainers zoals vermeld in bijlage 3.

 • 9.

  Textiel wordt ter inzameling aangeboden in textielcontainers dan wel aan diegene aan wie op grond van artikel 11 van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 een vergunning is verleend voor het inzamelen van textiel.

 • 10.

  Onverminderd het gestelde in de voorgaande leden, is de milieustraat bestemd voor het ter inzameling aanbieden van alle in artikel 8, eerste en tweede lid van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 5 Aanwijzing inzamelmiddel en inzamelvoorziening voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen

(bijlagen clusterplaatsen, inpandige inzamelvoorzieningen en ( ondergrondse ) inzamelvoorzieningen)

(uitwerking artikel 9, tweede lid Afvalstoffenverordening)

 • 1.

  Onverminderd het gestelde in artikel 4, zesentwintigste lid, wordt in dit artikel onder groente-, fruit- en tuinafval mede verstaan: tuinafval in zakken zoals genoemd in artikel 8, eerste lid, onder b, van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008.

 • 2.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, én oud papier en karton, afkomstig van de in bijlage 1 genoemde percelen, wordt ter inzameling aangeboden in voor deze categorieën apart daartoe bestemde minicontainers die van gemeentewege zijn verstrekt.

 • 3.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, én oud papier en karton, afkomstig van de adressen in het buitengebied, wordt ter inzameling aangeboden in vuilniszakken.

 • 4.
  • a.

   Groente-, fruit- en tuinafval, afkomstig van de in bijlage 1 genoemde percelen, wordt ter inzameling aangeboden in daartoe bestemde minicontainers indien die van gemeentewege zijn verstrekt.

  • b.

   Groente-, fruit- en tuinafval wordt ter inzameling aangeboden in de voor huishoudelijk restafval bestemde minicontainer, indien van gemeentewege geen voor groente-, fruit- en tuinafval bestemde minicontainer is verstrekt.

   

 • 5.

  Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, én oud papier en karton, afkomstig van de in bijlage 2 genoemde percelen, wordt ter inzameling aangeboden in apart daartoe bestemde rolcontainers.

 • 6.
  • a.

   Huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, afkomstig van de in bijlage 3 genoemde percelen,  wordt ter inzameling aangeboden in apart daartoe bestemde ondergrondse  inzamelvoorzieningen.

  • b.

   Op locaties waar in afwachting van de plaatsing van een ondergrondse inzamelvoorziening tijdelijk een cocon is geplaatst, wordt huishoudelijk restafval, niet zijnde een vloeistof, eventueel gecombineerd met groente-, fruit- en tuinafval, én oud papier en karton afkomstig van de in bijlage 3  genoemde percelen, ter inzameling aangeboden in deze cocon.

  • c.

   In dit lid wordt onder cocon verstaan:

   een betonnen omhulsel voor de opslag van een rolcontainer.

   

 • 7.

  Onverminderd het gestelde in lid 2 en lid 5 wordt oud papier en karton ter inzameling aangeboden in een papiercontainer zoals vermeld in bijlage 3.

 • 8.

  Verpakkingsglas wordt ter inzameling aangeboden in glascontainers zoals vermeld in bijlage 3.

 • 8a.

  Kunststof verpakkingen, inclusief drankenkartons, worden ter inzameling aangeboden in kunststofcontainers zoals vermeld in bijlage 3.

 • 9.

  Textiel wordt ter inzameling aangeboden in textielcontainers dan wel aan diegene aan wie op grond van artikel 11 van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 een vergunning is verleend voor het inzamelen van textiel.

 • 10.

  Onverminderd het gestelde in de voorgaande leden, is de milieustraat bestemd voor het ter inzameling aanbieden van alle in artikel 8, eerste en tweede lid van de Afvalstoffenverordening Purmerend 2008 genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 

Purmerend, 15 maart 2015

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

M.J.H. Smulders

de burgemeester,

D. Bijl

Bijlage: Bijlage 3 behorende bij Afvalstoffenverordening uitvoeringsbesluit Purmerend 2010

Inzamelvoorzieningen, bijlage 3 bij Afvalstoffenverordening uitvoeringsbesluit Purmerend 2010

PN01PMD

Grotenhuysweg, locatie De Graeffweg 

PN02PMD

Grotenhuysweg, locatie Zuivelpad

PN03PMD

Overlanderstraat, nabij Edelsmidstraat

PN04PMD

Omgeving Tilburystraat

PN05PMD

Van Ossweg, locatie Dorsvlegelstraat

PN06PMD

Van Ossweg, nabij Walakker

PN07PMD

Winkelcentrum Gildeplein

PN08PMD

Winkelcentrum Gildeplein

PN09PMD

Winkelcentrum Gildeplein

PN01R

Heemstee thv nr 2-56

PN02R

Heemstee thv nr 2-56

PN22P

Heemstee thv nr 2-56

PN17G

Heemstee thv v Osweg

PN01G

Parkstee thv nr 26

PN03G

Grotenhuysweg De Graeffweg

PN04G

Walakker Van Ossweg

PN05G

Van Ossweg Dorsvlegelstraat

PN06G

Grotenhuysweg Zuivelpad

PN03R

Overlanderstraat thv nr 505

PN18G

Gildestraat thv nr 1

PN07P

Touwslagerstraat hoek Gildestraat

PN04R

Touwslagerstraat hoek Gildestraat

PN05R

Weverstraat 65 kant Gildeplein

PN25P

Weverstraat 65 kant Gildeplein

PN06R

Wakerdijk 72

PN07R

Overlanderstr 476 

PN27P

Overlanderstr 476 

PN24P

Overlanderstraat 535 kant Gildeplein

PN20G

Gildeplein thv nr 1

PN19G

Gildeplein thv nr 1

PN16G

Touwslagerstraat hoek Gildestraat

PN08R

Overlanderstr 433 

PN09R

Overlanderstraat 415 hoek Banning Cocqgracht

PN28P

Overlanderstraat 415 hoek Banning Cocqgracht

PN10R

Overlanderstr 399

PN29P

Overlanderstr thv nr 399

PN11R

Overlanderstr 484

PN30P

Overlanderstr thv nr 484

PN12R

Overlanderstr 502

PN13R

Overlanderstr 546

PN08G

Overlanderstraat Edelsmidstraat

PN09G

Overlanderstraat Jachtwagenstraat

PN14R

Overlanderstr 598

PN15R

Klompenmakerstraat 16-18 thv basketbalveld L

PN16R

Klompenmakerstraat 16-18 thv basketbalveld R

PN31P

Klompenmakerstraat 16-18 thv basketbalveld

PN17R

Overlanderstr 317

PN32P

Overlanderstr thv nr 317

PN18R

Overlanderstr hoek Rietdekkerstr

PN19R

Overlanderstr hoek Vigilantestr

PN34P

Overlanderstr hoek Vigilantestr

PN20R

Overlanderstraat 358 hoek Karosstraat

PN21R

Overlanderstraat hoek Jachtwagenstr thv fietsenwinkel

PN35P

Overlanderstraat hoek Jachtwagenstr thv fietsenwinkel

PN22R

Jachtwagenstr 128

PN23R

Overlanderstraat 25

PN12P

Overlanderstraat 25

PN24R

Tilburyplein 1-7 hoek Overlanderstraat

PN13P

Tilburyplein 1-7 hoek Overlanderstraat

PN14G

Tilburyplein 1-7 hoek Overlanderstraat

PN25R

Tilburyplein 28-32 hoek Tilburystraat

PN26R

Landauerstraat 46-53 hoek Tilburystraat

PN15P

Landauerstraat 46-53 hoek Tilburystraat

PN27R

Landauerstraat 54-61 hoek Tilburystraat

PN28R

Tilburyplein 72 bij chinees

PN29R

Overlanderstraat 294

PN30R

Huifkarstraat 63 L

PN31R

Huifkarstraat 63 R

PN21P

Huifkarstraat 63 bij flat achterkant

PN33R

Overlanderstraat 205

PN35R

Overlanderstraat 535 kant Gildeplein

PN36P

Overlanderstraat 205

PN36R

Banning Cocqgracht 113

PN37P

Banning Cocqgracht thv nr 113

WV01PMD

Amazonelaan, nabij Limbostraat

WV02PMD

Amazonelaan, nabij Yellowstone

WV03PMD

Donaulaan, locatie Karpaten

WV04PMD

Gangeslaan, nabij Eufraatlaan

WV05PMD

Gordel van Smaragd, nabij Sumatra

WV06PMD

Winkelcentrum Weidevenne: Van Damplein

WV07PMD

Winkelcentrum Weidevenne: Van Damplein

WV08PMD

Zambezilaan, nabij obs De Kraal

WV09PMD

Zambezilaan, nabij Wonderfontein

WV10G

Bisonstraat thv nr 92/94

WV09G

Amazonelaan hoek Bossanovastraat

WV05G

Amazonelaan hoek Yellowstone 

WV12G

Mississipistraat hoek Hudsonstr grote flat

WV21G

Siouxstraat thv Incastraat

WV22G

Alexandriestraat bij grote flat

WV79P

Swazistraat thv Masaistraat

WV20G

Karavaanstr op parkeerplaats flat

WV06G

Australielaan thv Evenaarpad

WV07G

Australielaan thv Evenaarpad

WV08G

Australielaan thv Evenaarpad

WV23G

Australielaan thv Evenaarpad

WV13G

Sumatra 1-49 bij grote flat

WV15G

Lotusstraat 32 bij grote flat

WV11G

Gangeslaan 184-244 bij grote flat

WV17G

Indusstraat 114-212 bij grote flat

WV19G

Zambezilaan thv nr 13

WV14G

Zambezilaan thv school

WV27R

Canberrastraat 4 op parkeerplaats

WV80P

Canberrastraat 4 op parkeerplaats

WV03R

Rotterdamhaven 107 bij bruggetje

WV33P

Rotterdamhaven thv nr 107 bij bruggetje

WV02R

Piraeushaven 50

WV31P

Piraeushaven 50

WV04R

Rotterdamhaven 27

WV35P

Rotterdamhaven hoek nr 26/27

WV28G

Rotterdamhaven hoek nr 26/28

WV05R

Oslohaven 7 bij bruggetje t o kantoor 7A

WV37P

Oslohaven 7 bij bruggetje t/o kantoor 7A

WV14R

Piraeushaven 20

WV55P

Piraeushaven 21

WV15R

Genuahaven

WV57P

Genuahaven

WV01R 

Melkweg thv nr 2A

WV29P

Melkweg thv nr 2A

WV27G

Londonhaven

WV18R

Marseillehaven 39 bij school

WV63P

Marseillehaven 39 bij school

WV19R

Marseillehaven 12

WV65P

Marseillehaven thv nr 12

WV16R

Lissabonhaven 7 bij school

WV59P

Lissabonhaven 7 bij school

WV09R

Oslohaven 64 thv speelveld

WV45P

Oslohaven 64 thv speelveld

WV08R

Antwerpenhaven 1

WV43P

Antwerpenhaven thv nr 1

WV06R

Antwerpenhaven 42

WV39P

Antwerpenhaven 42

WV13R

Antwerpenhaven 27

WV53P

Antwerpenhaven 27

WV17R

Lissabonhaven 37

WV61P

Lissabonhaven 37

WV07R

Helsinkihaven 10

WV41P

Helsinkihaven 10

WV10R

Helsinkihaven 101

WV47P

Helsinkihaven 101

WV26R

Londenhaven thv kruising Donaulaan

WV78P

Donaulaan hoek Londenhaven

WV25G

Donaulaan 100m van Melkweg

WV11R

Donaulaan 55

WV49P

Donaulaan 55 hoek Barcelonahaven

WV12R

Donaulaan 30m van Melkweg

WV51P

Donaulaan 30m van Melkweg

WV28R

Algarve/ Algenpad

WV25R

Algarve/ Algenpad

WV76P

Algarve/ Algenpad

WV..R

Rotanstraat/flat

WV..P

Rotanstraat/flat

WV24G

Karpaten/ Donaulaan

WV24R 

Borghesepark 117

WV77P

Borghesepark 117

WV23R 

Loirestraat thv Kanaaldijk B1

WV73P

Loirestraat thv Kanaaldijk B1

WV26G

Saarland thv Kanaaldijk 1-A

WV22R

Loirestraat thv Kanaaldijk B1

WV71P

Loirestraat thv Kanaaldijk B1

WV21R

Loirestraat ri kruising Saarland

WV69P

Loirestraat ri kruising Saarland

WV20R

Loirestraat thv kruising Toscane

WV67P

Loirestraat thv kruising Toscane

WV15R

Genuahaven

WV57P

Genuahaven

WV02G

Gordel van Smaragd Sumatra

WV03G

Amazonelaan hoek Limbostraat

WV04G

Gangesaan / Eufraatlaan

OW01PMD

Bergmolen, nabij Paltrokmolen

OW02PMD

Burgemeester D. Kooimanweg, Overweersepolderdijk

OW03PMD

Ds. Martin Luther Kingweg, nabij Gruttostraat

OW04PMD

Sportlaan, Locatie Olympiastraat

OW05PMD

Winkelcentrum Burgemeester D.Kooimanweg

OW06PMD

Winkelcentrum Burgemeester D.Kooimanweg

OW07PMD

Winkelcentrum Overwhere: Leeuwerikplein

OW08PMD

Winkelcentrum Overwhere: Leeuwerikplein

OW09PMD

Winkelcentrum Wagenweg

OW10PMD

Winkelcentrum Wagenweg

OW11PMD

Winkelcentrum Wormerplein

OW13G

Ds.M. Luther Kingweg thv nr 128

OW25G

Bergmolen thv Paltrokmolen 

OW37G

Leeuwerikplein thv Roerdomp

OW36G

Leeuwerikplein voor snackbar

OW31G

P.J. Oudlaan thv verpleeghuis

OW45R

Kolfstraat 143 

OW26P

Kolfstraat 143

OW47R

Kolfstraat 299 L

OW48R

Kolfstraat 299 R

OW28P

Kolfstraat t.o. blok 299

OW24G

Kolfstraat t.o. blok 299

OW49R

Flevostraat thv Marathonstraat

OW35G

Flevostraat thv Marathonstraat

OW50R

Flevostraat hoek Olympiastraat

OW01G

Flevostraat Schiestraat

OW02G

Flevostraat Merwedestraat

OW40G

Kwadijkerkoogpark/Nieuwe Gouw

OW44R

Kolfstraat 17-31

OW10R

Merwedestraat thv Flevostraat 

OW53P

Merwedestraat thv Flevostraat

OW09R 

Scheldestraat 43-73

OW52P

Scheldestraat 43-73

OW11R

Merwedestraat 72-154

OW54P

Merwedestraat 72-154

OW39R

Merwedestraat 2-28

OW62P

Merwedestraat 2-28

OW40R

H. Hasselaarstraat 128-168

OW41R

H. Hasselaarstraat 86-126

OW63P

H. Hasselaarstraat 86-126

OW42R

H. Hasselaarstraat 44-84

OW43R 

H. Hasselaarstraat 2-42

OW64P

H. Hasselaarstraat 2-42

OW34G

H. Hasselaarstraat 2-42

OW03G

Naberstraat / Perkstraat

OW37R

Sportlaan 97-143

OW36R

Sportlaan 49-95

OW21P

Sportlaan 49-95

OW29G

Sportlaan 49-95

OW35R

Sportlaan 2

OW04G

Sportlaan Olympiastraat

OW34R

v.IJsendijkstraat 70

OW05G

Oostervenne flat1

OW06G

Oostervenne flat 2

OW07G

Oostervenne flat 3

OW08G

Westervenne flat 1

OW09G

Westervenne flat 2

OW10G

Westervenne flat 3

OW33R

Jhr. V. Cittersplein 162-172

OW61P

Jhr. V. Cittersplein 162-172

OW31R

Jhr. V. Cittersplein 66-76 L

OW32R

Jhr. V. Cittersplein 66-76 R

OW60P

Jhr. V. Cittersplein 66-76

OW29R

Cavaljeplein 284-298 L

OW30R

Cavaljeplein 284-298 R

OW59P

Cavaljeplein 284-298

OW27R

Cavaljeplein 138-146 L

OW28R

Cavaljeplein 138-146 R

OW58P

Cavaljeplein 138-146

OW11G

Cavaljeplein v Cittersplein

OW26R

Tutein Noltheniusplein thv V. IJsendijkstr.

OW19P

Tutein Noltheniusplein nabij container 26R

OW27P

Wormerplein thv nr 115

OW24R

Wormerplein 115 L

OW25R

Wormerplein 115 R

OW12G

Wormerplein thv nr 115 L

OW14G

Wormerplein thv nr 115 R

OW08R

Maasstraat 38-52

OW51P

Maasstraat 38-52

OW07R

Lekstraat hoek Maasstraat

OW50P

Lekstraat hoek Maasstraat

OW05R

Lekstraat 1-41 L

OW06R

Lekstraat 1-41 R

OW49P

Lekstraat 1-41

OW01R 

Rivierenlaan 211-279

OW46P

Rivierenlaan 211-279

OW33G

Rivierenlaan 211-279

OW02R

Rivierenlaan 145-209 L

OW03R

Rivierenlaan 145-209 R

OW47P

Rivierenlaan 145-209

OW04R

Rivierenlaan 29-97

OW48P

Rivierenlaan 29-97

OW55P

S. Groenewegstraat thv Overweersepolderdijk

OW32G

S. Groenewegstraat thv Overweersepolderdijk

OW20R

S. Groenewegstraat 100-140

OW21R

S. Groenewegstraat 72-98

OW56P

S. Groenewegstraat 72-98

OW23R

S. Groenewegstraat 2-42

OW57P

S. Groenewegstraat 2-42

OW16R

J. Naberstraat 164-216

OW15R

J. Naberstraat 110-162

OW69P

J.Naberstraat 110-162

OW13R

J. Naberstraat thv A. Jacobslaan L

OW14R

J. Naberstraat thv A. Jacobslaan R

OW70P

J.Naberstraat thv A.Jacobslaan

Leeg

J.Naberstraat thv A.Jacobslaan

OW12R

J. Smithof 1-36

OW68P

J. Smithof 1-36

OW15G

Kooimanweg Beemster

OW16G

Kooimanweg Purmer

OW18G

Kooimanweg Schermer

OW19G

Kooimanweg Wormer

OW20G

Kooimanweg Twiske

OW21G

Kooimanweg Wilgenhoek

OW22G

Kooimanweg AlbertHeijn

OW23G

Kooimanweg AlbertHeijn

OW26G

Kooimanweg AlbertHeijn

OW27G

Kooimanweg AlbertHeijn

OW51R

Lambertus Huisengalaan 3-135

OW65P

Lambertus Huisengalaan 3-135

OW67G

Lambertus Huisengalaan 3-135

OW52R

Lambertus Huisengalaan 53-145

OW66P

Lambertus Huisengalaan 53-145

OW28G

Wagenweg Deen

OW38G

Wagenweg Deen

OW39G

Wagenweg Deen

OW53R

Prinsenhof

OW67P

Prinsenhof

WM01PMD

Dr. Albert Schweitzerlaan, nabij Vrouwenzandstraat

WM02PMD

Meteorenweg, thv Saturnusstraat 1

WM03PMD

Winkelcentrum Makado: J.F. Kennedyplein

WM04PMD

Winkelcentrum Makado: J.F. Kennedyplein

WM05G

Mercuriusweg

WM06G

Mercuriusweg thv nr 348/516

WM08G

Mercuriusweg thv nr 27

WM09G

Mercuriusweg thv nr 6/174

WM07P

Mercuriusweg thv 348/516

WM03R

Triton R

WM04R

Triton M

WM05R

Triton L

WM42P

Triton

WM43P

Triton

WM01G

Triton

WM06R

Antaris en Polaris

WM44P

Antaris en Polaris

WM07R

Juno, Pallas en Vesta

WM08R

Juno, Pallas en Vesta

WM09R

Juno, Pallas en Vesta

WM10R

Juno, Pallas en Vesta

WM11R

Juno, Pallas en Vesta

WM12R

Juno, Pallas en Vesta

WM13R

Juno, Pallas en Vesta

WM14R

Juno, Pallas en Vesta

WM05G

Juno, Pallas en Vesta

WM03G

Juno, Pallas en Vesta

WM11P

Juno, Pallas en Vesta

WM08P

Juno, Pallas en Vesta

WM09P

Juno, Pallas en Vesta

WM10P

Juno, Pallas en Vesta

WM33G

John F. Kennedyplein thv nr 101bij deen

WM34G

John F. Kennedyplein thv nr 101bij deen

WM35G

John F. Kennedyplein bij apotheek

WM36G

John F. Kennedyplein bij apotheek

WM04G

Churchillaan thv B. Zweerstraat

WM13G

J.P. de Groot hoek A.Schweitzerlaan naast 76

WM15P

Hannie Schaftstraat thv blok 29/125

WM14G

Hannie Schaftstraat thv blok 29/125

WM16P

Citerstraat thv nr 102

WM17G

Citerstraat thv nr 102

WM18P

Citerstraat thv nr 106/372

WM19G

Citerstraat thv nr 106/372

WM20P 

Citerstraat thv Henry Dunantstraat

WM21G

Citerstraat thv Henry Dunantstraat

WM40P

Gouwzeestraat thv 93-139

WM39G

Gouwzeestraat thv 93-139

WM38P

Gouwzeestraat thv 141-187

WM37G

Gouwzeestraat thv 141-187

WM22P

Gouwzeestraat nr 238A

WM23G

Gouwzeestraat nr 238A

WM24P

Gouwzeestraat nr 288

WM25G

Gouwzeestraat nr 288

WM27P

A. Schweitzerlaan thv Vrouwenzandstraat

WM26G

A. Schweitzerlaan thv Vrouwenzandstraat

WM29P

Vrouwenzandstraat thv Anne Franklaan

WM28G

Vrouwenzandstraat thv Anne Franklaan

WM41P

Anne Franklaan nr 74

WM08G

AnneFranklaan De grote Frank

WM09G

AnneFranklaan Flat2

WM10G

AnneFranklaan Flat3 t/o nr34

WM11G

AnneFranklaan Flat4

WM01R 

Botterstraat L

WM02R

Botterstraat R

WM42G

Botterstraat (geen nr)

WM32P

Boeierstraat 58A

WM31G

Boeierstraat 58A

GS01PMD

Bovenlandsestraat, nabij Lisdoddestraat

GS02PMD

Jisperstraat, nabij Zeevangstraat

GS03PMD

Koningsvaren, tegenover nummer 12

GS04PMD

Linnaeuslaan, nabij Fonteinkruid

GS05PMD

Winkelcentrum de Gors: Zwanenbloem

GS07PMD

Winkelcentrum de Gors: Zwanenbloem

GS06PMD

Winkelcentrum Beatrixplein: nabij bioscoop

GS21R

Jisperstraat hoek Zeevangstraat

GS28R

Jisperstraat

GS11G

Jisperstraat hoek Zeevangstraat

GS22R 

Markerkade thv Ilpendamstraat L

GS23R

Markerkade thv Ilpendamstraat M

GS26R

Markerkade thv Ilpendamstraat R

GS18P

Markerkade/ Ilpendamstraat

GS24R

Broekerhof 50m Purmerweg L

GS25R

Broekerhof 50m Purmerweg R

GS19P

Broekerhof 50m Purmerweg

GS20R

Poelstraat tegenover Aldi

GS12G

Poelstraat tegenover Aldi

GS02G

Weteringstraat Baardmosstraat

GS08P

Poelstraat tegenover Aldi

GS19R

Beatrixplein thv Geulenstraat

GS16P

Beatrixplein thv Geulenstraat

GS17R

Slenkstraat hoek Geulenstraat L

GS18R

Slenkstraat hoek Geulenstraat R

GS15P

Slenkstraat/ Geulenstraat

GS27R

Geulenstraat 80-88

GS17P

Geulenstraat thv blok nr 80-98

GS12R

Dobbestraat thv Boezemkade

GS16R

Kilstraat 13

GS15R

Beatrixplein thv Kiltstraat

GS10P

Beatrixplein 46-97 op parkeerterrein 

GS14R

Beatrixplein 46-97 op parkeerterrein 

GS11R

Weteringstraat 51-61

GS10R

Veenweidestraat thv Gorslaan

GS03G

Zwanenbloem

GS05G

Zwanenbloem

GS07G

Linnaeuslaan Herikkruid

GS09R

Bovenlandsestraat thv Lisdoddestraat

GS04G

Bovenlandsestraat/ Lisdoddestraat

GS20P

Bovenlandsestraat/ Lisdoddestraat

GS01R

Moerasvaren thv PEN-huisje

GS02R

Koningsvaren 35

GS01G

Gorslaan/ Koningsvaren

GS03R

Dotterbloem 23

GS13P

Dotterbloem hoek bij nr 23

GS04R

Dotterbloem naast nr 70

GS14P

Dotterbloem nr 70

GS05R 

Zwanebloem Oostkant Winkelcentrum L

GS06R

Zwanebloem Oostkant Winkelcentrum R

GS07R

Lisdoddestraat 26

CT03PMD

Chrysantenstraat, nabij Rozenstraat

CT02PMD

Neckerstraat, locatie Troelstraplein

CT26R

Kanaalkade 12

CT22P

Kanaalkade thv nr 12

CT24R 

Kanaalkade hoek Neckerdijk L

CT25R

Kanaalkade hoek Neckerdijk R

CT18P

Kanaalkade hoek Neckerdijk

CT22R

Kanaalschans 7 R

CT23R

Kanaalschans 7 L

CT17P

Kanaalschans thv nr 7

CT20R

Westerstraat 9 L

CT21R

Westerstraat 9 R

CT03R

Nieuwstraat 11R

CT04R

Nieuwstraat 11 L

CT02P

Nieuwstraat thv nr 11

CT07R 

Nieuwstraat 57 R

CT08R

Nieuwstraat 57 L

CT06P

Nieuwstraat thv nr 57

CT04G

Nieuwstraat thv nr 57

CT09R

Nieuwstraat 80 hoek Nieuwegracht

CT07P

Nieuwstraat 80 hoek Nieuwegracht

CT10R

Plantsoenstraat 42

CT08P

Plantsoenstraat 42

CT09P

Plantsoenstraat 42

CT17R

Beemsterburgwal 23 thv snookercentrum L

CT27R

Beemsterburgwal 23 thv snookercentrum R

CT15P

Beemsterburgwal 23 thv snookercentrum L

CT23P

Beemsterburgwal 23 thv snookercentrum R

CT18R

Breedstraat 2/ Achter de Kerk R

CT19R

Breedstraat 2/ Achter de Kerk L

CT29R

Oude Vismarkt thv Peperstraat 

CT24P

Oude Vismarkt thv Peperstraat 

CT25G

Oude Vismarkt thv Peperstraat 

CT30R

Hoornsebuurt 12 achter febo R

CT31R

Hoornsebuurt 12 achter febo L

CT15R

Gedempte Where thv Achterdijk 4 R

CT16R

Gedempte Where thv Achterdijk 4 L

CT14P

Gedempte Where/ Achterdijk 4

CT12R

Gedempte Where/ Achterdijk 42

CT12P

Gedempte Where/ Achterdijk 42

CT11R

Plantsoengracht 6

CT11P

Plantsoengracht 6

CT37R

Liduinatuin thv nr 53 L

CT38R

Liduinatuin thv nr 53 R

CT29P

Liduinatuin thv nr 53

CT33R

Chrysantenstraat thv J. v. Egmondstraat

CT34R

Jasmijnstraat 72

CT35R

Jasmijnstraat 122

CT32R

Chrysantenstraat thv nr 41-123

CT27P

Chrysantenstraat thv nr 41-123

CT28G

Chrysantenstraat thv nr 41-123

CT06G

Wilhelminalaan Wolthuissingel

CT01G

Wilhelminalaan NS station

CT02G

Chrysantenstraat Seringenstraat

CT03G

Neckerstraat Troelstraplein

CT36R

Rozenstraat 64

CT39R

Gedempte singelgracht 9

CT39P

Gedempte singelgracht 9

CT40R

Breedstraat2

CT41R

Zuidersteeg thv Schoolsteeg

CT28P

Zuidersteeg thv Schoolsteeg

CT42R

Westerstraat 47

CT40P

Westerstraat 47

CT05G

Plantsoengracht 6 (Doele)

CT43R 

Achterdijk thv Kalversteeg 

CT44R 

Oude Vismarkt thv Peperstraat 

CT42G

Populierenstraat (achter stadhuis)

CT41P

Achterdijk thv Kalversteeg

PZ01PMD

Persijnlaan, nabij Beethovenstraat

PZ02PMD

Persijnlaan, nabij Cornelis Edelmanstraat

PZ03PMD

Persijnlaan, nabij Winand Staringstraat

PZ04PMD

Veersemeer, parkeerplaats

PZ05PMD

Verzetslaan, nabij Dom Helder Camarastraat

PZ06PMD

Verzetslaan, nabij Mastbos

PZ07PMD

Winkelcentrum Meerland: Van Burgplein

PZ08PMD

Winkelcentrum Meerland: Van Burgplein

PZ09PMD

Winkelcentrum Meerland: Van Burgplein

PZ01R

Sneekermeer 21-37 hoek Slotermeer

PZ08R

Veersemeer 35-43 L

PZ09R

Veersemeer 35-43 R

PZ14P

Veersemeer 35-43

PZ06R

Gooimeer 8 L

PZ07R

Gooimeer 8 R

PZ06P

Koggenland/ Meerland

PZ05R

Koggenland hoek Mergelland thv 1-42

PZ03R

Parkeerterrein Meerland naast 2 ondergr glas

PZ02R

Parkeerterrein Meerland 214-230 voor flat

PZ01G

Burgplein inrit parkeerplaats L

PZ02G

Burgplein midden parkeerplaats L

PZ03G

Burgplein midden parkeerplaats R

PZ04G

Meerland / Gooimeer

PZ05G

Veersemeer parkeerplaats

PZ11R

W. Staringstraat 49A

PZ16P

W. Staringstraat thv nr 49A

PZ10R

Brahmsstraat 23

PZ15P

Brahmsstraat thv nr 23-77

PZ06G

Persijnlaan Brahmstraat

PZ08G

Persijnlaan Staringstraat

PZ17R

M. Gandhistraat 79

PZ15R

R. Luxemburgpark 77-106 L

PZ16R

R. Luxemburgpark 77-106 R

PZ13G

R. Luxemburgpark 77-106

PZ17P

R. Luxemburgpark 77-106

PZ14R

M. Gandhistraat hoek Persijnlaan

PZ12R

M. Teresastraat 14

PZ13R

Malibongwestraat 123