Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 3325Plannen | ruimtelijk

Zoutelande De Tienden II Ontwerp Bestemmingsplan

Instrument : ontwerp wijzigingsplan

Wettelijke grondslag : artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Publiceren in: GVOP – Gemeenteblad en Staatscourant

O ntwerp wijzig ingsplan woningbouw De Tienden II , Zouteland e

Het ontwerp wijzigingsplan woningbouw De Tienden II ligt met ingang van 14 januari 2016 voor een periode van zes weken ter inzage. Deze wijk in het noordoosten van Zoutelande is op dit moment in ontwikkeling. Hierbij waren, naast de medische praktijk, ook PG-woningen beoogd. De maatschappelijke bestemming die hiervoor was opgenomen is deels niet uitvoerbaar, zodat ervoor wordt gekozen toepassing te geven aan de in het bestemmingsplan De Tienden II opgenomen wijzigingsbevoegdheid van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’.

Het ontwerp wijzigingsplan waarin deze verandering vorm krijgt, ligt van 14 januari 2016 t/m 24 februari 2016 voor een ieder ter inzage. Het digitale ontwerp bestemmingsplan is met ingang van die datum beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0093WPTien2Zld-OW01.

Ook is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met Sylvia den Haan, telefoonnummer 0118-555 334.

Domburg, 13 januari 2015

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag