Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2016, 32483Overige besluiten van algemene strekkingConcept Woonvisie 2016-2025 ter inzage

Het college van Burgemeester en wethouders van Boxtel maakt op grond van de Inspraakverordening bekend dat met ingang van vrijdag 18 maart 2016 tot en met donderdag 28 april 2016 de concept Woonvisie 2016-2025 ter inzage ligt.

Inhoud van het plan

In de concept woonvisie wordt de visie op wonen in de gemeente Boxtel voor de komende jaren omschreven. De belangrijkste opgaven en doelen voor het woonbeleid voor de komende tien jaar zijn opgenomen.

Ter inzage

De concept Woonvisie ligt met ingang van vrijdag 18 maart 2016 gedurende zes weken tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis van Boxtel via de receptie, ingang Markt 1. U kunt de concept Woonvisie ook raadplegen via www.boxtel.nl/inzage.

Reageren

Tot en met donderdag 28 april 2016 kunnen ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden schriftelijk een gemotiveerde inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. Naar aanleiding van de inspraak kan de concept-Woonvisie eventueel nog worden aangepast voordat ze aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anke Beijers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Boxtel. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0411) 65 52 40.