Wijziging van de CAR-UWO, artikel 18:1:5, lid 1en artikel 18:1:7, de leden 2, 3 en 4

 

 

Het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het gestelde in artikel 160 van de Gemeentewet;

gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 29 januari 2016, kenmerk CvA/LOGA/16/02;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van de CAR-UWO per 1 januari 2016.

Artikel 1

Artikel 18:1:5, lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

De tegemoetkoming in de verhuiskosten kan slechts bestaan uit:

 • a.

  een bedrag voor de kosten van transport van de bagage en de inboedel van de betrokkene en zijn gezinsleden naar de nieuwe woning, waaronder begrepen de kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken;

 • b.

  een bedrag voor dubbele woonlasten, gelijk aan de noodzakelijk te maken kosten, met een maximum van € 310,51 per maand, met dien verstande dat de tegemoetkoming voor ten hoogste vier maanden wordt verleend;

 • c.

  een bedrag voor alle andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten, met een maximum van

  € 6.209,70.

Artikel 2

Artikel 18:1:7, de leden 2, 3 en 4 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  De vergoeding die plaatsvindt op basis van het eerste lid is, voor dat deel dat gebruik wordt gemaakt van de trein, gemaximeerd op het bedrag van € 3.984,- per jaar.

 • 2.

  De betrokkene die met de trein reist en van de woning of het pension met het ander (aansluitend) openbaar vervoer naar het eerste mogelijke station kan reizen maar van dit openbaar vervoer geen gebruik maart en in de plaats daarvan met eigen vervoer naar dat station reist, ontvangt een tegemoetkoming van € 103,78 op jaarbasis.

 • 3.

  De tegemoetkoming in reiskosten bedoeld in artikel 18:1:6, eerste en vierde lid, is, indien het college de plaats van tewerkstelling van een betrokkene heeft aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer is te bereiken, of indien de betrokkene behoort tot een aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling vanwege de opgedragen werktijden niet per openbaar vervoer is te bereiken, € 0,17 per kilometer met een maximum van 20 kilometer enkele reis.

Capelle aan den IJssel, 1 maart 2016.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. R. Ruijmgaart RA MGA, wnd mr. P. Oskam

Naar boven