Gemeenteblad van Zwijndrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwijndrechtGemeenteblad 2016, 23784Overige besluiten van algemene strekkingInstellingsbesluit Adviescommissie MKB Katalysatorfonds Drechtsteden

 

Het Drechtstedenbestuur,

Gelet op artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden jo. artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1.

  Er is een Adviescommissie Subsidieregeling MKB Katalysatorfonds Drechtsteden, hierna te noemen: de commissie.

 • 2.

  De commissie bestaat de voorzitter en 4 leden. Zij worden benoemd door het Drechtstedenbestuur.

 • 3.

  Een benoeming geldt voor de looptijd van het MKB fonds, dat wil zeggen t/m 31 december 2018.

 • 4.

  De voorzitter of een ander lid kan te allen tijde ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan het Drechtstedenbestuur.

 • 5.

  Het Drechtstedenbestuur kan de voorzitter of een ander lid schorsen of uit zijn functie ontslaan.

Artikel 2

 • 1.

  De commissie adviseert het Drechtstedenbestuur over aanvragen om subsidie, die op basis van de Nadere Regels MKB Katalysatorfonds Drechtsteden bij het Drechtstedenbestuur worden ingediend en voor zover zij ontvankelijk zijn.

 • 2.

  De commissie neemt bij haar advies de Algemene Subsidieverordening Drechtsteden in acht alsmede de Nadere Regels MKB Fonds Drechtsteden.

Artikel 3

De commissie bepaalt de wijze waarop zij haar taak zal uitvoeren.

In ieder geval:

 • a.

  kan een commissie slechts besluiten nemen over het uit te brengen advies indien de voorzitter en ten minste 2 leden aanwezig zijn;

 • b.

  neemt een lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een advies waarbij hij persoonlijk is betrokken.

 • c.

  is bij het staken van de stemmen het oordeel van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 4

De commissie wordt bijgestaan door een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. Zij worden door het Drechtstedenbestuur benoemd en ontslagen. De secretaris en de plaatsvervangend secretaris zijn in dienst bij het openbaar lichaam Drechtsteden of bij één van de in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden deelnemende gemeenten.

Artikel 5

Het Drechtstedenbestuur draagt er zorg voor dat de commissie beschikt over de informatie die nodig is voor de uitvoering van haar taak.

Artikel 6

 • 1.

  Als de commissie een aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid wordt voorgelegd brengt zij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken een gemotiveerd advies uit over de vraag of de subsidie geheel of gedeeltelijk kan worden verleend of, in daarvoor in aanmerking komende gevallen, direct kan worden vastgesteld.

 • 2.

  De commissie geeft in haar advies gemotiveerd aan welke voorwaarden eventueel aan de verleningsbeschikking respectievelijk vaststellingsbeschikking zouden moeten worden verbonden.

Artikel 7

De commissie houdt de stukken die betrekking hebben op de door haar uitgebrachte adviezen, ter beschikking van het Drechtstedenbestuur.

Artikel 8

De vergadering van de commissie is niet openbaar.

Artikel 9

De voorzitter en de andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, te weten € 500,- voor elk lid, per jaar.

Artikel 10

Het archief van de commissie wordt bijgehouden door de secretaris, met inachtneming van de daarvoor voor de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden geldende regels. De commissie draagt na beëindiging van haar werkzaamheden de archiefbescheiden zo spoedig mogelijk over aan het Drechtstedenbestuur.

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan in het elektronisch publicatieblad waarin het wordt geplaatst en vervalt van rechtswege op 31 december 2018.

Artikel 12

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Subsidieregeling MKB Fonds Drechtsteden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 14 januari 2016

de secretaris, de voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA drs. A.A.M. Brok