Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2016, 186581VerordeningenWijziging Bouwverordening

 

Raadsbesluit

2016/52

De raad van de gemeente Laren;

gelezen voorstel d.d. 16 augustus 2016 van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in de Woningwet en de Bouwverordening;

gehoord de beraadslagingen en het daarop ingediende en unaniem aangenomen mondeling amendement van de fractie van Liberaal Laren om de punten twee en drie van het voorstel te schrappen;

B E S L U I T :

  • 1.

    De welstands- en monumenten advisering per 1 januari 2017 onder te brengen bij de Stichting MooiSticht;

  • 2.

    Per 1 januari 2017 de in de bouwverordening, incl. de 14e wijziging, Gemeente Eemnes in artikel 9.1, lid 1 genoemde naam "Welstand en Monumenten Midden Nederland"  te wijzigen naar "Stichting MooiSticht".

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 26 oktober 2016.

Mw. C.J.E. Holtslag drs. E.J. Roest

griffier a.i. voorzitter