Gemeenteblad van Assen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenGemeenteblad 2016, 184351VerordeningenTARIEVENTABEL BELASTINGEN, HEFFINGEN EN RECHTEN ASSEN 2017

 

INHOUDSOPGAVE

 

 

 

 

art.

1.

 

Onroerendezaakbelastingen

 

1.1

2.

 

Afvalstoffenheffing

 

2.1 - 2.3

3.

 

Toeristenbelasting

 

3.1

4.

 

Precario

 

4.1

5.

 

Rioolrechten

 

5.1

6.

 

Marktgelden

 

6.1 - 6.5

7.

 

Liggelden

 

7.1 - 7.3

8.

 

Parkeerbelastingen

 

8.1 - 8.9

9.

 

Algemene rechten

 

9.1 - 9.80

 

 

 

 

 

 

I

Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 

9.1 - 9 .5

 

 

Reisdocumenten

 

9.6 - 9.11

 

 

Rijbewijzen

 

9.12

 

 

Verstrekkingen documenten en mededelingen

 

9.13 - 9.21

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

9.22

 

 

Leegstandswet

 

9.23

 

 

Winkeltijdenwet

 

9.24

 

 

Aanwezigheids- en exploitatievergunningen

kansspelautomaten en loterijen

 

9.26 - 9.28

 

 

Telecommunicatie

 

9.29

 

 

Verkeer en vervoer

 

9.30

 

 

Kamperen

 

9.31

 

 

 

 

 

 

II

Fysieke Leefomgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

A.

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begripsbepalingen

 

9.32 - 9.34

 

 

Tariefsopbouw

 

9.35

 

 

Vooroverleg

 

9.36

 

 

Vouw- en aanlegactiviteiten

 

9.37

 

 

Planologisch strijdig gebruik

 

9.38

 

 

Brandveiligheid

 

9.39 - 9.43

 

 

Beschermde monumenten of beschermde

stads- en dorpsgezichten

 

9.44

 

 

Slopen anders dan van beschermde monumenten

of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

9.45 - 9.47

 

 

Aanleggen of veranderen van een weg

 

9.48

 

 

Maken, veranderen van een uitweg

 

9.49

 

 

Kappen (vellen van houtopstand)

 

9.50

 

 

Opslag van roerende zaken

(gebruik weg of wegedeelte)

 

9.51

 

 

Handelsreclame

 

9.52

 

 

Projecten of handelingen in het kader van de

Natuurbeschermingswet

 

9.53 - 9.54

 

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

9.55

 

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

9.56

 

 

Advies

 

9.57 - 9.58

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

9.59 - 9.60

 

 

Buiten behandeling laten

 

9.61

 

 

Teruggaaf

 

9.62 - 9.67

 

 

Intrekken en wijzigen

 

9.68

 

 

 

 

 

 

B.

Overige publiekrechtelijke dienstverlening fysieke

leefomgeving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaststellen bestemmingsplan

 

9.69

 

 

Wijzigen bestemmingsplan

 

9.70

 

 

Berekenen grenswaarden Wet Geluidhinder

 

9.71

 

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

9.72

 

 

 

 

 

 

III

Dienstverlening vallend onder de Europese Richtlijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horeca

 

9.75

 

 

Evenementen en markten

 

9.76

 

 

Vuurwerk

 

9.77

 

 

Prostitutiebedrijven

 

9.78

 

 

Brandbeveiliging

 

9.79 - 9.80

 

 

 

 

 

10.

 

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing

en invordering van lijkbezorgingsrechten Boskamp

2013

 

10.1 - 10.8

11.

 

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing

en invordering van lijkbezorgingsrechten Noorder-

en Zuiderbegraafplaats 2013

 

11.1 - 11.7

 

belastbaar feit

tarief

 

 

 

1.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing van onroe rende zaakbelastingen 2013

 

 

 

 

1.1

Het tarief van de belasting bedraagt in percentage van de heffingsmaatstaf voor:

 

 

 

 

a.

de gebruikersbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak als een niet-woning dienen

0,2995

b.

de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak als woning dienen

0,1790

c.

de eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak als niet-woning dienen

0,3709

 

 

 

2.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2013

 

 

 

 

2.1

Het tarief bedraagt per perceel per belastingjaar, indien dat perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar bij de aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt door:

 

 

 

 

a.

een persoon

€ 142,01

b.

meer dan een persoon wordt het tarief onder 2.1 a. vermeerderd met

€ 71,73

 

 

 

2.2

Onverminderd het gestelde onder 2.1 en 2.2 bedraagt de belasting voor het achterlaten van afval op van gemeentewege beschikbare plaats per kilo

€ 0,18

2.3

Onverminderd het gestelde in onder 2.1 en 2.2 van deze verordening bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijk afval per melding voor:

 

 

grofvuil

€ 42,05

 

takken

€ 30,35

 

Wit- en bruingoed

€ 10,77

 

 

 

3.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013

 

 

 

 

3.1

Het tarief per overnachting bedraagt

€ 1,20

 

 

 

4.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2013

 

 

 

 

4.1

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.  

het innemen van een standplaats voor een kraam, eettent, wagen of daarmee gelijk te stellen inrichting voor de verkoop van waren en het innemen van een standplaats met een kermisattractie of vergelijkbare attractie op een locatie niet onderdeel uitmakend van een kermisinrichting per m2 per dag

€ 0,65

b.  

het innemen van een standplaats voor een show, demonstratie, tentoonstelling e.d. per dag

€ 161,30

c.  

het hebben of gebruiken van een terras met stoelen, tafels e.d. per m2 per jaar

€ 17,68

 

 

 

5.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2013

 

 

 

 

5.1   

Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

 

a.  

elk perceel

€ 189,59

b.  

onverminderd het gestelde onder a. voor elke kubieke meter afgevoerd afvalwater boven 500 m3 tot en met 25.000 m3

€ 0,74

c.  

onverminderd het gestelde onder a. voor elke kubieke meter afgevoerd afvalwater boven 25.000 m3

€ 0,53

 

 

 

6.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2013

 

 

 

 

 

Dagplaatsen

 

 

 

 

6.1

Het marktgeld voor een ter beschikking gestelde dagplaats op de weekmarkt bedraagt voor een dagplaats per strekkende meter:

 

 

 

 

a.

bij een maximum standaarddiepte van 4 meter per dag

€ 3,00

b.

bij een maximum standaarddiepte van 7 meter per dag

€ 5,20

c.

voor promotiedoeleinden wordt het onder a. en b. genoemde marktgeld per dag verhoogd met

€ 5,30

 

 

 

 

Vaste standplaatsen

 

 

 

 

6.2

De berekening van het marktgeld voor een vaste standplaats op de weekmarkt is als volgt:

 

 

 

 

a.

51 dagen per jaar voor de zaterdagmarkt.

 

b.

52 dagen voor de woensdagmarkt.

 

 

 

 

6.3

Het marktgeld voor een ter beschikking gestelde vaste standplaats op de weekmarkt bedraagt voor een vaste plaats per strekkende meter:

 

 

 

 

a.

bij een maximum standaarddiepte van 4 meter per dag

€ 1,90

b.

bij een maximum standaarddiepte van 7 meter per dag

€ 3,35

c.

voor promotiedoeleinden wordt het onder a. en b. genoemde marktgeld per standplaats per dag verhoogd met

€ 5,30

 

 

 

6.4

Het marktgeld voor extra ter beschikking gestelde meters voor al ter beschikking gestelde vaste standplaats is gelijk aan het marktgeld als hiervoor genoemd in artikel 6.3 sub a. en b.

 

 

 

 

 

Grootverbruikers

 

 

 

 

6.5

Het marktgeld wordt bij het gebruik maken van aansluitingen met een voltage van meer dan 2 x 380 (grootverbruikers) per strekkende meter verhoogd met

€ 3,15

 

 

 

7.

Tarieven behorend bij de Liggeldverordening gemeente Assen 2013

 

 

 

 

7.1

Het tarief bedraagt voor pleziervaartuigen in het zomerseizoen

 

 

 

 

a.

De Vaart, per strekkende meter bootlengte per dag

€ 0,90

b.

Havens Marsdijk, Kloosterveen, Havenkanaal per vaartuig per dag

€ 5,15

 

 

 

7.2

Het recht per week voor de onder b. genoemde locaties bedraagt per week

€ 30,90

 

 

 

7.3

Het recht voor pleziervaartuigen in het winterseizoen bedraagt in de havens van Marsdijk, Kloosterveen en Havenkanaal per vaartuig ongeacht de lengte:

 

 

 

 

a.

per dag

€ 5,20

b.

per week

€ 31,20

c.

per seizoen

€ 104,00

 

 

 

8.

Tarieven behorend bij Verordening parkeerbelastingen 2015

 

 

 

 

 

Algemene bepalingen

 

 

 

 

8.1

Voor de begripsomschrijving van de in dit artikel genoemde Zones wordt verwezen naar artikel 1, aanhef en onder sub e. tot en met m., van de Verordening parkeerbelastingen 2015.

 

 

 

 

8.2

Onder bewoner van een in dit artikel genoemde zone wordt verstaan een natuurlijke persoon die volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA) in het gebied van deze zone is ingeschreven.

 

 

 

 

 

Parkeren bij parkeerapparatuur

 

 

 

 

8.3

Het tarief voor het parkeren als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 bedraagt bij parkeerapparatuur gelegen op:

 

 

 

 

a.

het parkeerterrein/weggedeelte op, in of aan Abel Tasmanplein, Van Riebeeckstraat, Paul Krugerstraat en Nijlandstraat vanaf de Paul Krugerstraat tot aan de Industrieweg (ook bekend onder de naam Veemarktterrein) en de Industrieweg (tussen het Kanaal en het Abel Tasmanplein), per 8 minuten

€ 0,20

b.

op alle overige parkeerterreinen/weggedeelten, per 5 minuten

€ 0,20

 

 

 

 

Parkeervergunningen

 

 

 

 

8.4

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 bij parkeerapparatuurplaatsen, bedraagt:

 

 

 

 

a.

voor een bewoner woonachtig in het gebied waar betaald parkeren geldt, gedurende het tijdvak, waarvoor de vergunning is verleend per maand

€ 12,50

b.

5x24, op kenteken, voor een werker werkzaam in het gebied waar betaald parkeren van kracht is, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning is verleend bedraagt per maand

€ 28,17

c.

6x24, op kenteken, voor een werker werkzaam in het gebied waar betaald parkeren geldt, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning is verleend bedraagt per maand

€ 33,80

d.

7x24, op kenteken, voor een werker werkzaam in het gebied waar betaald parkeren geldt, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning is verleend bedraagt per maand

€ 39,43

e.

5x24, op bedrijfsnaam, voor bedrijven gevestigd in het gebied waar betaald parkeren geldt, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning wordt verleend bedraagt per maand

€ 32,50

f.

6x24, op bedrijfsnaam, voor bedrijven gevestigd in of binnen het gebied waar betaald parkeren geldt, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning wordt verleend bedraagt per maand

€ 39,00

g.

7x24, op bedrijfsnaam, voor bedrijven gevestigd in of binnen het gebied waar betaald parkeren geldt, gedurende het tijdvak waarvoor de vergunning wordt verleend bedraagt per maand

€ 45,50

h.

voor één dag met een voor die dag onbeperkte parkeerduur (incidentele vergunning);

€ 5,00

i.

voor vijf opeenvolgende werkdagen met per dag een onbeperkte parkeerduur (incidentele vergunning);

€ 20,00

j.

voor eenentwintig opeenvolgende werkdagen met per dag een onbeperkte parkeerduur (incidentele vergunning).

€ 60,00

 

 

 

 

Parkeervergunning anders dan bij parkeerapparatuur

 

 

 

 

8.5

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de verordening parkeerbelastingen 2015 anders dan bij parkeerapparatuurplaatsen, bedraagt per jaar voor bewoners in:

 

 

 

 

a.

Zone Oost

€ 30,00

b.

één van de Zones 01 tot en met 08

€ 45,00

 

 

 

8.6

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 anders dan bij parkeerapparatuurplaatsen, bedraagt per jaar voor bezoekers aan bewoners in:

 

 

 

 

 

Zone Oost

€ 10,00

 

één van de Zones 01 tot en met 08

€ 15,00

 

 

 

8.7

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 anders dan bij parkeerapparatuurplaatsen, bedraagt per jaar en per zone voor bedrijven of instellingen of werknemers hiervan, gevestigd in de Zones 01 tot en met 08

€ 75,00

 

 

 

8.8

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 anders dan bij parkeerapparatuurplaatsen, bedraagt per jaar en per zone voor bezoekers aan bedrijven of instellingen of werknemers hiervan, gevestigd in Zones 01 tot en met 08

€ 75,00

 

 

€ 10,00

8.9

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2015 anders dan bij parkeerapparatuurplaatsen, bedraagt in alle overige gevallen

€ 40,80

 

 

 

9.

Algemene rechtenverordening gemeente Assen 2014

 

 

 

 

I.

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

 

 

 

Huwelijk en ge registreerd partnerschap

 

 

 

 

9.1

Voor de voltrekking van een huwelijk, het bevestigen van een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk bedraagt het tarief:

 

 

 

 

a.

van maandag tot en met vrijdag

€ 357,55

b.

op zaterdag

€ 615,10

c.

op zondag

€ 721,75

 

 

 

9.2

Voor de voltrekking van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek I, van het Burgerlijk Wetboek bedraagt het tarief

€ 357,55

 

 

 

9.3

Voor het voltrekken van een huwelijk of het bevestigen van een geregistreerd partnerschap door een buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand met een ééndaagse benoeming worden de tarieven zoals genoemd onder 9.1 en 9.2 verhoogd met

€ 220,80

 

 

 

9.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

 

 

a.

een trouw- of samenlevingsboekje

€ 13,30

b.

een duplicaat hiervan

€ 13,30

c.

een trouw- of samenlevingsboekje in leren omslag

€ 26,30

d.

een duplicaat hiervan

€ 30,10

 

 

 

9.5

Het tarief voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, bedraagt voor elk daaraan besteed kwartier

€ 26,35

 

voor elke inlichting vermeerderd met

€ 12,30

 

 

 

 

Reisdocumenten

 

 

 

 

 

paspoort

 

 

 

 

9.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort bedraagt:

 

 

 

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

€ 51,05

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van18 jaar heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 10 jaar)

€ 66,96

 

 

 

 

zakenpaspoort

 

 

 

 

9.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal paspoort met een groter aantal bladzijden dan het nationaal paspoort bedoeld in artikel 9.6 bedraagt:

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

€ 51,05

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van18 jaar heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 10 jaar)

€ 66,96

 

 

 

 

faciliteitenpaspoort

 

 

 

 

9.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld, bedraagt:

 

 

 

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

 

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van18 jaar heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 10 jaar)

€ 51,05

 

 

 

9.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

€ 66,96

 

 

 

 

identiteitskaart

 

 

 

 

9.10

Het tarief voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet, bedraagt:

 

 

 

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 5 jaar)

€ 28,36

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van18 jaar heeft bereikt (geldigheidsduur maximaal 10 jaar)

€ 52,96

c.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet, indien de aanvrager reeds eerder een Nederlandse identiteitskaart werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd

€ 63,90

 

 

 

9.11

De tarieven genoemd in de artikelen 9.6 tot en met 9.10 worden bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 47,25

 

 

 

 

Rijbewijzen

 

 

 

 

9.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

a.

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,00

b.

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd

€ 57,85

c.

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs bij een spoedprocedure

€ 83,45

e.

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs indien de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document niet kan worden overgelegd bij een spoedprocedure

€ 161,60

 

 

 

 

Verstrekkingen

 

 

 

 

 

Basisregistratie personen (BRP)

 

 

 

 

9.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

 

 

 

 

a.

per verstrekking aan overheidsorganen en derden als bedoeld in artikel 17, tweede lid, Besluit BRP, per verstrekking

€ 7,90

b.

per verstrekking anders dan bedoeld onder sub a van dit artikel

€ 12,90

 

 

 

 

Overige verklaringen en verstrekkingen

 

 

 

 

9.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van:

 

 

 

 

a.

een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 12,90

b.

een verklaring van in leven zijn

€ 12,90

c.

een verklaring in verband met het in- of uitklaren van goederen

€ 12,90

d.

een bewijs van Nederlanderschap

€ 12,90

e.

een legalisatie van een handtekening of een stuk, per geval

€ 12,90

f.

een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 12,90

g.

een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

 

 

 

9.15

Voor de toepassing van de artikelen 9.13 en 9.14 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd of één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 

 

 

 

 

Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

9.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een mededeling als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 5,20

 

 

 

 

verstrekken van documenten

 

 

 

 

9.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van kaarten en tekeningen, indien deze zijn vervaardigd door middel van een lichtdrukapparaat, of digitale verstrekking:

 

 

 

 

a.

formaat A 0 (841 x 1.189 mm)

€ 11,50

b.

formaat A 1 (594 x 841 mm)

€ 6,30

c.

formaat A 2 (420 x 594 mm)

€ 4,55

d.

formaat A 3 (297 x 420 mm)

€ 3,30

 

 

 

9.18

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van gegevens uit kadastrale stukken, per subject(nummer) bedraagt:

€ 6,35

 

per object vermeerderd met

€ 0,52

 

 

 

9.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om informatie of een aanvraag voor de afgifte van fotokopieën of gewaarmerkte afschriften van andere stukken dan in dit hoofdstuk genoemd

€ 5,15

 

te vermeerderen met voor elk exemplaar op A4-formaat

€ 0,16

 

 

 

9.20

Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat-exemplaar van een stadspas bedraagt

€ 15,00

 

 

 

 

Naspeuringen

 

 

 

 

9.21

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het archief berustende stukken en voor het raadplegen van kadastrale stukken indien daarbij bijstand van een ambtenaar wordt verkregen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 26,75

 

 

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

 

 

 

9.22

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

a.

een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 83,25

b.

met dien verstande dat dit tarief bij een volgende aanvraag slechts in rekening wordt gebracht indien er vier jaren verstreken zijn sinds de eerste aanvraag als bedoeld onder sub a van dit artikel of indien er sprake is van een daaropvolgende aanvraag, sinds de laatste aanvraag waarvoor een tarief in rekening is gebracht

 

 

 

 

 

Leegstandswet

 

 

 

 

9.23

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

 

a.

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande ruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid Leegstandswet

€ 83,85

b.

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande ruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid Leegstandswet

€ 83,85

 

 

 

 

Winkeltijdenwet

 

 

 

 

9.24

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing of vrijstelling op grond van de Winkeltijdenwet bedraagt

€ 35,65

 

 

 

 

Aanwezigheids- en exploitatievergunningen kansspelautomaten en loterijen

 

 

 

 

9.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor onbepaalde tijd ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

 

 

 

a.

voor één kansspelautomaat

€ 233,70

b.

voor iedere extra kansspelautomaat

€ 92,75

 

 

 

9.26

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenverordening

€ 1.342,35

 

 

 

9.27

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2 van de Speelautomatenverordening

€ 191,05

 

 

 

9.28

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een loterijvergunning ingevolge de Wet op de kansspelen

€ 71,45

 

 

 

 

Telecommunicatie

 

 

 

 

9.29

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 315,45

 

 

 

a.

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 0,76

b.

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 0,76

c.

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 150,55

d.

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

 

 

 

Verkeer en vervoer

 

 

 

 

9.30

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

 

 

a.

een ontheffing krachtens de Wegenverkeerswet 1994

€ 9,65

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 of een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 35,35

 

 

 

 

Kamperen

 

 

 

 

9.31

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor kamperen buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4:18 van de APV

€ 134,20

 

 

 

II

FYSIEKE LEEFOMGEVING

 

 

 

 

A.

Omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Begripsbepalingen

 

 

 

 

9.32

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

 

a.

bouwkosten: de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het bouwen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

 

 

b.

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

 

 

9.33

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

9.34

In deze titel voorkomende begrippen die niet in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

tariefsopbouw

 

 

 

 

9.35

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning is gelijk aan de som van de tarieven van de in dit hoofdstuk genoemde diensten, die nodig zijn voor de beoordeling van deze aanvraag. In afwijking hiervan kan per verrichtte dienst afzonderlijk rechten geheven worden.

 

 

 

 

 

vooroverleg

 

 

 

 

9.36

Het tarief voor vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een project op grond van de Wabo vergunbaar is

€ 105,56

 

 

 

 

bouw- en aanlegactiviteiten

 

 

 

 

9.37

Het tarief voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo of op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder b van de Wabo bedraagt:

 

 

 

 

a.

in de categorie wonen

€ 105,56

 

 

 

 

vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten voor zover deze bouwkosten lager zijn dan € 100.000

 

 

 

 

 

vervolgens vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten voor zover die hoger zijn dan € 100.000 en deze kosten tussen € 100.000 tot € 1.000.000 liggen

 

 

 

 

 

vervolgens nogmaals vermeerderd met:

2%

 

van de bouwkosten voor zover die hoger zijn dan € 1.000.000

 

 

 

 

b.

in de categorie publiekstoegankelijke gebouwen

€ 105,56

 

 

 

 

vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten voor zover deze bouwkosten lager zijn dan € 100.000

 

 

 

 

 

vervolgens vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten voor zover die hoger zijn dan € 100.000 en deze kosten tussen € 100.000 tot € 1.000.000 liggen

 

 

 

 

 

vervolgens nogmaals vermeerderd met:

2%

 

van de bouwkosten voor zover die hoger zijn dan € 1.000.000

 

 

 

 

c.

in de categorie bedrijven

€ 105,56

 

 

 

 

vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten voor zover deze bouwkosten lager zijn dan € 100.000

 

 

 

 

 

vervolgens vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten voor zover die hoger zijn dan € 100.000 en deze kosten tussen € 100.000 tot € 1.000.000 liggen

 

 

 

 

 

vervolgens nogmaals vermeerderd met:

2%

 

van de bouwkosten voor zover die hoger zijn dan € 1.000.000

 

 

 

 

d.

in de catagorie overig

€ 105,56

 

 

 

 

vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten als deze bouwkosten lager zijn dan € 100.000

 

 

 

 

 

vervolgens vermeerderd met:

3%

 

van de bouwkosten voor zover die hoger zijn dan € 100.000 en deze kosten tussen € 100.000 tot € 1.000.000 liggen

 

 

 

 

 

vervolgens nogmaals vermeerderd met:

2%

 

van de bouwkosten voor zover die hoger zijn dan € 1.000.000

 

 

 

 

 

planologisch strijdig gebruik

 

 

 

 

9.38

Het tarief voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo bedraagt als:

 

 

 

 

a.

artikel 2.12, eerste lid onder a onder 1° van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 205,85

b.

artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2° van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 298,80

c.

artikel 2.12, eerste lid onder a onder 3° van de Wabo wordt toegepast (afwijkingsbesluit)

€ 422,35

d.

artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 422,35

e.

artikel 2.12, eerste lid onder b van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 422,35

f.

de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 422,35

g.

de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid onder c van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 422,35

h.

artikel 2.12, eerste lid onder d van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 422,35

k.

een besluit op een aanvraag voorzien dient te worden van een toelichting (ruimtelijke onderbouwing) en de aanvrager deze zelf aanlevert, wordt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag verhoogd met

€ 1.061,50

j.

een besluit op een aanvraag als voorzien dient te worden van een toelichting (ruimtelijke onderbouwing) wordt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag verhoogd met

€ 6.341,80

l.

voor een besluit op een aanvraag als bedoeld in dit artikel het uitvoeren van een onderzoek door een extern bureau noodzakelijk is, worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht na een vooraf overgelegde begroting

 

m.

een aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 9.37 gecombineerd met een activiteit als bedoeld in artikel 9.38 sub a of b, wordt het tarief als bedoeld in artikel 9.35 verminderd met

€ 105,56

 

 

 

 

brandveiligheid

 

 

 

 

9.39

Het tarief voor het in gebruik nemen of gebruiken met het oog op de brandveiligheid van bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo bedraagt

€ 199,90

 

 

 

9.40

Het tarief voor het in gebruik nemen of gebruiken met het oog op de brandveiligheid wordt cumulatief verhoogd voor:

 

 

 

 

a.

bouwwerken met een bijeenkomstfunctie, celfunctie , gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, logiesfunctie, woonfunctie en onderwijsfunctie met een bruto -vl oerop pervlakte:

 

 

 

 

 

tot 100 m2 met

€ 127,80

 

van 100 tot 500 m2 met

€ 127,80

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 1,21

 

van 500 tot 2.000 m2,

€ 369,41

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,48

 

van 2.000 tot 5.000 m2,

€ 1.045,75

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,15

 

van 5.000 t/m 50.000 m2 ,

€ 1.660,84

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,03

 

boven 50.000 m2,

€ 2.275,07

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,02

 

 

 

b.

bouwwerken met een industriefunctie, sportfunctie, winkelfunctie, overige gebruiksfunctie en permanente inrichtingen met een bruto-vloeroppervlakte:

 

 

 

 

 

tot 100 m2

€ 62,60

 

van 100 tot 500 m2 per m2,

€ 62,60

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,61

 

van 500 tot 2000 m2,

€ 184,68

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,23

 

van 2000 tot 5000 m2,

€ 418,73

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,09

 

van 5.000 tot en met 50.000 m2,

€ 860,97

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,02

 

boven 50.000 m2,

€ 1.157,45

 

vermeerderd per m2 extra met

€ 0,01

 

 

 

c.

tijdelijke inrichtingen

 

 

 

 

 

Voor een periode vanaf negen dagen en langer

€ 125,96

 

vermeerderd per dag met

€ 8,77

 

 

 

9.41

Het tarief voor het wijzigen van een eerder afgegeven gebruiksvergunning met het oog op de brandveiligheid wordt voor de in artikel 9.40 genoemde bouwwerken cumulatief verhoogd van de in dit artikel genoemde bedragen als meer dan 50% van de bruto-vloeroppervlakte gewijzigd is.

 

 

 

 

9.42

Het tarief voor het wijzigen van een eerder afgegeven gebruiksvergunning met het oog op de brandveiligheid wordt voor de in artikel 9.40 genoemde bouwwerken cumulatief verhoogd met de in dit artikel genoemde bedragen vermenigvuldigd met het percentage van de gewijzigde bruto-vloeroppervlakte als dit percentage maximaal 50% is.

 

 

 

 

9.43

Het tarief voor het uitbreiden van een eerder afgegeven gebruiksvergunning met het oog op de brandveiligheid wordt voor de in artikel 9.40 genoemde bouwwerken en/of inrichtingen cumulatief verhoogd met de in dit artikel genoemde bedragen naar rato van de uitbreiding in bruto-vloeroppervlakte.

 

 

 

 

 

beschermde monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

9.44

Het tarief voor een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of onder h, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, of onder c, van de Wabo met betrekking tot een krachtens een gemeentelijke of provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt:

 

 

 

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van het monument

€ 158,00

b.

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 158,00

 

 

 

 

slopen anders dan van beschermde monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

 

9.45

Het tarief voor het slopen van een bouwwerk, anders dan een monument, in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt bij:

 

 

 

 

 

minder dan 100 m³ sloopafval

€ 91,00

 

vanaf 100 m³ tot 1.000 m³ sloopafval

€ 454,00

 

vanaf 1.000 m³ sloopafval

€ 908,00

 

 

 

9.46

Het onder 9.45 genoemde tarief voor het slopen van een bouwwerk, waarvoor een sloopveiligheidsplan moet worden beoordeeld wordt verhoogd met

€ 262,10

 

 

 

9.47

Het onder 9.45 genoemde tarief wordt als het sloopplan is voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit verhoogd met

€ 145,65

 

 

 

 

aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg

 

 

 

 

9.48

Het tarief voor het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt

€ 105,56

 

 

 

 

maken, veranderen van een uitweg

 

9.49

Het tarief voor het maken of veranderen van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo bedraagt

€ 105,56

 

 

 

 

kappen (vellen van een houtopstand)

 

9.50

Het tarief voor het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van artikel 4:11 lid 1 of artikel 4:12:10, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder g van de Wabo, bedraagt

€ 105,56

 

 

 

 

opslag van roerende zaken (gebruik weg of weggedeelte)

 

 

 

 

9.51

Het tarief voor de opslag van roerende zaken waarvoor op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder k van de Wabo bedraagt

€ 105,56

 

 

 

 

handelsreclame

 

 

 

 

9.52

Het tarief voor maken van handelsreclame waarvoor op grond van artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Assen een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid aanhef en onder h van de Wabo bedraagt het tarief

€ 184,75

 

 

 

 

projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

 

9.53

Het tarief voor handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt

€ 105,56

 

 

 

9.54

Het tarief voor het vergunnen van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt

€ 105,56

 

 

 

 

handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

 

 

 

9.55

Het tarief voor het verlenen van een ontheffing voor een handeling op grond van artikel 75, derde lid van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt

€ 105,56

 

 

 

 

omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

 

9.56

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid van de Wabo bedraagt:

 

 

 

 

a.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

b.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

 

advies

 

 

 

 

9.57

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.31 tot en met 9.56 alsmede 9.59 en 9.60 bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovenbedoelde bestuursorganisatie of instantie.

 

 

 

 

9.58

Indien de specificatie als bedoeld in 9.57 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen. Indien de aanvrager vóór de vijfde werkdag na mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt wordt het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 9.57 niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

9.59

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.31 tot en met 9.58 bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo: het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovengenoemde bestuursorganisatie of instantie.

 

9.60

Indien de specificatie als bedoeld in 9.59 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen. Indien de aanvrager vóór de vijfde werkdag na deze mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 9.58 niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

buiten behandeling laten

 

 

 

 

9.61

Het tarief voor een aanvraag omgevingsvergunning die buiten behandeling is gelaten bedraagt

50%

 

van het op grond van de artikelen 9.36 tot en met 9.60 te berekenen tarief maar minimaal

€ 105,56

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

 

 

 

intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

 

 

9.62

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de algemene rechten. De teruggaaf bedraagt

50%

 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van vier weken na het indienen van de aanvraag van de op grond van de betreffende onderdelen verschuldigde algemene rechten voor die activiteiten.

 

 

 

 

 

geen gebruik maken van een verleende omgevingsvergunning

 

 

 

 

9.63

Indien van een verleende omgevingsvergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen zes maanden na verlening van de vergunning bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de algemene rechten. De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van de betreffende onderdelen verschuldigde algemene rechten voor die activiteiten. Teruggaaf wordt alleen verleend indien de aanvraag om de vergunning in te trekken binnen zes maanden na de verlening wordt ingediend.

 

 

 

 

 

weigering van een omgevingsvergunning

 

 

 

 

9.64

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de algemene rechten. De teruggaaf bedraagt

25%

 

van de op grond van de betreffende onderdelen verschuldigde algemene rechten voor die activiteiten.

 

 

 

 

9.65

Onder weigering bedoeld in artikel 9.62 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

9.66

Het percentage van de teruggave wordt niet toegepast op het geheven recht dat betrekking heeft op advies of verklaring van bedenkingen.

 

 

 

 

 

minimumbedragen

 

 

 

 

9.67

Geen teruggave vindt plaats:

 

 

 

 

a.

voor zover het bedrag aan rechten voor de omgevingsvergunning als gevolg van de teruggave lager komt te liggen dan

€ 105,56

b.

en als het bedrag aan teruggave lager is dan

€ 75,00

 

 

 

 

Intrekking en wijzigingen

 

 

 

 

9.68

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking of een geringe wijziging van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 9.63 van toepassing is

€ 105,56

 

 

 

B.

Overige publiekrechtelijke dienstverlening fysieke leefomgeving

 

 

 

 

 

vaststellen bestemmingsplan

 

 

 

 

9.69

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

 

 

 

 

a.

indien de aanvrager het opstellen van het plan voor zijn rekening neemt:

€ 7.791,00

b.

in overige gevallen

€ 10.850,00

c.

voor een besluit op een aanvraag als bedoeld in dit artikel het uitvoeren van een onderzoek door een extern bureau noodzakelijk is, worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht na een vooraf overgelegde begroting

 

 

 

 

 

wijzigen bestemmingsplan

 

 

 

 

9.70

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening of het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

 

 

 

 

a.

als de aanvrager het opstellen van de wijziging voor zijn rekening neemt

€ 5.897,00

b.

in overige gevallen

€ 7.897,00

c.

voor een besluit op een aanvraag als bedoeld in dit artikel het uitvoeren van een onderzoek door een extern bureau noodzakelijk is, worden de hieruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht na een vooraf overgelegde begroting

 

 

 

 

 

be rekenen grenswaarden Wet Geluid hinder

 

 

 

 

9.71

Het tarief voor het berekenen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder bedraagt:

€ 1.238,00

 

 

 

 

verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

 

9.72

Het tarief voor het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen op grond van artikel 2.27 van de WABO bedraagt

€ 1.072,00

9.73

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.67 tot en met 9.71 alsmede 9.58 en 9.59 bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid van de Wabo het bedrag dat aan de aanvrager wordt medegedeeld, blijkend uit een specificatie van bovenbedoelde bestuursorganisatie of instantie.

 

9.74

Indien de specificatie als bedoeld in 9.71 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen. Indien de aanvrager vóór de vijfde werkdag na mededeling de aanvraag schriftelijk intrekt wordt het bedrag volgende uit de specificatie als bedoeld in 9.56 niet in rekening gebracht.

 

 

 

 

III

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE EUROPESE RICHTLIJN

 

 

 

 

 

Horeca

 

 

 

 

9.75

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

 

 

a.

het verkrijgen van een exploitatievergunning bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 406.00

b.

het verkrijgen van een exploitatievergunning bedoeld in artikel 2:28 van de APV inclusief terras

€ 503,00

c.

het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

€ 100,60

d.

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 406,00

e.

het wijzigen van een drank- en horecavergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 100,60

f.

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 100,60

 

 

 

 

Evenementen en markten

 

 

 

 

9.76

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning/ontheffing voor:

 

 

het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de APV met een geldigheidsduur van:

 

 

 

 

a.

een dag

€ 48,70

b.

ten hoogste een week

€ 42,95

c.

ten hoogste een maand

€ 61,55

d.

ten hoogste een jaar

€ 97,25

e.

een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV

€ 48,70

f.

het houden van een inzameling van geld of goed als bedoeld in artikel 5:13 van de APV

€ 67,00

g.

het optreden als straatartiest, als bedoeld in artikel 2:9 van de APV

€ 67,00

 

 

 

 

Vuurwerk

 

 

 

 

9.77

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen of aanwezig houden van consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de APV

€ 75,75

 

 

 

 

Prostitutiebedrijven

 

 

 

 

9.78

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een prostitutievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de APV

€ 1.342,35

 

 

 

 

Brandbeveiliging

 

 

 

 

9.79

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Assen 2012

€ 204,90

 

 

 

9.80

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Assen 2012 voor een tijdelijke inrichting voor een periode vanaf negen dagen en langer

€ 129,10

 

vermeerderd per dag met

€ 9,05

 

 

 

10.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten op de Boskamp 2013

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10.1. Het verlenen van rechten

 

 

 

 

10.1.1

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een graf met 20 jaar

€ 1.227,00

10.1.2

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een kindergraf met 20 jaar

€ 614,00

10.1.3

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op urnengraf met 10 jaar

€ 308,00

10.1.4

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf met 5 jaar

€ 370,00

10.1.5

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf met 10 jaar

€ 614,00

10.1.6

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf met 15 jaar

€ 922,00

10.1.7

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf met 20 jaar

€ 1.227,00

10.1.8

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf met 5 jaar

€ 217,00

10.1.9

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf met 10 jaar

€ 309,00

10.1.10

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf met 15 jaar

€ 462,00

10.1.11

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf met 20 jaar

€ 614,00

10.1.12

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf met 5 jaar

€ 186,00

10.1.13

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf met 10 jaar

€ 308,00

10.1.14

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf met 15 jaar

€ 462,00

10.1.15

Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnengraf met 20 jaar

€ 615,00

10.1.16

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf in verband met wettelijk termijn van grafrust, per verlengingsjaar

€ 62,00

10.1.17

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een kindergraf in verband met de wettelijke grafrusttermijn, per verlengingsjaar

€ 31,00

10.1.18

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een urnengraf in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen periode van 10 jaar mag worden verstrooid, per verlengingsjaar

€ 31,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10.2. Begraven

 

 

 

 

10.2.1

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder van maandag tot en met vrijdag

€ 762,00

10.2.2

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder op zaterdag

€ 1.334,00

10.2.3

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder op zondag

€ 1.524,00

10.2.4

Voor het begraven van een kind jonger dan 12 jaar van maandag tot en met vrijdag

€ 419,00

10.2.5

Voor het begraven van een kind jonger dan 12 jaar op zaterdag

€ 733,00

10.2.6

Voor het begraven van een kind jonger dan 12 jaar op zondag of een algemeen erkende feestdag

€ 838,00

10.2.7

Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk in een graf of kindergraf

€ 762,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10.3. Bijzetten asbussen

 

 

 

 

10.3.1

Voor het bijzetten van één asbus in een graf, kindergraf of urnengraf van maandag tot en met vrijdag

€ 219,00

10.3.2

Voor het bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf van maandag tot en met vrijdag

€ 270,00

10.3.3

Voor het bijzetten van één of meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf, kindergraf of urnengraf op zaterdag

€ 383,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10.4. Opgraven

 

 

 

 

10.4.1

Voor het opgraven en eventueel verkisten van een één lijk of overblijfselen daarvan, waaronder begrepen het eventueel herbegraven in hetzelfde graf

€ 1.568,00

10.4.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een particulier graf, kindergraf of urnengraf

€ 219,00

10.4.3

Voor het opgraven of verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd uit hetzelfde graf, kindergraf of urnengraf

€ 270,00

10.4.4

Voor het na ruiming van een graf bijeen brengen van de overblijfselen van één lijk voor crematie of herbegraven

€ 360,00

10.4.5

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van een asbus

€ 219,00

10.4.6

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van meerdere asbussen uit hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf voor herbegraven of verstrooiing elders

€ 270,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10.5. Onderhoud begraafplaats

 

 

 

 

10.5.1

Voor een bijdrage in onderhoudskosten bij verlening van een uitsluitend recht voor een graf met 20 jaar

€ 2.333,00

10.5.2

Voor een bijdrage in onderhoudskosten bij verlening van een uitsluitend recht voor een kindergraf met 20 jaar

€ 1.168,00

10.5.3

Voor een bijdrage in onderhoudskosten bij verlening van een uitsluitend recht voor een urnengraf met 10 jaar

€ 585,00

10.5.4

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van het uitsluitend recht op een graf met 5 jaar

€ 584,00

10.5.5

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van het uitsluitend recht op een graf met 10 jaar

€ 1.167,00

10.5.6

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van het uitsluitend recht op een graf met 15 jaar

€ 1.750,00

10.5.7

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van het uitsluitend recht op een graf met 20 jaar

€ 2.333,00

10.5.8

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van het uitsluitend recht op een kindergraf met 5 jaar

€ 293,00

10.5.9

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van het uitsluitend recht op een kindergraf met 10 jaar

€ 585,00

10.5.10

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van het uitsluitend recht op een kindergraf met 15 jaar

€ 876,00

10.5.11

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van het uitsluitend recht op een kindergraf met 20 jaar

€ 1.168,00

10.5.12

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van een uitsluitend recht op een urnengraf met 5 jaar

€ 293,00

10.5.13

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van een uitsluitend recht op een urnengraf met 10 jaar

€ 585,00

10.5.14

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van een uitsluitend recht op een urnengraf met 15 jaar

€ 877,00

10.5.15

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlenging van een uitsluitend recht op een urnengraf met 20 jaar

€ 1.169,00

10.5.16

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf in verband met de wettelijke grafrusttermijn, per verlengingsjaar

€ 117,00

10.5.17

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats voor een kindergraf in verband met de wettelijke grafrusttermijn, per verlengingsjaar

€ 59,00

10.5.18

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een urnengraf in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen een periode van 10 jaar mag worden verstrooid, per verlengingsjaar

€ 59,00

10.5.19

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 voor onbepaalde tijd is verleend, jaarlijks

€ 77,00

10.5.20

Voor graven waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 voor bepaalde tijd is verleend geldt het navolgende overgangsrecht:

 

 

 

 

a.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 is verleend, als jaarlijkse bijdrage

€ 77,00

b.

Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 is verleend wordt bij verlenging van het uitsluitend recht een afkoopsom in rekening gebracht die geldt voor het aantal jaren waarmee het uitsluitend recht wordt verlengd. (10.5.2 t/m 10.5.11.)

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10.6. Verstrooien van as

 

 

 

 

10.6.1

Voor het verstrooien van as in een graf, urnengraf of kindergraf, per asbus

€ 219,00

10.6.2

Voor het verstrooien van as uit meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf, urnengraf of kindergraf

€ 270,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10.7. Inschrijven en overboeken van graven, kindergraven en urnengraven

 

 

 

 

10.7

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register

€ 52,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 10.8. Vergunning gedenkteken

 

 

 

 

10.8

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken op een graf, kindergraf of urnengraf

€ 100,00

 

 

 

11.

Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten op Noorder- en Zuiderbegraafplaats 2013

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11.1. Verlenen van rechten

 

 

 

 

11.1.1

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor 20 jaar op een enkel graf (één eenheid, één laag diep)

€ 1.841,00

11.1.2

Voor het verlenen van een uitsluitend recht voor 20 jaar op een dubbel graf (twee eenheden, één laag diep)

€ 2.454,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 11.2. Begraven

 

 

 

 

11.2.1

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder op maandag tot en met vrijdag

€ 762,00

11.2.2

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder op zaterdag

€ 1.334,00

11.2.3

Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder op zondag of een algemeen erkende feestdag

€ 1.524,00

11.2.4

Voor het begraven van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar op maandag tot en met vrijdag

€ 419,00

11.2.5

Voor het begraven van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar op zaterdag

€ 733,00

11.2.6

Voor het begraven van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar op zondag of een algemeen erkende feestdag

€ 838,00

11.2.7

Voor na het ruimen van een graf begraven van overblijfselen van een lijk in een particulier graf

€ 762,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 11.3. Bijzetten asbussen

 

 

 

 

11.3.1

Voor het bijzetten van één asbus in een graf op maandag tot en met vrijdag

€ 219,00

11.3.2

Voor het bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf

€ 270,00

11.3.3

Voor het bijzetten van één of meerdere asbussen op zaterdag

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11.4. Opgraven

 

 

 

 

11.4.1

Voor het opgraven en eventueel verkisten van één lijk of overblijfselen daarvan

€ 1.569,00

 

In dit recht is begrepen het eventueel herbegraven in hetzelfde graf.

 

11.4.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus uit een graf

€ 219,00

11.4.3

Voor het opgraven of verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd uit hetzelfde graf

€ 270,00

11.4.4

Voor het na ruiming van een graf of algemeen graf bijeen brengen van de overblijfselen van één lijk voor crematie of herbegraven

€ 360,00

11.4.5

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van een asbus

€ 209,00

11.4.6

Voor het na ruiming van een graf ter beschikking houden van meerdere asbussen uit hetzelfde graf

€ 270,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 11.5. Onderhoud begraafplaats

 

 

 

 

11.5.1

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats bij verlening van een uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar:

 

 

 

 

 

-voor een enkel graf (één eenheid, één diep)

€ 2.332,00

 

-voor een dubbel graf (twee eenheden, één diep)

€ 4.664,00

 

 

 

11.5.2

Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht voor onbepaalde tijd is verleend, jaarlijks per eenheid

€ 55,00

11.5.3

Indien een grafbedekking zich uitstrekt over een graf dat bestaat uit meer dan één eenheid, per elke extra eenheid, of deel daarvan

€ 55,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 11.6. Inschrijven en overboeken van graven

 

 

 

 

11.6

Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register

€ 52,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 11.7. Vergunning gedenkteken

 

 

 

 

11.7

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken op een graf

€ 100,00

  • I.

    in te trekken de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015 voor zover het de daarin opgenomen tarieven voor 2017 betreft zoals vastgesteld op 5 maart 2015;

  • II.

    het college mandaat te verlenen voor het aanpassen van de tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen genoemd in de artikelen 9.6 tot en met 9.12 tot het wettelijk toegestane maximum.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2016.

De raad voornoemd,

 

 

M.L.J. Out, voorzitter

I.Rozema, griffier

TOELICHTING

TARIEVENTABEL BELASTINGEN, HEFFINGEN EN RECHTEN ASSEN 2016

Inleiding

De toelichting op de tarieventabel gaat in op veranderingen in de belastbare feiten en tarieven aan de hand van de indeling van deze tabel per verordening.

Onroerende zaak belastingen

De gemeente hanteert voor 2016 de volgende uitgangspunten voor de tariefsberekening:

  • trendmatige verhoging van 1,0%;

  • herwaardering leidt niet tot een wijziging van de OZB-opbrengst: een waardedaling leidt tot een tariefsverhoging en een waardestijding leidt tot een tariefsdaling;

Afvalstoffenheffing

De tarieven zijn vastgesteld op basis van kostendekkendheid. De geraamde opbrengsten zijn daarom gelijk aan de geraamde kosten voor de afvalstoffeninzameling en -verwerking.

Toeristenbelasting

Deze algemene belasting is meer dan trendmatig en overeenkomstig het advies van het Recreatieschap Drenthe met € 0,05 verhoogd.

Precario

Deze algemene belasting is trendmatig verhoogd met 1,0%.

Rioolheffing

De tarieven zijn vastgesteld op basis van kostendekkendheid. De geraamde opbrengsten zijn daarom gelijk aan de geraamde kosten voor de riolering.

Marktgelden

De tarieven zijn kostendekkend en trendmatig met 1,0% verhoogd.

Liggelden

Deze algemene belasting is trendmatig met 1,0% verhoogd.

Parkeerbelastingen

Deze parkeerbelastingen zijn overeenkomstig het raadsbesluit tot vaststelling van de parkeerverordening 2015 verhoogd en in deze tarieventabel opgenomen.

Algemene rechten (leges)

I.Algemene dienstverlening

De tarieven in dit onderdeel van de Algemene rechtenverordening zijn met uitzondering van die voor de reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) en rijbewijzen trendmatig verhoogd. Voor de reisdocumenten en rijbewijzen is het beleid dat de tarieven voor de afgifte van deze documenten op het wettelijk toegestane maximum worden vastgesteld. Aangezien dit maximumtarief pas in december wordt bekendgemaakt heeft u het college gemandateerd deze tarieven op het wettelijk toegestande maximum vast te stellen.

I.Fysieke leefomgeving

A. Omgevingsvergunning

De hoogte van de tarieven voor de omgevingsvergunning zijn bepaald op basis van kostendekkendheid. Op basis van de geraamde opbrengsten en de geraamde kosten zijn de tarieven dit jaar niet verhoogd.

B. Overige publiekrechtelijke dienstverlening fysieke leefomgeving

De tarieven in dit hoofdstuk zijn trenmatig verhoogd..

I.Dienstverlening vallend onder de Europese richtlijn

De tarieven in dit hoofdstuk zijn trendmatig verhoogd.

Grafrechten

Deze zijn trendmatig verhoogd met 1,0 %.