Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2016, 184163Plannen | ruimtelijk



Ontwerp wijzigingsplanMeijelseweg ong.

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ”Heusden Komgebied, wijziging Meijelseweg ong.” met ingang van 30 december 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in de uitbreiding van het bestaande bedrijf aan de Meijelseweg 21 te Heusden.

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BPW2016002-OW01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

Tevens kunt u de papieren versie van het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Asten, postbus 290, 5720 AG Asten.

Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum tel. (0493) 671 212.

Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.