Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 183856

Gepubliceerd op 23 december 2016 09:00
Inhoudsopgave

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2017

 

Op 7 november 2016 heeft de gemeenteraad de 'Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017' vastgesteld. Dit besluit is op 9 december 2016 in het Gemeenteblad bekendgemaakt. Deze bekendmaking was niet volledig. Hieronder treft u de volledige publicatie aan.

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2016 Cluster Publieke Dienstverlening, nummer 2016.0.047.626;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDE RING VAN LEGES 2017

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c 'maand': het tijdvak dat loopt van de n- dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)- dag in de volgende kalendermaand;

d ’jaar': het tijdvak dat loopt van de n- dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)- dag in het volgende kalenderjaar;

e ’kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

f ‘A.P.V.’: de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem;

g ‘bouwverordening’: de bouwverordening voor Arnhem.

 

Belastbaar feit

Artikel 2

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Belastingplicht

Artikel 3

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Vrijstellingen

Artikel 4

De in de tarieventabel genoemde leges, met uitzondering van die genoemd in de hoofdstukken Parkeren, Huisvesting en WABO, Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en Algemene Plaatselijke Verordening,

worden niet geheven voor:

a stukken, opgaven of handelingen door openbare lichamen, ambtenaren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

b beschikkingen op bezwaar-, beroep- en verzoekschriften inzake plaatselijke belastingen;

c een verklaring van onvermogen;

d beschikkingen of afschriften van beschikkingen, genomen krachtens een rechtspositieregeling voor het personeel van de gemeente;

e nasporingen in de bij het archief berustende stukken indien het verlangde onderzoek uitsluitend of voor een overwegend deel strekt ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

f de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende de beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

g beschikkingen of afschriften van beschikkingen op aanvragen ter zake van bijstand ingevolge de Wet Werk en Bijstand en andere uitkeringen;

h de nota van aanbieding betreffende de gemeenterekening ten behoeve van de besturen van politieke partijen, waarvan één of meer leden zitting hebben in de gemeenteraad, tot een maximum van 3 exemplaren van elk stuk per politieke partij;

i stukken waarvan de verstrekking van belang is voor opinievorming met het oog op een goede democratische besluitvoering;

j een laissez-passer du mortuaire (lijkenpas), afgegeven op grond van het bepaalde in artikel 1, onder B van het Koninklijk besluit van 3 mei 1991 (Stb. 1991/252);

k diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

l diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

Tarieven

Artikel 5

1 De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling een verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van de besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

3 Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Wijze van heffing

Artikel 6

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

 

Termijnen van betaling

Artikel 7

1 De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Kwijtschelding

Artikel 8

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding, als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 (Stb.1990/221) verleend, met uitzondering van de leges genoemd in artikel 2.1.1.1 sub b en c van de Tarieventabel behorende bij deze verordening, behalve voor huwelijksvoltrekkingen die plaatsvinden op buitenlocaties.

 

Vermindering

Artikel 9

1 Gehele of gedeeltelijke vermindering van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994/762), als volgt:

a indien op een aanvraag afwijzend wordt beschikt over 50% van de berekende leges

b indien een aanvraag om vergunning door de aanvrager wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, van 75% van de berekende leges.

2 Er wordt geen vermindering verleend voor de ophoging van de leges volgens de tarieven onder 4.2.8.1 tot en met 4.2.8.9 of van de leges geheven op grond van artikel 4.2.9.1 tot en met 4.2.9.8 van hoofdstuk 4 van de tarieventabel waar sprake is van een omgevingsvergunning waarbij planologisch strijdig gebruik plaatsvindt.

 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Artikel 10

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de

invordering van de leges.

 

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

Artikel 11

1 De 'Legesverordening 2016' van 2 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

4 Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening 2017’.

 

De griffier, De voorzitter,

 

HOOFDSTUK PUBLIEKE DIENSTVERLENING EN BURGERLIJKE STAND

Tarieventabel

 

Afschriften van openbare stukken

1.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

1.1.1.1. afschriften van openbare stukken

per pagina A-4 in zwart-wit, enkelzijdig € 0,10

per pagina A-3 in zwart-wit, enkelzijdig € 0,20

per pagina A-1 in zwart-wit, enkelzijdig € 3,15

per pagina A-0 in zwart-wit, enkelzijdig € 3,90

per pagina A-4 in kleur, enkelzijdig € 0,55

per pagina A-3 in kleur, enkelzijdig € 1,10

per pagina A-1 in kleur, enkelzijdig € 10,30

per pagina A-0 in kleur, enkelzijdig € 15,40

andere formaten per pagina € 8,50

op een door de gemeente verstrekte USB-stick € 9,70

 

Documentatie omtrent onroerende zaken

1.2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.2.1.1 inlichtingen uit een onroerende zakenbestand: voor elke inlichting € 9,30

Indien raadpleging van de gegevens van een onroerende zaak ertoe leidt dat geen inlichting kan worden verstrekt of de gegeven inlichting niet tot het beoogde gevolg leidt wordt het vorenvermelde recht eveneens geheven.

1.2.1.2 statistische gegevens op speciaal verzoek verzameld:

het verschuldigde bedrag als berekend op grond van 1.2.1.1, verhoogd met € 0,75 per inlichting.

Indien het verzamelen van de gegevens ertoe leidt dat de gegeven informatie niet tot het beoogde gevolg leidt wordt het vorenvermelde recht eveneens geheven.

 

Overige verklaringen en diensten

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.3.1.1 ieder andere gunstige, hieronder begrepen een niet geheel afwijzende, beschikking op een verzoek, voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen € 81,00

1.3.1.2 een door of namens het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester af te geven verklaring, voor zover in deze tarieventabel niet anders is bepaald, die ten behoeve of in het bijzonder belang van de daarin genoemde persoon of van de aanvrager wordt opgemaakt € 81,00

1.3.2 Het tarief bedraagt ter zake van het digitaliseren van tekeningen door afdeling Repro € 3,80

1.3.3 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van GEO-informatie

per pagina A3-formaat in zwart-wit, enkelzijdig € 5,90

per pagina A4-formaat in zwart-wit, enkelzijdig € 5,90

 

Dienstverlening

2.1.1 Het tarief bedraagt:

2.1.1.1 voor de voltrekking van een huwelijk, alsmede voor het laten registreren van het partnerschap:

a overeenkomstig artikel 4 wet Rechten Burgerlijke Stand op dinsdag om 13:00 en 13:15 uur, kleine zaal € 0,00

b op dinsdag van 9:00 tot 16:00 uur, in het stadhuis, kleine zaal € 100,00

c van maandag tot en met vrijdag tijdens reguliere openingstijden van het stadhuis in de Trouwzaal en Scheepenzaal alsmede in buitenlocaties € 430,00

d indien de huwelijksvoltrekking plaatsvindt buiten de reguliere openingstijden van het stadhuis € 861,00

e indien de huwelijksvoltrekking plaatsvindt buiten de reguliere openingstijden van het stadhuis in een aangewezen buitenlocatie € 648,00

f indien het een aangewezen buitenlocatie of locatie naar eigen keuze van het bruidspaar betreft, kan naast het tarief van € 430,00 of € 648,00 zoals

genoemd in sub c en e een tarief door de betreffende locatie in rekening worden gebracht.

g voor het voltrekken van een huwelijk in een bijzonder huis binnen door de leidinggevende te bepalen grenzen van redelijkheid en billijkheid € 290,00

h het volgen van de trouwplechtigheid via de webcam € 105,00

i voor de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk, aan de balie van het stadhuis € 100,00

j indien beiden personen in het bezit zijn van een GelrePas én tenminste één partner in Arnhem woonachtig is € 0,00

Deze dienstverlening vindt plaats op dinsdag en woensdag van 9.00 tot 12.00 uur.

 

2.1.1.2

a voor het op uitdrukkelijk verzoek naar eigen keuze voor 1 dag een persoon die nooit eerder een huwelijk voltrokken heeft als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand laten benoemen en beëdigen, is boven het geldende tarief voor

huwelijken een bedrag verschuldigd van € 290,00

b voor het op uitdrukkelijk verzoek naar eigen keuze voor 1 dag een persoon die reeds eerder een huwelijk voltrokken heeft als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand laten benoemen, is boven het geldende tarief voor

huwelijken een bedrag verschuldigd van € 145,00

 

2.1.1.3

voor het op verzoek van het bruidspaar annuleren van een huwelijksvoltrekking, alsmede voor het laten registreren van het partnerschap, binnen door de leidinggevende te bepalen grenzen van redelijkheid en billijkheid, binnen 3

maanden voor de datum van de huwelijksvoltrekking dan wel de partnerregistratie € 137,00

Indien de leges voor de huwelijksvoltrekking of partnerregistratie lager zijn dan het voornoemde bedrag, zijn de kosten voor het annuleren van de huwelijksvoltrekking of partnerregistratie gelijk aan de in rekening gebrachte leges.

 

2.1.1.4 het van gemeentewege ter beschikking stellen van getuigen voor huwelijken of partnerschapsregistratie, per getuige € 41,00

2.1.1.5 voor het verstrekken van een afschrift uit de Burgerlijke Stand € 12,90

2.1.1.6 voor het verstrekken van een uittreksel uit de Burgerlijke Stand € 12,90

2.1.1.7 voor het verstrekken van een Verklaring Huwelijksbevoegdheid € 22,90

2.1.1.8 voor het verstrekken van een Huwelijksboekje € Max. Rijkstarief

2.1.1.9 voor het verstrekken van een Laisser-Passer € Max. Rijkstarief

2.1.1.10 voor het verstrekken van een Attestatie de Vita (internationaal) € 12,90

 

Gegevensverstrekking en verklaringen

2.2.1 Het tarief bedraagt:

a voor het verstrekken van gegevens of (internationale) uittreksels uit de Basisregistratie Personen € 11,60

b voor het digitaal verstrekken van gegevens of (internationale) uittreksels uit de Basisregistratie Personen € 6,60

 

2.2.2 Het tarief bedraagt:

a voor het verstrekken van een uitvoerig uittreksel uit de Basisregistratie Personen, ten name van meer dan één persoon € 18,80

b voor het digitaal verstrekken van een uitvoerig uittreksel uit de Basisregistratie Personen, ten name van meer dan één persoon € 13,80

 

2.2.3 In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit Basisregistratie personen

(het zgn. “postkamertarief”) Max. Rijkstarief

 

2.2.4 Het verstrekken van een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd als reispapier € 11,60

2.2.5 Het legaliseren van handtekeningen, per handtekening € 11,60

2.2.6 Het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag Max. Rijkstarief

2.2.7 Het verstrekken van een volledig overzicht van alle in de Basisregistratie personen opgenomen gegevens van een persoon € 11,60

2.2.8 Het verlenen van inzage in een persoonslijst Max. Rijkstarief

2.2.9 Het verstrekken van een gewaarmerkte kopie € 11,60

2.2.10 Het tarief wordt bij verlening van thuisservice verhoogd met € 12,30

 

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

2.3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

een nationaal paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag:

a. 18 jaar of ouder is Max. Rijkstarief

b. de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt Max. Rijkstarief

 

2.3.1.2 een Zakenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag:

a. 18 jaar of ouder is Max. Rijkstarief

b. de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt Max. Rijkstarief

 

2.3.1.3 een faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag:

a. 18 jaar of ouder is Max. Rijkstarief

b. de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt Max. Rijkstarief

 

2.3.1.4 een vluchtelingen- of een vreemdelingenpaspoort Max. Rijkstarief

2.3.1.5 een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag:

a. 18 jaar of ouder is en nog geen identiteitskaart of paspoort heeft óf indien deze binnen een half jaar verloopt of verlopen is Tarief Rijksdeel (excl. Gemeentelijke opslag)

b. 18 jaar of ouder is Max. Rijkstarief

c. de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en nog geen identiteitskaart of paspoort heeft óf indien deze binnen een half jaar verloopt of verlopen is Tarief Rijksdeel (excl. Gemeentelijke opslag)

d. de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt Max. Rijkstarief

 

2.3.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een spoedlevering van de in de onderdelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met

een bedrag van € 48,00

 

Rijbewijs

2.4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs Max. Rijkstarief

2.4.2 Het tarief genoemd onder 2.4.1 wordt verhoogd indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk rijbewijs bij de aanvraag niet kan worden overgelegd € 63,00

2.4.3 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een spoedlevering van de in het onderdeel 2.4.1 genoemde document, de in dit onderdeel genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 34,00

 

Naturalisatie

2.5.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

2.5.1.1 Een naturalisatieverzoek voor meerderjarigen (1 persoon) € Max. Rijkstarief

2.5.1.2 Een naturalisatieverzoek voor meerderjarigen (1 persoon staatloos of houder van een vergunning tot verblijf o.g.v. art. 28 of 33 Vreemdelingenwet) € Max. Rijkstarief

2.5.1.3 Een naturalisatieverzoek voor meerderjarigen (2 personen zijnde echtpaar of geregistreerd partners) € Max. Rijkstarief

2.5.1.4 Een naturalisatieverzoek voor meerderjarigen (2 personen zijnde echtpaar of geregistreerd partners, staatloos of houder van een vergunning tot verblijf o.g.v. art. 28 of 33 Vreemdelingenwet) € Max. Rijkstarief

2.5.1.5 Mede-naturalisatie van een minderjarig kind, per kind € Max. Rijkstarief

2.5.1.6 Een enkelvoudige optie € Max. Rijkstarief

2.5.1.7 Een gemeenschappelijke optie € Max. Rijkstarief

2.5.1.8 Een mede-opterende minderjarige € Max. Rijkstarief

 

Overige diensten

2.6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van het op aanvraag doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers voor ieder daaraan besteed uur € 42,00

 

Onderzoek en statistiek

2.7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:

2.7.1.1 een aanvraag tot het nasporen in door of vanwege de gemeente verzameld statistisch werkmateriaal en statistische gegevens en het in opdracht verrichten van onderzoek, per besteed uur € 104,00

 

HOOFDSTUK PARKEREN

Verklaringen, ontheffingen en vergunningen

3.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

3.1.1.1 het afgeven en wijzigen van (gehandicapten) parkeerkaarten € 10,80

3.1.1.2 een incidentele ontheffing op basis van de nota Rijden in het voetgangersgebied € 10,80

3.1.1.3 een dagontheffing op basis van de nota Rijden in het voetgangersgebied € 10,80

3.1.1.4 een wijziging van parkeervergunningen € 10,80

3.1.1.5 een duplicaat-parkeervergunning of duplicaat ontheffing € 10,80

 

HOOFDSTUK HUISVESTING EN WABO

4.0 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een wijziging tenaamstelling inzake een verleende vergunning € 49,00

 

Huisvestingswet 2014, Huisvestingsverordening Arnhem 2016 en Leegstandswet

4.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.1.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21 onderdeel a, van de Huisvestingswet 2014 € 622,00

4.1.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, onderdeel b, van de Huisvestingswet 2014 € 92,00

4.1.1.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 21, onderdeel d van de Huisvestingswet 2014,voor het verbouwen tot twee of meer woonruimten € 622,00

4.1.1.4

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, onderdeel c, van de Huisvestingswet 2014 € 92,00

4.1.1.5

tot het verkrijgen van een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10 b, lid 3 van de Huisvestingsverordening Arnhem 2016 € 55,00

 

Leegstandswet

4.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.1.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 92,00

4.1.2.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet € 57,00

 

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Begripsomschrijvingen

4.2.1

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:

4.2.1.1

bouwkosten: de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Met dien verstande dat, indien blijkt dat de opgegeven bouwkosten lager zijn dan de door of namens het college uitgevoerde controleberekeningen, het college van burgemeester en wethouders het bedrag van de bouwkosten ambtshalve vast stelt op het resultaat van de controleberekeningen.

Voor het vaststellen van bouwkosten voor nieuwbouw of uitbreiding van bouwwerken zijn voor de controleberekening de basisbedragen bouwkosten volgens bijlage I van deze verordening van toepassing.

Voor het vaststellen van bouwkosten voor verbouwingen (exclusief eventuele uitbreidingen waarvoor bijlage I van toepassing is) worden voor de controleberekening marktconforme richtprijzen gehanteerd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze paragraaf onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

4.2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

4.2.1.3

aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UVA 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt,een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

4.2.2

In deze paragraaf voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld

4.2.3

In deze paragraaf voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld

 

Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

4.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.2.4.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is per overleg € 552,00

4.2.4.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

40% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld

 

Omgevingsvergunning

4.2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze paragraaf. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

 

Bouwactiviteiten

4.2.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2,04% van de totale vastgestelde bouwkosten (inclusief BTW) met een minimum van € 107,00.

 

Extra welstandstoets

4.2.6.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 4.2.6.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 155,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

4.2.6.3

Onverminderd het bepaalde in onderdelen 4.2.6.1 (bouwen), 4.2.7 (aanleg), 4.2.12 (slopen) 4.2.13 (veranderen weg), 4.2.14 (aanleggen uitweg) of 4.2.15 (kappen) wordt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit verhoogd met 10% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

Aanlegactiviteiten

4.2.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

indien de aanvraag ziet op het vellen van één of twee bomen € 161,00 per boom

indien de aanvraag ziet op overige aanvragen dan de kap van één of twee bomen, waarbij de aanlegkosten bedragen:

van € 0,-- tot en met € 20.000,-- € 505,00

van € 20.001,-- tot en met € 50.000,-- 2,5% van de aanlegkosten

van € 50.001,-- tot en met € 100.000,-- 2,5% van de aanlegkosten

meer dan € 100.000,-- 3% van de aanlegkosten met een maximum van € 3.535,00 per aanvraag

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

4.2.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo wordt het tarief als berekend in 4.2.6.1:

4.2.8.1

als er sprake is van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) verhoogd met: € 155,00

4.2.8.2

als er sprake is van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking) verhoogd met: € 309,00

4.2.8.3

als er sprake is van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking) verhoogd met:

voor bouwkosten tot € 180.000,-- € 2.949,00

van € 180.000,-- tot € 1.000.000,-- € 6.027,00

van € 1.000.000,-- tot € 2.000.000,-- € 9.105,00

van € 2.000.000,-- tot € 4.000.000,-- € 12.053,00

meer dan € 4.000.000,-- € 18.080,00

Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoedingen op grond van een privaatrechtelijke regeling zijn verschuldigd.

4.2.8.4

als er sprake is van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking) verhoogd met: € 309,00

4.2.8.5

als er sprake is van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan) verhoogd met: € 618,00

4.2.8.6

als er sprake is van een aanvraag voor een project dat een provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van provinciale regelgeving) verhoogd met: € 11.042,00

4.2.8.7

als er sprake is van een aanvraag voor een project dat een nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo (afwijking van nationale regelgeving) verhoogd met: € 11.042,00

4.2.8.8

als er sprake is van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo (afwijking van voorbereidingsbesluit) verhoogd met: € 618,00

4.2.8.9

als er sprake is van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening om het betreffende bestemmingsplan (partieel) te herzien of van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening om het bestemmingsplan te wijzigen c.q. uit te werken, verhoogd met:

voor bouwkosten tot € 1.000.000,-- € 8.920,00

van € 1.000.000,-- tot € 2.000.000,-- € 12.507,00

meer dan € 2.000.000,-- € 24.194,00

Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoedingen op grond van privaatrechtelijke regelingen zijn verschuldigd.

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

4.2.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

4.2.9.1

als er sprake is van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo (binnenplanse afwijking) € 309,00

Indien er sprake is van een tijdelijk initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca' € 155,00

4.2.9.2

als er sprake is van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo (buitenplanse kleine afwijking): € 618,00

Indien er sprake is van een tijdelijk intiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca' € 309,00

4.2.9.3

als er sprake is van indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo (buitenplanse afwijking); € 11.042,00

Het bepaalde in dit lid vindt geen toepassing voor zover de betreffende vergoedingen op grond van een privaatrechtelijke regeling zijn verschuldigd.

4.2.9.4

als er sprake is van artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo (tijdelijke afwijking) € 618,00

4.2.9.5

als er sprake is van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo (afwijking van exploitatieplan): € 618,00

4.2.9.6

als er sprake is van een aanvraag voor een project dat een provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): € 618,00

4.2.9.7

als er sprake is van een aanvraag voor een project dat een nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 618,00

4.2.9.8

als er sprake is van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo(afwijking van voorbereidingsbesluit): € 618,00

 

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

4.2.10

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo voor het in gebruik hebben of houden van bouwwerken als bedoeld in artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht € 300,00

verhoogd met, voor een bouwwerk met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580);

tot en met 100 m² € 998,00

van 101 m² t/m 500 m² € 833,00 plus € 1,63 per m²

van 501 m² t/m 1.000 m² € 1.112,00 plus € 1,09 per m²

van 1.001 m² t/m 1.500 m² € 1.403,00 plus € 0,80 per m²

van 1.501 m² t/m 2.500 m² € 2.133,00 plus € 0,43 per m²

meer dan 2.500 m² € 3.133,00 plus € 0,29 per m²

 

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

4.2.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2010 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 7 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

4.2.11.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument € 618,00

4.2.11.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht € 618,00

4.2.11.1.3

voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden € 309,00

4.2.11.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening gemeente Arnhem 2010 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 18 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief € 618,00

 

Sloopactiviteiten

4.2.12

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het (deels) slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo bedraagt het tarief € 618,00

 

Aanleggen of veranderen weg

4.2.13

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2, tweede lid, onder a van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief € 89,00

 

Uitweg/inrit

4.2.14

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief € 293,00

 

Kappen

4.2.15

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 161,00 per boom

 

Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

4.2.16 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente waarvoor op grond van artikel 2.1.5.1, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist bedraagt het tarief:

4.2.16.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo € 99,00

4.2.16.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo € 99,00

 

Alarminstallatie

4.2.17

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het plaatsen van een alarminstallatie waarvoor ingevolge provinciale verordening of artikel 2.4.19. van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2. aanhef en eerste lid, onder f, van de Wabo € 220,00

 

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

4.2.18.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief € 618,00

4.2.18.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitat en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 € 618,00

 

Handelingen in het kader van de Flora- en Fauna-wet

4.2.19

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Fauna-wet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief € 618,00

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

4.2.20

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief

4.2.20.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft

4.2.20.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft

 

Beoordeling bodemrapport

4.2.21

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

4.2.21.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 693,00

4.2.21.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 693,00

 

Ontheffing grenswaarde geluidhinder

4.2.22

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien sprake is van een verzoek ontheffing hogere grenswaarde op grond van de Wet Geluidhinder € 1.501,00

 

Ontheffing geluid en trillingen

4.2.23

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze paragraaf bedraagt het tarief, indien er sprake is van verzoek om ontheffing veroorzaken geluidhinder ingevolge artikel 8.4 Bouwbesluit 2012 of verzoek om ontheffing trillingsterkte ingevolge artikel 8.5 Bouwbesluit 2012:

a. geldig voor maximaal één dag € 317,00

b. geldig voor maximaal één week € 447,00

c. geldig voor maximaal één maand € 674,00

d. geldig voor maximaal één jaar € 1.213,00

 

Verklaring van geen bedenkingen

4.2.24

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo

4.2.24.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven € 618,00

4.2.24.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven € 618,00

 

Vermindering

4.2.25.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in artikel 4.2.4.2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 4.2.5. en verder, mits de definitieve aanvraag overeenkomt met de beoordeelde conceptaanvraag en binnen 26 weken na de schriftelijke beoordeling wordt ingediend.

4.2.25.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 4.2.24. De vermindering bedraagt 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Intrekking omgevingsvergunning

4.2.26

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo € 155,00

 

Nasporing archief Bouw- en woningtoezicht

4.2.27.1

Voor het doen van een opzoeking of een nasporing in het archief Bouw- en woningtoezicht, per kwartier of een gedeelte daarvan € 23,00

 

Brandbeveiligingsverordening

4.2.28.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

4.2.28.1.1

een vergunning voor het in gebruik hebben of houden van inrichtingen als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Brandbeveiligingsverordening met een bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

tot en met 500 m² € 796,00

van 501 m² t/m 1.000 m² € 971,00

van 1.001 m² t/m 1.500 m² € 1.414,00

van 1.501 m² t/m 2.500 m² € 2.302,00

meer dan 2.500 m² € 2.743,00

4.2.28.1.2

een vergunning, als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Brandbeveiligingsverordening, voor het in gebruik hebben of houden van een inrichting gedurende een termijn minder dan 30 dagen voor een inrichting bruto vloeroppervlakte (volgens NEN 2580)

tot en met 150 m² € 162,00

van 151 m² t/m 300 m² € 199,00

van 301 m² t/m 500 m² € 218,00

meer dan 500 m² € 406,00

plus voor elke m² boven de 500 m² € 0,31

 

Aanvraag wijziging gebruiksvergunning inrichting

4.2.29.1

een wijziging van de verleende gebruiksvergunning als gevolg van een wijziging in het gebruik van de inrichting of de inrichting zelf als bedoeld in artikel 2 lid 1, sub a, b of c van de Brandbeveiligingsverordening € 155,00

 

HOOFDSTUK DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Horeca

4.3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

a. een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2 APV. in verband met het vestigen van een nieuwe onderneming € 1.297,00

indien er sprake is van een tijdelijk initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca' € 649,00

b. een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Drank- en Horecawet in verband met het vestigen van een nieuwe onderneming € 1.297,00

indien er sprake is van een tijdelijk initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca' € 649,00

Indien deze vergunning tezamen met de onder a bedoelde vergunning wordt aangevraagd, voor beide aanvragen tezamen € 1.297,00

indien er sprake is van een tijdelijke initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca' € 649,00

c. een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.2. APV. in verband met een overname van een bestaande onderneming € 1.179,00

d. een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Drank- en Horecawet, in verband met een overname van een bestaande onderneming € 1.179,00

indien deze vergunning tezamen met de onder c bedoelde vergunning wordt aangevraagd, voor beide aanvragen tezamen € 1.179,00

e. het doorvoeren van een ondergeschikte wijziging in een verleende vergunning € 92,00

4.3.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.1.13 APV. (terras) € 186,00

indien er sprake is van een tijdelijk initiatief conform de voorwaarden die gelden voor het Manifest 'tijdelijke horeca' € 94,00

4.3.1.3

een ontheffing als bedoeld in 2.3.1.16 APV. (sluitingsuur)

per keer € 38,00

4.3.1.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.15.lid 5 APV

per jaar € 573,00

4.3.1.5

een ontheffing als bedoeld in artikel 35 Drank- en Horecawet € 38,00

 

Organiseren evenementen of markten

4.3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 5.7.1 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

a. voor ideële doeleinden € 0,00

b. voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal tot 10.000 personen € 254,00

c. voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal van 10.000 of meer personen € 1.852,00

4.3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.2.4. van de Algemene plaatselijke verordening

a. voor ideële doeleinden en/of wijk- en buurtgebonden doeleinden € 0,00

b. voor commerciële doeleinden waarbij het aantal te plaatsen kramen met een lengte van vier strekkende meter minder bedraagt dan 50 kramen € 135,00

c. voor commerciële doeleinden waarbij het aantal te plaatsen kramen met een lengte van vier strekkende meter 50 kramen of meer bedraagt € 260,00

4.3.2.3

een vergunning als bedoeld in artikel 5.2.3 (standplaats) van de APV:

a. voor ideële doeleinden € 0,00

b. voor commerciële doeleinden € 214,00

4.3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.1 APV (per voetbalwedstrijd) € 220,00

4.3.2.5

Een vergunning voor het organiseren of houden van wedstrijden, wandel-, fiets-, trim- en ruitertochten in parken, bossen en natuurgebieden ingevolge artikel 4.6.3. van de APV, indien het betreft:

a. voor ideële doeleinden € 0,00

b. voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal tot 10.000 personen € 254,00

c. voor commerciële doeleinden met een verwacht bezoekersaantal van 10.000 of meer personen € 1.852,00

 

Prostitutiebedrijven

4.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV ten behoeve van

4.3.3.1

een seksinrichting € 1.484,00

verhoogd met de kosten voor het antecedentenonderzoek van de op de aanvraag vermelde exploitant en beheerder(s); per persoon € 71,00

4.3.3.2

een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV ten behoeve van een escortebedrijf € 1.148,00

verhoogd met de kosten voor het antecedentenonderzoek van de op de aanvraag vermelde exploitant en beheerder(s); per persoon € 71,00

4.3.3.3

een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV ten behoeve van een seksinrichting of escortbedrijf waarvan

de huidige vergunning vervalt vanwege de wijziging van de exploitant of beheerder € 68,00

verhoogd met de kosten voor het antecedentenonderzoek van de op de aanvraag vermelde exploitant en beheerder(s); per persoon € 71,00

4.3.3.4

een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV indien dit leidt tot een besluit tot het niet verder in behandeling nemen van de aanvraag € 211,00

 

Marktverordening (nr.1692)

4.3.3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

4.3.3.5.1

een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening € 100,00

4.3.3.5.2

inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 9 van de Marktverordening € 15,80

4.3.3.5.3

verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 4.3.3.5.2 € 15,80

 

HOOFDSTUK A lGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

 

Orde, veiligheid en hinder

4.4.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

4.4.1.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.5.1, derde lid, APV voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg (oneigenlijk gebruik openbare grond). € 99,00

4.4.1.2

een ontheffing om vuur te stoken ingevolge artikel 5.5.1 van de APV met

a. kerstbomen € 76,00

b. kampvuur € 39,00

4.4.1.3

een ontheffing om geluidhinder te veroorzaken ingevolge artikel 4.1.5 van de APV

a. geldig voor maximaal één dag € 324,00

b. geldig voor maximaal één week € 458,00

c. geldig voor maximaal één maand € 688,00

d. geldig voor maximaal één jaar € 1.239,00

 

Afvalstoffen

4.4.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

4.4.2.1

een vergunning voor het inzamelen van huishoudelijk afval ingevolge artikel 4.2.2.5 van de APV € 220,00

4.4.2.2

een ontheffing voor het op of in de bodem, buiten een daarvoor bestemde verzamelplaats, te plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen of lopen of te houden van afval, vuilnis of enig ander dergelijke stof ingevolge artikel 4.4.1 van de APV

€ 265,00

4.4.2.3

een ontheffing voor het opslaan van afvalstoffen op een zodanige plaats dat deze vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar zijn ingevolge artikel 4.4.7 van de APV € 89,00

 

Overig APV

4.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

4.5.1.1

een ontheffing om gevelde iepen of delen daarvan voorhanden te hebben, in voorraad te hebben of te vervoeren ingevolge artikel 4.5.8 van de APV € 220,00

4.5.1.2

een ontheffing om aangeduide bloemen of planten te plukken dan wel hout te sprokkelen, verwijderen van paddenstoelen of het verzamelen van zaden en vruchten ingevolge artikel 4.6.2 van de APV € 220,00

4.5.1.3

een ontheffing voor het uitrijden van meststoffen op zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen ingevolge artikel 4.7.1a van de APV € 220,00

4.5.1.4

een vergunning om een ligplaats met een woonschip in te nemen of te hebben ingevolge artikel 5.3a.4 van de APV € 283,00

4.5.1.5

a. een vergunning voor het aanleggen van een weg, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg ingevolge artikel 2.1.5.2, tweede lid, onder b, van de APV indien de werkzaamheden betrekking hebben op

werkzaamheden genoemd in de artikelen 4.13.1 tot en met 4.13.1.3 € 0,00

overige kabels en leidingen, als basis € 121,00

verhoogd met een bedrag van € 3,10

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 20 meter

4.5.1.6 een vergunning om handelsreclame aan te brengen ingevolge artikel 4.7.2 APV € 186,00

 

Overige verklaringen, ontheffingen en vergunningen

4.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

4.6.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van instemming met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening ter financiering van de verwerving van een woning of woonwagen € 107,00

4.6.1.2

het vaststellen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder bij het opstellen van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening of uitwerking van een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening € 1.501,00

4.6.1.3

het vaststellen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder bij het opstellen van een projectbesluit zoals bedoeld in artikel 2.12 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht € 1.501,00

4.6.1.4

het vaststellen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder bij het uitvoeren van een reconstructie van een weg zoals bedoeld in deze wet € 1.501,00

4.6.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in relatie tot de nota Rijden in het voetgangersgebied:

4.6.2.1

een vaste ontheffing voor een bewoner, permanent geldig € 188,00

4.6.2.2

een vaste ontheffing voor een bewoner, die niet beschikt over een eigen parkeerplaats,permanent geldig € 93,00

4.6.2.3

een vaste ontheffing voor een bedrijf, geldig voor vijf jaren € 470,00

4.6.2.4

een vaste ontheffing voor een bedrijf, gevestigd in het voetgangersgebied, en waarbij het bedrijf niet beschikt over een eigen parkeerplaats, geldig voor vijf jaren € 234,00

voor elk volgend duplicaat vaste ontheffing voor een bedrijf € 27,00

4.6.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een adreswijziging van een vaste ontheffing gebaseerd op de Nota rijden in het voetgangersgebied € 49,50

 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

4.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

4.7.1.1

een ontheffing om gevaarlijke stoffen buiten de aangewezen wegen of weggedeelten te transporteren, ingevolge artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen € 573,00

4.7.1.2

een verlenging van een eerder verleende ontheffing € 151,00

 

Wet op de Kansspelen

4.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

4.8.1.1

een aanwezigheidsvergunning:

Zie Speelautomatenbesluit 2000, artikel 3.

 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens

4.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.9.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan de ontheffing als bedoeld in artikel 4.6.2

waarbij voor langdurige ontheffingen milieuzone vrachtverkeer geldt dat alleen een aanvraag per kenteken ingediend kan worden. € 278,00

4.9.1.2

tot het verkrijgen van een dagontheffing milieuzone vrachtverkeer (per kenteken) € 35,00

4.9.1.3

tot het verkrijgen van een langdurige ontheffing milieuzone vrachtverkeer marktkooplieden (per kenteken) € 35,00

4.9.1.4

een verlenging of wijziging van de onder 4.9.1.1 vermelde ontheffing € 92,00

 

Winkeltijdenwet

4.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

4.10.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet of de Verordening Winkeltijden Arnhem € 76,00

 

HOOFDSTUK KABELS EN LEIDINGEN ARNHEM

Verordening kabels en leidingen Arnhem

4.11.1

Een vergunning voor het leggen, houden, onderhouden, verleggen of opruimen van kabels en leidingen in de openbare ruimte en in of op kunstwerken, zoals bedoeld in artikel 5 van de Verordening Kabels en Leidingen gemeente Arnhem indien de werkzaamheden betrekking hebben op

a. rioolleidingen € 89,00

b. overige kabels en leidingen, als basis € 272,00

4.11.1.1

Het tarief genoemd in art 4.11.1 sub b wordt verhoogd met een bedrag van € 3,50

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 20 meter tot en met een lengte van 1000 meter.

4.11.1.2

Het tarief genoemd in art 4.11.1 sub b en 4.11.1.1 wordt verhoogd met een bedrag van

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 1000 meter tot en met een lengte van 2500 meter. € 1,76

4.11.1.3

Het tarief genoemd in art 4.11.1 sub b en 4.11.1.1 en 4.11.1.2 wordt verhoogd met een bedrag van € 0,89

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 2500 meter.

 

4.12.1

a. Een vergunning voor het aanleggen van een weg, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg ingevolge artikel 2.1.5.2, tweede lid, onder b, van de APV indien de werkzaamheden betrekking hebben op

werkzaamheden genoemd in de artikelen 4.13.1 tot en met 4.13.1.3 € 0,00

b. overige kabels en leidingen, als basis € 121,00

verhoogd met een bedrag van € 3,10

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 20 meter

 

Telecommunicatiewet

4.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 272,00

4.13.1.1

Het tarief genoemd in artikel 4.13.1 wordt verhoogd met een bedrag van € 3,50

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 20 meter tot en met een lengte van 1000 meter.

4.13.1.2

Het tarief genoemd in artikel 4.13.1 en 4.13.1.1 wordt verhoogd met een bedrag van € 1,76

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 1000 meter tot en met een lengte van 2500 meter.

4.13.1.3

Het tarief genoemd in artikel 4.13.1 en 4.13.1.1 en 4.13.1.2 wordt verhoogd met een bedrag van € 0,89

voor elke strekkende meter dat het tracé langer is dan de grens van 2500 meter.

 

Bijlage 1 behorend bij de ‘ legesverordening 2017 ‘ van 7 november 2016

BASISBEDRAGEN BOUWKOSTEN BIJ NIEUWBOUW EN

UITBREIDING VAN BOUWWERKEN EN GEBOUWEN 2017

In geval er sprake is van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen waarin verschillende gebouwtypen of -functies zijn opgenomen, geldt voor de bouwkosten van de nieuwbouw en / of uitbreiding de som van de bouwkostenberekeningen per gebouwtype of –functie op grond van onderstaande eenheden.

 

1. Fabrieken, op- en overslag, magazijnen, pakhuizen, garages (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m3 inclusief btw

 

Tot 750 m³

750-1500 m³

1500 - 5000 m³

5000 – 10000 m³

Vanaf 10000 m³ 

Hoogte tot 5,50 m

150

130

110

105

100

Hoogte 5,50 m en hoger

130

120

100

95

90

Open overkappingen (perrons e.d.)

75

70

65

60

50

2. Kantoorgebouwen (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m3 inclusief btw

 

Tot 750 m³

750-1500 m³

1500 - 5000 m³

5000 – 10000 m³

Vanaf 10000 m³

1 tot en met 3 lagen

375

350

340

330

325

4 tot en met 7 lagen

375

350

325

310

300

Meer dan 7 lagen

375

350

325

310

300

3. Winkels (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m3 inclusief btw

 

Tot 750 m³

750-1500 m³

1500 - 5000 m³

5000 – 10000 m³

Vanaf 10000 m³

Winkelcentrum

275

230

210

200

225

Detailhandel

275

230

210

200

190

Warenhuis

275

230

200

190

175

Showroom hoogte tot 5,50 m

175

160

130

125

110

Showroom hoogte 5,50 m en hoger

150

140

120

110

100

DHZ hal hoogte tot 5,50 m

165

140

120

110

100

DHZ hal hoogte 5,50 m en hoger

140

125

105

100

 90

4. Hotels / Motels (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m3 inclusief btw

 

Tot 750 m³

750-1500 m³

1500 - 5000 m³

5000 – 10000 m³

Vanaf 10000 m³

Hotels

450

450

450

420

360

Motels

450

425

400

370

320

Legeringgebouwen

400

375

340

310

270

5. Gymzalen, Sporthallen, stadions, stations (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m3 inclusief btw

 

Tot 750 m³

750-1500 m³

1500 - 5000 m³

5000 – 10000 m³

Vanaf 10000 m³

Gymzaal

360

350

340

330

280

Stadions

360

350

340

330

90

Stations (incl. kiosken e.d.)

360

350

340

270

190

Sporthal

360

350

340

300

260

Kleedgebouw

390

350

310

330

290

6. (Brede)Scholen (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m3 inclusief btw

 

Tot 750 m³

750-1500 m³

1500 - 5000 m³

5000 – 10000 m³

Vanaf 10000 m³

Schoolgebouw eenlaags

420

410

400

340

290

Schoolgebouw tweelaags

400

390

360

300

260

Schoolgebouw drielaags

370

350

340

250

220

Schoolgebouw vierlaags

360

340

330

330

280

Schoolgebouw vijflaags

360

340

320

270

235

Noodlokalen

430

420

420

420

420

7. Restaurants, cafés, bars (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m3 inclusief btw

 

Tot 750 m³

750-1500 m³

1500 - 5000 m³

5000 – 10000 m³

Vanaf 10000 m³

Bar / café

380

360

340

300

285

Cafetaria

350

335

300

285

280

Restaurant met zalen

350

340

320

300

260

Restaurant zonder zalen

365

340

305

290

285

Wegrestaurant

390

380

380

355

315

8. Woningen plat afgedekt (nieuwbouw)

 

Basisbedragen per m³ inclusief btw

Vrijstaand

350

Geschakeld met sprongen t.o.v. voorgevel (> 1 meter)

265

Nagenoeg in rij gebouwd (sprongen t.o.v. voorgevel

< 1 meter)

260

Recreatiewoning

270

9. Woningen met kap (nieuwbouw)

 

Basisbedragen per m³ inclusief btw

Vrijstaand

 350

Geschakeld met sprongen t.o.v. voorgevel (> 1 meter)

 300

Nagenoeg in rij gebouwd (sprongen t.o.v. voorgevel

< 1 meter)

 260

Recreatiewoning

 240

 

10. Flats, appartementen e.d. (nieuwbouw)

 

Basisbedragen per m³ inclusief btw

Flats / appartementen

315

Serviceflats

330

Urban villa’s

370

11. Bijgebouwen (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m³ inclusief btw

Garage vrijstaand steen

185

Garage vrijstaand hout

165

Garage aangebouwd steen

135

Garage aangebouwd hout

120

Berging vrijstaand steen

215

Berging vrijstaand hout

190

Berging aangebouwd steen

155

Berging aangebouwd hout

135

Carport vrijstaand

225

Carport aangebouwd

185

Tuinhuis

155

12. Uitbreidingen / verbouwingen aan woningen

 

Basisbedragen per m³ inclusief btw

 

Van 0 tot 25 m³

Van 25 tot 50 m³

Van 50 tot 100 m³

Vanaf 100 m³

Aanbouw woonruimte met plat dak

490

470

445

420

Aanbouw woonruimte met kap

565

540

510

480

Dakopbouw

600

570

540

510

 

 

Basisbedrag per m³ of m´

Serre niet geïsoleerd

350 per m³

Serre geïsoleerd

520 per m³

Erker geïsoleerd

575 per m³

Kelder (uitgraven en onderstromen)

460 per m³ 

Dakkapel

1500 (per strekkende meter)

Erfafscheiding

100 (per strekkende meter)

13. Bouwwerken in de openbare ruimte (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m³ / m² inclusief btw

 

Van 0 tot 100 m³

Vanaf 100 m³

 Tot 4 m²

Vanaf 4 m²

Bouwwerk (kiosken, e.d.)

225

200

 

 

Informatieborden (o.a.Billboards)

 

 

1000

1500

 

14. Kunstwerken (nieuwbouw beeldende vormgeving)

 

Basisbedrag per m³ inclusief btw

 

Tot 2 m³

Van 2 tot 5 m³

Van 5 tot 10 m³

Vanaf 10 m³

Kunstwerken

3.500

3000

2500

2000

 

15. Gezondheidsdiensten (nieuwbouw en uitbreidingen)

 

Basisbedragen per m3 inclusief btw

 

Tot 750 m³

750-1500 m³

1500 - 5000 m³

5000 – 10000 m³

Vanaf 10000 m³

Ziekenhuis

600

600

550

500

450

Gezondheidscentrum

350

340

330

310

270

Praktijkgebouw

375

360

325

310

270

Verzorgingstehuis

350

340

325

310

270

Revalidatiegebouw

350

340

325

310

270

Inzien

Deze belastingverordening, inclusief de NEN normen 2580 en 2631, welke laatste inmiddels is vervangen door 2699, en de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), ligt tijdens kantooruren kosteloos ter inzage bij Balie BWL Stadhuis, Koningstraat 38, Kronenburggalerij 3 (winkelcentrum Kronenburg).

 

De UAV 2012 is ook te vinden op www.wetten.overheid.nl/BWBR00311/2012-03-01.

 

Op verzoek is een afschrift verkrijgbaar van deze verordening.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl