Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2016, 183853Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit parkeerbelastingen Heffings- en Invorderingsambtenaar

 

 

Op 20 december 2016 heeft de Heffings- en Invorderingsambtenaar van de gemeente Arnhem onderstaand mandaat verleend. Dit mandaat treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Inzien

Het mandaatbesluit parkeerbelastingen Heffings- en Invorderingsambtenaar kunt u inzien bij het loket BWL, Stadhuis, Koningstraat 38.

De volledige tekst treft u hieronder aan.

 

DE HEFFINGS- EN INVORDERINGSAMBTENAAR VAN DE GEMEENTE ARNHEM,

 

Overwegende de aan hem toekomende bevoegdheden inzake gemeentelijke belastingen;

gezien het besluit de gemeentelijke parkeertaken uit te besteden aan het bedrijf P1;

gelet op het bepaalde in het Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

ingevolge de Verordening op de heffing en invordering van parkeren en parkeerbelasting en de Verordening op de heffing en invordering van leges;

 

 • I.

  Mandaat te verlenen aan:

  • 1.

   de parkeercontroleurs van P1 On Street B.V. tot het vaststellen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting;

  • 2.

   de directeur van P1 On Street B.V. en de coördinator afdeling bezwaarschriften van P1 On Street B.V. tot de afdoening van bezwaarschriften naheffingsaanslagen parkeerbelasting;

  • 3.

   de directeur van P1 On Street B.V. en de medewerkers van P1 On Street B.V. voor het uitgeven van dagkaarten, maandvergunningen en jaarvergunningen voor het gebied betaald parkeren;

  • 4.

   de directeur van P1 On Street B.V. en de medewerkers van P1 On Street B.V. tot het in ontvangst nemen van de betalingen voor naheffingsaanslagen parkeerbelasting en het in ontvangst nemen van de betalingen voor parkeervergunningen en voor ontheffingen in het betaald parkeren gebied;

  • 5.

   de directeur en de plaatsvervangend directeur van Tobias Beheer B.V. te Doorn voor de invordering van de vastgestelde naheffingsaanslagen parkeerbelastingen en het duplicaat/de herinnering van de naheffingsaanslag parkeerbelasting;

  • 6.

   de directeur en de plaatsvervangend directeur van deurwaarderskantoor Pruijn en van den Bergh te Delft voor de invordering van de vastgestelde naheffingsaanslagen parkeerbelastingen en het duplicaat/ de herinnering van de naheffingsaanslag parkeerbelasting.

    

 • II.

  Aan de mandatering worden de volgende voorwaarden verbonden:

  • 1.

   De bij mandaat te nemen beslissing dient in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, voorschriften en beleidsuitgangspunten.

  • 2.

   Ondermandaat is niet mogelijk.

  • 3.

   Indien de gemandateerde van oordeel is dan wel redelijkerwijs te verwachten is, dat een te nemen beslissing bestuurlijke implicaties kan hebben, legt de gemandateerde de zaak met zijn advies voor aan de Heffingsambtenaar.

  • 4.

   De gemandateerde is gehouden de Heffings- en invorderingsambtenaar inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid.

  • 5.

   De gemandateerde is gehouden alle stukken die ter uitvoering van het mandaat uitgaan op te maken in een vorm waaruit blijkt, dat het gaat om een gemandateerde bevoegdheid.

   Dit gebeurt door het bezigen van de volgende ondertekening:

   Hoogachtend,

De Heffings- en Invorderingsambtenaar van de gemeente Arnhem,

namens deze,

gevolgd door de handtekening, de naam en de functiebenaming.

 

III Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit parkeerbelastingen Heffings- en Invorderingsambtenaar.

   

 

Mevr. W. den Hartog,

Heffings- en Invorderingsambtenaar