Gemeenteblad van Ouder-Amstel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ouder-AmstelGemeenteblad 2016, 183524BeleidsregelsFinancieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Ouder-Amstel 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel;

gelet op de artikelen 2, 11, derde en vierde lid, 12, tweede lid, 13, tweede lid, 14, vierde lid, 16, 17, tweede lid, en 21, derde lid van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2015; 

gelet op artikel 11, vierde lid van de Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2015

 

besluit vast te stellen het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Ouder-Amstel 2017.

 

Artikel 1. Bijdrage voor algemene voorzieningen

 • 1.

  Voor de HHT Diensten Thuis is de cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd.

 • 2.

  De bijdrage voor HHT Diensten Thuis bedraagt € 5,00 per uur.

 • 3.

  Het maximaal in te kopen aantal uren HHT Diensten Thuis per cliënt bedraagt per 4 weken gemiddeld twee uur per week.

Artikel 2. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning

 • 1.

  De maximale periodebijdrage per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.8, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 • 2.

  De hoogte van de bijdrage in de kosten bedraagt nooit meer dan de werkelijke prijs van de verleende ondersteuning. Bij hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf is de werkelijke prijs de prijs per eenheid maal het aantal door de cliënt afgenomen uren, dagdelen of etmalen. De bij de berekening van de eigen bijdrage gehanteerde prijzen bij hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf zijn:

 • Tabel 1

  • Wmo-maatwerkvoorziening

    

   Prijs periode

   Eenheid

   Hulp bij het huishouden niveau 1

    

   € 22,20

   uur

   Hulp bij het huishouden niveau 2

    

   € 24,00

   uur

   Individuele begeleiding (alle categorieën)

    

   € 26,10

   uur

   Groepsbegeleiding (dagbesteding) (alle categorieën)

    

   € 22,10

   dagdeel

   Kortdurend verblijf

    

   € 22,66

   etmaal

   

  • 1.

   Indien de maatwerkvoorziening bestaat uit een hulpmiddel dat de gemeente huurt van een leverancier, dan betaalt de cliënt een eigen bijdrage zolang men het hulpmiddel in bruikleen heeft. De bij de berekening van de eigen bijdrage gehanteerde prijzen (inclusief btw) bij de door de gemeente gehuurde hulpmiddelen zijn per maand:

   

  Tabel 2

  • Soort voorziening

   Huurprijs Beenhakker*

   Huurprijs

   Meyra*

   Scootmobiel

   € 63,98

   € 70,00

   Driewielfiets volwassenen

   € 42,65

   € 48,65

   Driewielfiets kinderen

   € 37,32

   € 46,39

   Douche-toiletstoel

   € 14,93

   € 18,74

   Douche-toiletstoel in hoogte verstelbaar

   € 77,84

   € 99,41

   Tillift actief

   € 91,29

   € 62,51

   Overig: rolstoelfiets, handbike, hulpaandrijvingen, badlift, autostoel, draaiplateau, douchebrancard

   Geoffreerde prijs

   Geoffreerde

   prijs

   

  • 2.

   Indien de maatwerkvoorziening bestaat uit een hulpmiddel van maximaal € 500 dat door de gemeente is gekocht, zoals bijvoorbeeld een douchekruk, toiletverhoger of badplank, betaalt de cliënt de maximale periodebijdrage per vier weken totdat de totale kostprijs is voldaan. De kostprijs is het door de leverancier gefactureerde bedrag.

  • 3.

   Bij woningaanpassingen (zowel in huur- als koopwoning) betaalt de cliënt de maximale periodebijdrage totdat de kostprijs is voldaan. De kostprijs is het door de uitvoerder gefactureerde bedrag inclusief btw.

  • 4.

   Bij pgb’s worden de volgende bedragen gebruikt bij de berekening van de eigen bijdrage:

  • a.

   Hulp bij het huishouden niveau 1 en 2: het tarief per uur zoals vermeld in tabel 1 vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde uren;

  • b.

   Begeleiding individueel: het tarief per uur zoals vermeld in tabel 1 vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde dagdelen;

  • c.

   Begeleiding groep (dagbesteding): het tarief per dagdeel zoals vermeld in tabel 1 vermenigvuldigd met aantal geïndiceerde dagdelen;

  • d.

   Kortdurend verblijf: het tarief per etmaal zoals vermeld in tabel 1 vermenigvuldigd met het aantal geïndiceerde dagdelen;

  • e.

   Voorzieningen zoals vermeld onder lid 3: het huurtarief per periode zoals vermeld in tabel 2;

  • f.

   Voorzieningen zoals vermeld in lid 4 en 5: het door de leverancier geoffreerde bedrag inclusief btw.

   

Artikel 3. Persoonsgebonden budget maatschappelijke ondersteuning

1. De hoogte van een pgb voor een hulpmiddel is ten hoogste de kostprijs van de maatwerkvoorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de maatwerkvoorziening in natura zou zijn verstrekt blijkens een offerte van een door de gemeente gecontracteerde aanbieder.

 • 2.

  De tarieven voor een pgb bij hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf bedragen minimaal:

 

Tabel 3

 •  

  Niet professionele ondersteuner (75%)

  Professionele ondersteuner

  Eenheid

  Hulp bij het huishouden

   

   

   

  Niveau 1

  € 16,65

  € 22,20

  uur

  Niveau 2

  € 18,00

  € 24,00

  uur

   

   

   

   

  Individuele begeleiding

   

   

   

  Licht

  € 28,80

  € 38,40

  uur

  Midden

  € 32,85

  € 43,80

  uur

  Zwaar

  € 45,00

  € 60,00

  uur

   

   

   

   

  Kortdurend verblijf

  € 17,00

  € 22,66

  etmaal

   

   

   

   

  Groepsbegeleiding

   

   

   

  Licht

  € 22,50

  € 30,00

  dagdeel

  Midden

  € 33,75

  € 45,00

  dagdeel

  Zwaar

  € 36,75

  € 49,00

  dagdeel

  Vervoer

  € 5,25

  € 7,00

  Per retourrit

  Vervoer met rolstoel

  € 13,73

  € 18,30

  Per retourrit

  

 • 4.

  Een professionele Wmo-ondersteuner:

 • a.

  Beschikt over inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • b.

  Beschikt over een relevante opleiding;

 • c.

  Verleent de ondersteuning beroepsmatig;

 • d.

  Staat geregistreerd bij een beroepsorganisatie.

5. Een niet professionele ondersteuner is iemand die niet voldoet aan de eisen voor een professionele ondersteuner.

6. Een pgb-houder is vrij in het inkopen van ondersteuning tegen een hoger tarief dan het gemeentelijke tarief bij een professionele ondersteuner zonder vrijwillige storting te doen.

7. Beheer van het pgb is niet toegestaan door een professionele aanbieder die ook ondersteuning levert aan de pgb-houder. Uitgezonderd zijn familieleden in de eerste tot en met de derde graad.

8. Per soort pgb jaarlijks kan aanspraak worden gemaakt op een vrij-besteedbaar bedrag van € 250. De hoogte van het budget wijzigt hierdoor niet. Over het vrij-besteedbare deel van het budget is geen verantwoording noodzakelijk.

9. Indien een pgb wordt aangevraagd voor een voorziening waarvoor geen tarief “in natura” is vastgesteld heeft het college de bevoegdheid om alsnog een tarief vast te stellen.

  

Artikel 4. Persoonsgebonden budget Jeugdhulp

1. De hoogte van een pgb voor een professionele ondersteuner bedraagt ten hoogste:

 

 • Zorgcategorie

  Individuele voorziening

  Tarief

  Eenheid

  Begeleiding individueel

  Begeleiding individueel licht

  € 44,04

  uur

  Begeleiding individueel midden

  € 47,17

  uur

  Begeleiding individueel zwaar

  € 70,28

  uur

  Begeleiding groep

  Dagactiviteit licht

  € 42,87

  dagdeel

  Dagactiviteit midden

   

  € 53,91

  dagdeel

  Dagactiviteit zwaar

   

  € 78,00

  dagdeel

  Vervoer dagactiviteit

   

  € 10,00

  dag

  Persoonlijke verzorging

  Persoonlijke verzorging

  € 40,86

  uur

  Kortdurend verblijf (logeren)

  Kortdurend verblijf (logeren)

  € 200,00

  Etmaal

  Ambulante Jeugdzorg

  Ambulante Jeugdzorg HBO niveau

  € 60,64

  uur

  Ambulante Jeugdzorg WO niveau

  € 114,08

  uur

   

  Generalistische basis GGZ

  Generalistische basis GGZ

  € 84,01

  uur

  Specialistische GGZ

  Specialistische GGZ

  € 93,47

  uur

 

 • 3.

  De hoogte van een pgb voor jeugdhulp door een niet professionele ondersteuner bedraagt ten hoogste € 23,-- per uur;

 • 4.

  De hoogte van een pgb voor begeleiding groep zonder vervoer door een niet professionele ondersteuner bedraagt ten hoogste € 23,-- per dagdeel;

 • 5.

  De hoogte van een pgb voor begeleiding groep met vervoer door een niet professionele ondersteuner bedraagt ten hoogste € 28,-- per dagdeel;

 • 6.

  Een professionele Jeugd-ondersteuner:

 • a.

  Voldoet aan de norm van verantwoorde hulp;

 • b.

  Heeft de verplichting om professionals in te zetten die geregistreerd staan in een beroepsregister[1];

 • c.

  Gebruikt een hulpverleningsplan of plan van aanpak als onderdeel van verantwoorde hulp;

 • d.

  Houdt er een systematische kwaliteitsbewaking op na;

 • e.

  Heeft de verplichting om professionals in te zetten die beschikken over een Verklaring omtrent gedrag (VOG);

 • f.

  Gebruikt de meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling;

 • g.

  Heeft de plicht calamiteiten en geweld te melden;

 • h.

  Heeft de verplichting om een vertrouwenspersoon in de gelegenheid te stellen zijn taak uit te oefenen.

 • 7.

  Een niet professionele ondersteuner is iemand die niet voldoet aan de eisen voor een professionele ondersteuner.

8. Een niet professionele ondersteuner:

a. Beschikt over een VOG.

b. Is verplicht bij (een vermoeden van) Huiselijk Geweld en Kindermishandeling contact op te nemen met Veilig Thuis voor advies of het doen van een melding.

9. Een pgb-houder is vrij in het inkopen van ondersteuning tegen een hoger tarief dan het gemeentelijke tarief bij een professionele ondersteuner zonder vrijwillige storting te doen.

10. Beheer van het pgb is niet toegestaan door een professionele aanbieder die ook ondersteuning levert aan de pgb-houder. Uitgezonderd zijn familieleden in de eerste tot en met de derde graad.

11. Per soort pgb kan jaarlijks aanspraak worden gemaakt op een vrij-besteedbaar bedrag van € 250. De hoogte van het budget wijzigt hierdoor niet. Over het vrij-besteedbare deel van het budget is geen verantwoording noodzakelijk.

12. Indien een pgb wordt aangevraagd voor een voorziening waarvoor geen tarief is vastgesteld heeft het college de bevoegdheid om alsnog een tarief vast te stellen.

[1] Met de registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd voldoet de professionele ondersteuner aan deze eis.

 

Artikel 5. Financiële tegemoetkomingen meerkosten

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming is maximaal:

 • a.

  gebruik eigen auto € 1.179,60 per jaar

 • b.

  gebruik bruikleenauto € 1.065,80 per jaar

 • c.

  individuele taxikosten € 1.179,60 per jaar

 • d.

  individuele rolstoeltaxikosten € 2.425,60 per jaar

 • e.

  verhuiskosten alleenstaande € 1.665,80

 • f.

  verhuiskosten 2 persoonshuishouden € 2.217,20

 • g.

  verhuiskosten per inwonend kind € 279,60

 • h.

  aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening € 2.903,60 per drie jaar

2. Een vergoeding van de collectief aanvullende verzekering (CAV) van Zorg en Zekerheid kan op aanvraag aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen en die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, en die een inkomen hebben lager dan 130% van het toepasselijk sociaal minimum, worden toegekend.

Artikel 6. Indexering

Het college kan jaarlijks de in het kader van dit financieel besluit geldende bedragen verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Artikel 7. Overgangsrecht

Aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2017 worden afgehandeld krachtens het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ouder-Amstel 2016 versie II.

Artike l 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Ouder-Amstel 2017

 

Toelichting op onderdeel:

Artikel 2, lid 5

De genoemde prijzen bij hulp bij het huishouden en kortdurend verblijf zijn de prijzen van de goedkoopste aanbieders, waarmee voor 2017 een contract is afgesloten voor de levering van hulp bij het huishouden en kortdurende verblijf in natura. De genoemde prijzen bij individuele begeleiding en groepsbegeleiding zijn lager dan de feitelijke kostprijzen. De genoemde prijzen liggen tussen de prijs die het CAK in 2015 hanteerde voor de berekening van de eigen bijdrage (€ 14,20 per uur of per dagdeel) en de feitelijke prijzen in. Het hanteren van de feitelijke kostprijzen bij de berekening van de eigen bijdrage vanaf 2018 wordt eind 2017 opnieuw beoordeeld.