Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 18329Beschikkingen | afhandelingWIJZIGING UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING LANGENDAM 11-13 ZOUTELANDE

Wij maken bekend dat wij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de op 10 juni 2015 verleende omgevingsvergunning voor de ontwikkelingen op het perceel Langendam 11-13 te Zoutelande hebben gewijzigd. Besloten is de vergunning en daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing voor:

a) het bouwen van een woning, inclusief 5 kamers ten behoeve van het bieden van recreatief nachtverblijf (bed & breakfast) en de mogelijkheid gasten ter plaatse een diner te bieden (table d’hôte);

b) het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, in casu het bestemmingsplan Kom Zoutelande voor de volgende activiteiten:

het bouwen van een gebouw buiten het bouwvlak, voor de voorgevelrooilijn;

het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met de bestemming Wonen ten behoeve van een bed & breakfast in combinatie met table d’hôte (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo);

aan te vullen als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter op 19 januari 2016 op de gewijzigde vergunning.

 

De gewijzigde omgevingsvergunning ligt, met de daarbij behorende stukken zoals de aanvraag en de ruimtelijke onderbouwing, van 18 februari 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 30 maart 2016) ter inzage op het gemeentehuis. De digitale omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0069OVLangeZld-VG03. Gedurende de beroepstermijn kunnen tegen de gewijzigde onderdelen van het besluit een beroepschrift indienen:

belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de oorspronkelijke ontwerp omgevingsvergunning;

belanghebbenden die reeds beroep tegen de op 10 juni 2015 verleende omgevingsvergunning hebben ingediend;

Een beroepschrift kan gericht worden aan de Rechtbank Zeeland/West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda.

 

Reeds ingestelde beroepen tegen het oorspronkelijke besluit van 10 juni 2015 zijn op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege ook gericht tegen de onderhavige gewijzigde omgevingsvergunning. De betrokken partijen zijn dan ook schriftelijk over deze gewijzigde vergunning geïnformeerd.

 

Deze vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Deze termijn begint de dag na dagtekening van dit besluit en duurt 6 weken. Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sylvia den Haan, telefoonnummer 0118-555 334 of Arnoud de Looff, tel. (0118) 555 233.

 

 

Domburg, 17 februari 2016

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag