Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte en enkele andere verordeningen Den Haag 2017

 

 

De raad van de gemeente Den Haag,

Gezien het voorstel van het college van, 6 december 2016

Gelet op artikel 149 en 154b, eerste lid van de Gemeentewet

 

Besluit vast te stellen: Verordening tot wijziging van de Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte en enkele andere verordeningen Den Haag 2017 (Wijzigingsverordening bestuurlijke boete overlast Den Haag 2017)

Artikel I

De Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel VIII komt te luiden:

“Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Den Haag 2017.”

 

Artikel II

De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 6:1A wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Aan het eerste lid wordt toegevoegd: 3:15, 3:16, 3:17, 3:18 en 6:2A

 • 2.

  In het eerste lid vervalt: 3:9

 • 3.

  In het vierde lid vervalt het woord “kan” in de eerste volzin

 • 4.

  De bijlage als bedoeld in artikel 6:1A, tweede lid zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte, wordt vervangen door de volgende bijlage:

“Bijlage als bedoeld in artikel 6:1A, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

2:6, lid 1

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

140 (bijlage Bboor)

2:9, lid 1

Straatartiest en muziek (uitvoeringsbesluit)

230 (bijlage Bboor)

2:9, lid 2

Straatartiest en muziek (op andere plaatsen)

230 (bijlage Bboor)

2:10, lid 1

Voorwerpen of stoffen op, aan, in of boven de weg

230 (bijlage Bboor)

2:11, lid 1

Aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg

230 (bijlage Bboor)

2:12, lid 1

Maken, veranderen van een uitweg

300

2:13, lid 1

Veroorzaken van gladheid

90

2:14, lid 1

Winkelwagentjes (rechthebbende op een bedrijf)

90 (bijlage Bboor)

2:14, lid 3

Winkelwagentjes (gebruiker)

90 (bijlage Bboor)

2:15

Hinderlijke beplanting of voorwerp

90

2:16

Openen straatkolken e.d.

90

2:17, lid 1

Kelderingangen e.d.

90

2:18, lid 1

Rookverbod in bossen en natuurterreinen

140 (bijlage Bboor)

2:18, lid 2

Rookverbod in bossen en natuurterreinen (brandende voorwerpen)

280 (bijlage Bboor)

2:19, lid 1

Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

90

2:20

Vallende voorwerpen

90

2:23, lid 1, onderdeel a.

Veiligheid op het ijs (ijsvlakte)

90

2:23, lid 1, onderdeel b.

Veiligheid op het ijs (bakens etc.)

90

2:23A, onderdeel a.

Beweegbare bruggen (zich bevinden op brug waarvan toegang is afgesloten)

90

2:23A, onderdeel b.

Beweegbare bruggen (afsluiting openen)

90

2:25, lid 1

Vergunningplicht evenement

90 (bijlage Bboor)

2:25B, lid 9

Sportwedstrijden

90

2:26

Ordeverstoring bij evenement

90

2:26A, lid 1

Ordeverstoring bij sportwedstrijden

90

2:26B, lid 1

Stadionomgevingsverbod

90

2:28, lid 1

Exploitatievergunning horeca-inrichting

90

2:29, lid 1

Sluitingstijden categorie 1

280 (bijlage Bboor)

2:29, lid 2

Sluitingstijden categorie 2

280 (bijlage Bboor)

2:30, lid 4

Toelating bezoekers in op last van burgemeester gesloten horeca-inrichting

280

2:30, lid 5

Aanwezigheid bezoekers in op last van burgemeester gesloten horeca-inrichting

280

2:30A, lid 1

Toezicht in horeca-inrichting (afwezigheid ondernemer of leidinggevende)

90

2:30A, lid 2

Toezicht in of buiten de horeca-inrichting (voorkomen strafbare feiten)

90

2:31 onderdeel b.

Sluitingstijden (bezoeker)

90 (bijlage Bboor)

2:32, lid 2

Handel in horeca-inrichting

90

2:38A

Aanbieden logeergelegenheid

90

2:38B, lid 1

(Nacht)verblijf aan de weg (aanzegging tot beëindiging)

140 (bijlage Bboor)

2:38B, lid 2

(Nacht)verblijf aan de weg (verboden slaapplaats)

140 (bijlage Bboor)

2:41, lid 1

Betreden gesloten woning of lokaal (174a Gemeentewet)

90

2:41, lid 2

Betreden gesloten woning of lokaal (13b Opiumwet)

90

2:42, lid 1

Plakken en kladden (algemeen)

140 (bijlage Bboor)

2:42, lid 2, onderdeel a.

Plakken en kladden (aanplakbiljet)

140 (bijlage Bboor)

2:42, lid 2, onderdeel b.

Plakken en kladden (met kalk etc.)

140 (bijlage Bboor)

2:42, lid 5

Plakken en kladden (handelsreclame)

140 (bijlage Bboor)

2:43, lid 1

Vervoer plakgereedschap e.d.

140 (bijlage Bboor)

2:45, lid 1

Betreden van plantsoenen e.d.

45 (bijlage Bboor)

2:45, lid 2

Beschadiging van plantsoenen e.d.

90

2:46, lid 1

Rijden over bermen e.d.

90

2:47, lid 1a

Hinderlijk gedrag op of aan de weg (klimmen op beeld, monument etc.)

90 (bijlage Bboor)

2:47, lid 1b

Hinderlijk gedrag op of aan de openbare weg (overig)

140 (bijlage Bboor)

2:47A, lid 2

Skaten en skateboarden

90

2:48, lid 1

Verboden gebruik of voorhanden hebben van drank

90 (bijlage Bboor)

2:48, lid 3

Verboden gebruik of voorhanden hebben van softdrugs

90

2:49, lid 1 onderdeel a.

Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen (portiek of poort)

90 (bijlage Bboor)

2:49, lid 1 onderdeel b.

Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen (raamkozijn of drempel)

90 (bijlage Bboor)

2:50

Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

140 (bijlage Bboor)

2:50

Hinderlijk gedrag (verontreinigen)

140 (bijlage Bboor)

2:50

Gebruik van voor publiek toegankelijke ruimte voor een ander doel dan waarvoor de ruimte is bestemd

90 (bijlage Bboor)

2:51, onderdeel a.

Neerzetten van fietsen e.d. (tegen de wil van gebruiker van gebouw)

45 (bijlage Bboor)

2:51, onderdeel b.

Neerzetten van fietsen e.d. (versperren ingang)

45 (bijlage Bboor)

2:53, lid 1

Bespieden van personen (kennelijke bedoeling)

140 (bijlage Bboor)

2:53, lid 2

Bespieden van personen

140 (bijlage Bboor)

2:57, lid 1a

Loslopende honden op een weg binnen de bebouwde kom

90 (bijlage Bboor)

2:57, lid 1b

Loslopende honden op kinderspeelplaats e.d.

140 (bijlage Bboor)

2:58, lid 1

Verontreiniging door honden

140 (bijlage Bboor)

2:58, lid 4

Hulpmiddel ter verwijdering van uitwerpselen

90 (bijlage Bboor)

2:58, lid 5

Hulpmiddel niet tonen op eerste vordering

90 (bijlage Bboor)

2:59, lid 2

Gevaarlijke honden aanlijngebod

€ 230

2:59, lid 3

Gevaarlijke honden muilkorfgebod

€ 230

2:59, lid 4

Gevaarlijke honden microchip

€ 230

2:60, lid 2

Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

140 (bijlage Bboor)

2:63, lid 1

Duiven

90

2:64, lid 1, onderdeel a.

Bijen (bij woningen)

90

2:64, lid 1, onderdeel b.

Bijen (bij de weg)

90

2:65

Overlast van fiets op markt en kermissterrein

45 (bijlage Bboor)

2:72, lid 1

Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

150

2:73, lid 1

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (aangewezen gebied)

100 (bijlage Bboor)

2:73, lid 2

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (schade, overlast e.d.)

100 (bijlage Bboor)

2:73A, lid 1

Vreugdevuren

90

2:74, lid 2

Softdrugs gebruiken in de openbare ruimte

90

2:74A, lid 1

Overlastgevende woonpanden

90

2:74C, lid 1

Verblijfsontzeggingen (aangewezen gebied)

150

2:74C, lid 2

Verblijfsontzeggingen (wapens)

150

2:74C, lid 3

Verblijfsontzeggingen (ordeverstorende gedragingen)

150

2:74C, lid 4

Verblijfsontzeggingen (recidive)

150

2:74C, lid 5

Verblijfsontzeggingen (recidive)

150

3:15, lid 1, onderdeel a

Raamprostitutie (vanuit gebouw)

230

3:15, lid 1, onderdeel b

Raamprostitutie (passanten)

230

3:16

Straatprostitutie

230

3:17, lid 7

Handhaving straatprostitutie

370

3:18, lid 1

Verbodsbepaling klanten

230

4:6, lid 1

Overige geluidhinder

140 (bijlage Bboor)

4:8

Natuurlijke behoefte doen

140 (bijlage Bboor)

4:9

Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

90

4:13, lid 3, onderdeel a.

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen (als zodanig)

120

4:13, lid 3, onderdeel b.

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen (anders dan conform gestelde regels)

120

4:14, lid 2

Stankoverlast door meststoffen

90

5:2, lid 1, onderdeel a.

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (op de weg)

120

5:2, lid 1, onderdeel b.

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (gebruik weg als werkplaats)

120

5:3, lid 1

Te koop aanbieden van voertuigen

180 (bijlage Bboor)

5:4

Defecte voertuigen

90 (bijlage Bboor)

5:5, lid 1

Voertuigwrakken

90

5:6, lid 1, onderdeel a.

Caravans e.d. (langer dan drie achtereenvolgende dagen)

90 (bijlage Bboor)

5:6, lid 1, onderdeel b.

Caravans e.d. (in strijd met uiterlijk aanzien gemeente)

90

5:7, lid 1

Parkeren van reclamevoertuigen

180 (bijlage Bboor)

5:8, lid 1

Parkeren van grote voertuigen (strijd met uiterlijk aanzien gemeente)

90

5:8, lid 2

Parkeren van grote voertuigen (verdeling beschikbare parkeerruimte)

90

5:9, lid 1

Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

90

5:10, lid 1

Parkeren van voertuigen met stank verspreidende stoffen

90

5:12, lid 1

Overlast van fiets of bromfiets (buiten parkeervoorzieningen)

60

5:12, lid 2

Overlast van fiets of bromfiets (wrakken)

60

5:12, lid 3

Overlast van fiets of bromfiets (langer parkeren dan toegestaan)

60

5:12, lid 4

Overlast van fiets of bromfiets (zonder wezenlijke tijdsonderbreking laten staan)

60

5:13, lid 1

Inzameling van geld of goederen

140

5:24, lid 1

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

90

5:28, lid 1

Beschadigen van waterstaatswerken

90

5:29

Reddingsmiddelen

140

5:30, lid 1

Veiligheid op het water

140 (bijlage Bboor)

5:31, lid 1

Overlast aan vaartuigen

90 (bijlage Bboor)

5:31, lid 2

Overlast aan vaartuigen

90

5:33, lid 1

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. met motorvoertuig

140 (bijlage Bboor)

5:33, lid 1

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. met bromfiets

95 (bijlage Bboor)

5:33, lid 1

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. met fiets

55 (bijlage Bboor)

5:33, lid 1

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. met paard

55 (bijlage Bboor)

5:34, lid 1

Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

280 (bijlage Bboor)

5:36, lid 1

Verstrooiing van as op verboden plaatsen

90

5:37

Hinder of overlast incidentele as verstrooiing

90

5:38, onderdeel a.

Zwemmen in zee (drijfmiddel)

60

5:38, onderdeel b.

Zwemmen in zee (bij strandhoofd)

60

5:40

Spelen op het strand (hinder, gevaar etc.)

60

5:41, lid 1, onderdeel a.

Vaartuig op strand

60

5:41, lid 1, onderdeel b.

Vaartuig tussen strandhoofden

60

5:41, lid 1, onderdeel c.

Waterskiën, jetski of parasailen

90

5:42, lid 1, onderdeel a.

Rijden op het strand (motorvoertuig)

90

5:42, lid 1, onderdeel b.

Motorvoertuig op strand plaatsen e.d.

60

5:42, lid 1, onderdeel c.

Rijden met door wind bewogen voertuig op strand

60

5:42, lid 1, onderdeel d.

Rijden met bromfiets op strand

90

5:42, lid 2, onderdeel a.

Fietsen op het strand

60

5:42, lid 2, onderdeel b.

Rij- of trekdieren op het strand

90

5:42, lid 3

Anders dan stapvoets het strand berijden

90

6:2A

Aanwijzingen toezichthouders

90

 

Artikel III

De Afvalstoffenverordening 2010 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 23A wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Aan het eerste lid wordt toegevoegd: 24A

 • 2.

  In het vierde lid vervalt het woord “kan” in de eerste volzin

   

B

De bijlage als bedoeld in artikel 23A, tweede lid zoals deze luidt na inwerkingtreding van de

Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte, wordt vervangen door de volgende bijlage:

“Bijlage als bedoeld in artikel 23A, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening 2010

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

6, lid 1

Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

140 (bijlage Bboor)

7

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van de percelen

90 (bijlage Bboor)

8, lid 1

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen dan aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars

90 (bijlage Bboor)

9, lid 1

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen anders dan via aangewezen inzamelmiddel of inzamelvoorziening

90 (bijlage Bboor)

9, lid 2

Ter inzameling aanbieden van andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen dan waarvoor inzamelmiddel of inzamelvoorziening is bestemd

90 (bijlage Bboor)

9, lid 6

Ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aanbieden dan krachtens artikel 9 is bepaald

90 (bijlage Bboor)

10, lid 2

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

90 (bijlage Bboor)

13, lid 1

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

140 (bijlage Bboor)

13, lid 4

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst in strijd met gestelde regels

140 (bijlage Bboor)

14, lid 2

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

140 (bijlage Bboor)

15, lid 1

Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

140 (bijlage Bboor)

16, lid 1

Achterlaten van straatafval

140 (bijlage Bboor)

16, lid 2

Achterlaten van andere afvalstoffen dan straatafval

140 (bijlage Bboor)

17, lid 1

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereedstaande afvalstoffen (doorzoeken en verspreiden)

230 (bijlage Bboor)

17, lid 2

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereedstaande afvalstoffen (schoppen, omver werpen)

230 (bijlage Bboor)

18

Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

140

19

Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

140

20, lid 1

Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

370 (bijlage Bboor)

20, lid 2

Verontreiniging van de weg bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

370 (bijlage Bboor)

21, lid 1

Verbod opslag van afvalstoffen

230 (bijlage Bboor)

22

Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

370 (bijlage Bboor)

24A

Aanwijzingen toezichthouders

90

 

Artikel IV

De Verordening Straathandel Den Haag 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Toegevoegd wordt: Artikel 12A

Artikel 12A. Boetebepaling bestuurlijke boete

 • 1.

  Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van de artikelen 2, 3, 4, 5, 7, 10 en 13A kan worden beboet met een bestuurlijke boete.

 • 2.

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3.

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, wordt de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor 2.

 • 4.

  De op te leggen bestuurlijke boete wordt verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5.

  Indien het boetebedrag als bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag als bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

   

B

Toegevoegd wordt de bijlage.

Bijlage als bedoeld in artikel 12A, tweede lid, van de Verordening Straathandel Den Haag 2017.

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

2

Ventverbod

140

3

Geluidshinder

140

4

Op dezelfde plaats blijven staan

140

5

Verbod inname standplaats behoudens vergunning

140

7

Gebruik van de standplaats

140

10

Voorschriften en beperkingen

140

13A

Aanwijzingen toezichthouders

90

 

C

Toegevoegd wordt artikel 13A:

Artikel 13A

Een ieder is verplicht om de door de in artikel 13 bedoelde toezichthouder gegeven aanwijzingen na te leven.

 

Artikel V

De Marktverordening Den Haag 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Toegevoegd wordt Artikel 17A.

Artikel 17A Boetebepaling bestuurlijke boete

 • 1.

  Overtreding door een natuurlijke of rechtspersoon van het bij of krachtens de artikelen 7, 8, 9, 14, tweede lid, onderdeel b, c, d en e 15, lid 3 en 16A bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete.

 • 2.

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3.

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, wordt de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor twee.

 • 4.

  De op te leggen bestuurlijke boete wordt verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5.

  Indien het boetebedrag als bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag als bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

   

B

Toegevoegd wordt de bijlage.

Bijlage als bedoeld in artikel 17A, tweede lid, van de Marktverordening Den Haag 2016.

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

7

Vergunningplicht en verantwoordelijkheden vergunninghouder

140

8

Ontheffingen

140

9

Voorschriften en beperkingen

140

14, tweede lid, onderdeel b,c,d en e

Gedragingen op de markt

140

15, lid 3

Ontruimen standplaats

140

16A

Aanwijzingen toezichthouders

90

Artikel VI

De Verordening incidentele private markten gemeente Den Haag 2017 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Toegevoegd wordt Artikel 11A.

Artikel 11A Boetebepaling bestuurlijke boete

 • 1

  Overtreding door een natuurlijke of rechtspersoon van het bij of krachtens de artikelen 5, 6, 10 en 12A bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete.

 • 2

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, wordt de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor twee.

 • 4

  De op te leggen bestuurlijke boete wordt verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5

  Indien het boetebedrag als bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag als bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

 

B

Toegevoegd wordt Artikel 12A

Artikel 12A Aanwijzingen toezichthouder

Een ieder is verplicht om de door de in artikel 12 bedoelde toezichthouder gegeven aanwijzingen na te leven.

 

C

Toegevoegd wordt de bijlage.

Bijlage als bedoeld in artikel 11A, tweede lid, van de Verordening incidentele private markten gemeente Den Haag 2017

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

5

Verbod organiseren markt behoudens vergunning

140

6

Voorschriften en beperkingen

140

10

Algemene voorwaarden

140

12A

Aanwijzingen toezichthouders

90

Artikel VII

De Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 37A wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid wordt toegevoegd: 39A

 • 2.

  In het vierde lid vervalt het woord “kan” in de eerste volzin

 

B

De bijlage als bedoeld in artikel 37A, tweede lid, zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte, wordt vervangen door de volgende bijlage:

“Bijlage als bedoeld in artikel 37A, tweede lid, van de Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

4, lid 1

Verbod innemen ligplaats behoudens vergunning

90

4, lid 2

Verbod innemen ligplaats buiten aangewezen kaden

90 (bijlage Bboor)

7, lid 2

Naleving voorschriften en beperkingen verbonden aan vergunning

90

17

Exploitatievergunning

150

19, lid 1

Langer dan drie dagen ligplaats innemen met recreatievaartuig met gebreken

90

19, lid 2

Beschermen recreatievaartuig tegen hemelwater

90

19, lid 3

Staat van recreatievaartuig in relatie tot aanzien van de gemeente

90

20, lid 1

Verbod op overnachten op een recreatieschip

90

26, lid 1 onderdelen a. tot en met i.

Verbodsbepalingen

90

28

Drijfvuil

90

29, lid 1, onderdeel a.

Reparaties aan schip anders dan op terrein van scheepsbouw of reparatiebedrijf of via een van gemeentewege aangelegde boothelling

90

29, lid 1, onderdeel b.

Schip te water laten of uit het water te halen anders dan op terrein van scheepsbouw of reparatiebedrijf of via een van gemeentewege aangelegde boothelling

90

31, lid 1

Innemen ligplaats overeenkomstig aanwijzingen van aangewezen functionarissen

90

32

Meermiddelen

180

33

Gezonken schip of voorwerp

180

34

Meldplicht aanvaring

180

36

Aanwijzingen opvolgen van aangewezen functionarissen

90

39A

Aanwijzingen toezichthouders

90

 

Artikel VIII

De Verordening op de kansspelen wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 12A wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Aan het eerste lid wordt toegevoegd: 13A

 • 2.

  In het vierde lid vervalt het woord “kan” in de eerste volzin

 

B

De bijlage als bedoeld in artikel 12A, tweede lid, zoals deze luidt na inwerkingtreding van de Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte, wordt vervangen door de volgende bijlage:

“Bijlage als bedoeld in artikel 12A, tweede lid, van de Verordening op de kansspelen

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

2

Verbod op exploitatie of vestiging van speelautomatenhal behoudens vergunning

400

9

Overtreding voorschriften vergunning speelautomatenhal

200

13A

Aanwijzingen toezichthouders

90

Artikel IX

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Haag 2015 zoals deze luidt na wijziging door de Verordening versterking bevoegdheden toezichthouders, wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In artikel 9:1a Aanwijzingen toezichthouder wordt “artikel 6.1, eerste lid,” vervangen door “artikel 6.1, eerste lid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015”

 

Artikel X

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017

 

Artikel XI

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Den Haag 2017.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, J.J. van Aartsen

Naar boven