Gemeenteblad van Tholen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenGemeenteblad 2016, 179113VerordeningenVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017 (Verordening afvalstoffenheffing 2017) gemeente Tholen

De raad van de gemeente Tholen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016,  nummer 58954;

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende verordening: 'Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2017' (Verordening afvalstoffenheffing 2017)

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder "gebruik maken": gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2 - Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 - Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperk recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

  • a.

   Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon € 234,00;

  • b.

   Indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door meer dan één persoon € 302,00;

  • c.

   Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is voor het in gebruik hebben van een extra container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval een bedrag verschuldigd van € 34,00;

  • d.

   Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is voor het op aanvraag inzamelen van grof huishoudelijke (tuin)afvalstoffen een tarief verschuldigd van € 26,50.

 • 2.

  Indien er in de gemeentelijke basisregistratie geen personen op het in lid 1 genoemde perceel staan ingeschreven, dan is het onder a van lid 1 genoemde tarief van toepassing.

Artikel 5 - Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 - Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 4, lid 1 sub a, b en c wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 4, lid 1 sub d wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 - Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 8 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 10.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste vier en ten hoogste negen bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de kennisgeving, bedoeld in artikel 6, tweede lid, worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijn.

Artikel 9 - Kwijtschelding van belasting

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing, als bedoeld in artikel 4, lid 1 sub a en b, kan op het verschuldigde bedrag kwijtschelding worden verleend.

Artikel 10 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11 - Overgangsrecht

De 'Verordening afvalstoffenheffing 2016' van 17 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 - Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 13 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2017'.

 

Aldus vastgesteld door de raad van

de gemeente Tholen in zijn openbare

vergadering van 8 december 2016.

 

, voorzitter.

, griffier.