Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2016, 176343VerordeningenIntrekking Verordening hondenbelasting Roosendaal 2016

 

De raad van de gemeente Roosendaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

 

BESLUIT

 

De Verordening hondenbelasting Roosendaal 2016, vastgesteld op 3 december 2015, in werking getreden op 19 december 2015, met ingangsdatum van heffing 1 januari 2016, in te trekken met ingang van 1 januari 2017, met dien verstande, dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 december 2016,

de griffier, de voorzitter,