Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 172620Overige overheidsinformatieKennisgeving: Concept Welstandsbeleid Passagiersvaart Amsterdam vrijgegeven voor inspraak

 

Kennisgeving: Concept Welstandsbeleid Passagiersvaart Amsterdam vrijgegeven voor inspraak.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Het college van B&W heeft op 6 december 2016 het concept Welstandsbeleid Passagiersvaart Amsterdam vrijgegeven voor inspraak.

 

ZIE HET CONCEPTWELSTANDSBELEID IN DE INFORMATIEVE BIJLAGE ONDER HET KOPJE ‘GERELATEERDE INFORAMTIE’

 

In het kort

De gemeente wil bij de vergunningverlening voor passagiersvaart (exploitatievergunning) eisen kunnen stellen aan de beeldkwaliteit van de passagiersvaartuigen in de Amsterdamse grachten. De gemeente vindt het belangrijk dat passagiersvaartuigen passen bij de cultuurhistorisch waardevolle achtergrond en kenmerken van de Amsterdamse binnenstad.

De beleidsnota Welstandscriteria Passagiersvaart bevat de criteria om de aanvraag voor een exploitatievergunning te kunnen toetsen aan welstandsaspecten.

Welstandsbeleid Passagiersvaart

De Verordening op het binnenwater noemt welstand als een van de belangen die deze verordening beoogt te dienen. Daarnaast vertegenwoordigen de Amsterdamse grachten een cultuurhistorische waarde. Met het bijgevoegde concept beleidsnota Welstandsbeleid Passagiersvaart die als bijlage is toegevoegd bij dit besluit wordt aan deze belangen invulling gegeven.

De nota is opgesteld om te dienen als toetsingskader bij aanvragen om een

exploitatievergunning, zodat aanvragers vooraf weten aan welke beeldkwaliteit de

vaartuigen moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning.

De criteria zijn in de eerste plaats van toepassing op nieuwe aanvragen en worden

daarnaast toegepast bij het beoordelen van wijzigingen van bestaande vaartuigen.

Vaartuigen die nu een aparte procedure volgen in het kader van de Gewogen toetreding vallen iet onder dit beleid. Dit zal wel het geval zijn als deze vaartuigen vervangen of gewijzigd gaan worden vanaf 2020.

Zes weken ter inzage

De gemeente Amsterdam hoort graag uw mening over het nieuwe beleidskader. Waar mogelijk houden wij rekening met uw zienswijze. Het concept Welstandsbeleid Passagiersvaart is tot en met 17 januari 2017 digitaal te raadplegen op www.amsterdam.nl/bekendmakingen en de papieren versie ligt ter inzage bij het hoofdkantoor van Waternet, Korte Ouderkerkerdijk 7 te Amsterdam. De openingstijden van de balie zijn op werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur.

Van 7 december 2016 tot en met 17 januari 2017 kunt u uw zienswijze met vermelding van uw naam en contactgegevens sturen naar welstandpassagiersvaart@

waternet.nl of stuur uw reactie schriftelijk naar: Waternet, Postbus 94370,

1090 GJ Amsterdam. Uw zienswijze dient uiterlijk 17 januari 2017 binnen te zijn. Zienswijzen die na de vermelde datum binnen komen, worden niet behandeld.

Amsterdam, 7 december 2016

Burgemeester en wethouders voornoemd,

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris