Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2016, 170116Overige besluiten van algemene strekkingUITVOERINGSBESLUIT KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2016;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het volgende UITVOERINGSBESLUIT KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN

 

Artikel 1 Belastingsoorten

Geheel of gedeeltelijke kwijtschelding wordt uitsluitend verleend voor de :

 • a.

  de aanslag afvalstoffenheffing zoals vermeld onder 1 in de tarieventabel behorende bij de verordening Afvalstoffenheffing

 • b.

  de aanslag rioolheffing zoals vermeld onder 2 in de tarieventabel behorende bij de van de verordening Rioolheffing

   

Artikel 2 Norm

Bij de toepassing van het eerste artikel worden de kosten van bestaan, als bedoeld in artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de in bedoeld artikel bedoelde normuitkering.

 

Artikel 3 Termijn

Een verzoek om kwijtschelding wordt slechts in behandeling genomen indien dit verzoek schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 1 vermelde aanslagen.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het “Uitvoeringsbesluit Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Purmerend”, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid vermelde datum van inwerkingtreding.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het "Uitvoeringsbesluit Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen Purmerend”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2016

de raadsgriffier,

J.F. Kamminga

de voorzitter,

D. Bijl