Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag en enkele andere verordeningen in verband met de invoering van de bestuurlijke boete betreffende overlast in de openbare ruimte Den Haag 2017 (Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte Den Haag 2017)

 

 

De raad van de gemeente Den Haag,

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016

 

gelet op de artikelen 149 en 154b, eerste lid, van de Gemeentewet,

 

besluit vast te stellen: Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag en enkele andere verordeningen in verband met de invoering van de bestuurlijke boete betreffende overlast in de openbare ruimte Den Haag 2017

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift van artikel 2:48 wordt het woord “Hinderlijk” vervangen door: Verboden

 

B

In het opschrift van Hoofdstuk 6 wordt na “Straf-,” toegevoegd: boete-

 

C

Toegevoegd wordt artikel 6:1A.

Artikel 6:1A Boetebepaling bestuurlijke boete

 • 1.

  Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van het bij of krachtens de volgende artikelen bepaalde of de op grond van artikel 1:4 daarbij gegeven voorschriften en beperkingen kan worden beboet met een bestuurlijke boete:

  2:6, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18, 2:19, 2:20, 2:23, 2:23A, 2:25, 2:25B, 2:26, 2:26A, 2:26B, 2:28, 2:29, 2:30, 2:30A, 2:31, 2:32, 2:38A, 2:38B, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44A, 2:45, 2:46, 2:47, 2:47A, 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:53, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:63, 2:64, 2:65, 2:72, 2:73, 2:73A, 2:74, lid 2, 2:74A, 2:74C, 3:9, 4:6, 4:8, 4:9, 4:13, 4:14, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10, 5:12, 5:13, 5:24, 5:28, 5:29, 5:30, 5:31, 5:33, 5:34, 5:36, 5:37, 5:38, 5:40, 5:41, 5:42.

 • 2.

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3.

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel wordt de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor twee.

 • 4.

  De op te leggen bestuurlijke boete kan worden verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5.

  Indien het boetebedrag bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

   

D

Toegevoegd wordt de bijlage.

Bijlage als bedoeld in artikel 6:1A, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag

 

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro's

2:6, lid 1

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

140

2:9, lid 1

Straatartiest en muziek (uitvoeringsbesluit)

230

2:9, lid 2

Straatartiest en muziek (op andere plaatsen)

230

2:10, lid 1

Voorwerpen of stoffen op, aan, in of boven de weg

230

2:11, lid 1

Aanleggen, beschadigen, opbreken en veranderen van een weg

400

2:12, lid 1

Maken, veranderen van een uitweg

300

2:13, lid 1

Veroorzaken van gladheid

90

2:14, lid 1

Winkelwagentjes (rechthebbende op een bedrijf)

90

2:14, lid 3

Winkelwagentjes (gebruiker)

90

2:15

Hinderlijke beplanting of voorwerp

90

2:16

Openen straatkolken e.d.

90

2:17, lid 1

Kelderingangen e.d.

90

2:18, lid 1

Rookverbod in bossen en natuurterreinen

140

2:18, lid 2

Rookverbod in bossen en natuurterreinen (brandende voorwerpen)

280

2:19, lid 1

Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

90

2:20

Vallende voorwerpen

90

2:23, lid 1, onderdeel a.

Veiligheid op het ijs (ijsvlakte)

90

2:23, lid 1, onderdeel b.

Veiligheid op het ijs (bakens etc.)

90

2:23A, onderdeel a.

Beweegbare bruggen (zich bevinden op brug waarvan toegang is afgesloten)

90

2:23A, onderdeel b.

Beweegbare bruggen (afsluiting openen)

90

2:25, lid 1

Vergunningplicht evenement

90

2:25B, lid 9

Sportwedstrijden

90

2:26

Ordeverstoring

90

2:26A, lid 1

Ordeverstoring bij sportwedstrijden

90

2:26B, lid 1

Stadionomgevingsverbod

90

2:28, lid 1

Exploitatievergunning horeca-inrichting

90

2:29, lid 1

Sluitingstijden categorie 1

280

2:29, lid 2

Sluitingstijden categorie 2

280

2:30, lid 4

Toelating bezoekers in op last van burgemeester gesloten horeca-inrichting

280

2:30, lid 5

Aanwezigheid bezoekers in op last van burgemeester gesloten horeca-inrichting

280

2:30A, lid 1

Toezicht in horeca-inrichting (afwezigheid ondernemer of leidinggevende)

90

2:30A, lid 2

Toezicht in of buiten de horeca-inrichting (voorkomen strafbare feiten)

90

2:31 onderdeel a.

Ordeverstoring

90

2:31 onderdeel b.

Sluitingstijden (bezoeker)

90

2:32, lid 2

Handel in horeca-inrichting

90

2:38A

Aanbieden logeergelegenheid

90

2:38B, lid 1

(Nacht)verblijf aan de weg (aanzegging tot beëindiging)

140

2:38B, lid 2

(Nacht)verblijf aan de weg (verboden slaapplaats)

140

2:41, lid 1

Betreden gesloten woning of lokaal (174a Gemeentewet)

90

2:41, lid 2

Betreden gesloten woning of lokaal (13b Opiumwet)

90

2:42, lid 1

Plakken en kladden (algemeen)

140

2:42, lid 2, onderdeel a.

Plakken en kladden (aanplakbiljet)

140

2:42, lid 2, onderdeel b.

Plakken en kladden (met kalk etc.)

140

2:42, lid 5

Plakken en kladden (handelsreclame)

140

2:43, lid 1

Vervoer plakgereedschap e.d.

140

2:45, lid 1

Betreden van plantsoenen e.d.

45

2:45, lid 2

Beschadiging van plantsoenen e.d.

90

2:46, lid 1

Rijden over bermen e.d.

90

2:47, lid 1a

Hinderlijk gedrag op of aan de weg (klimmen op beeld, monument etc.)

90

2:47, lid 1b

Hinderlijk gedrag op of aan de openbare weg (overig)

90

2:47A, lid 2

Skaten en skateboarden

90

2:48, lid 1

Verboden gebruik of voorhanden hebben van drank

90

2:48, lid 3

Verboden gebruik of voorhanden hebben van softdrugs

90

2:49, lid 1 onderdeel a.

Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen (portiek of poort)

90

2:49, lid 1 onderdeel b.

Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen (raamkozijn of drempel)

90

2:50

Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten

140

2:50

Hinderlijk gedrag (verontreinigen)

140

2:50

Gebruik van voor publiek toegankelijke ruimte voor een ander doel dan waarvoor de ruimte is bestemd

90

2:51, onderdeel a.

Neerzetten van fietsen e.d. (tegen de wil van gebruiker van gebouw)

45

2:51, onderdeel b.

Neerzetten van fietsen e.d. (versperren ingang)

45

2:53, lid 1

Bespieden van personen (kennelijke bedoeling)

140

2:53, lid 2

Bespieden van personen

140

2:57, lid 1a

Loslopende honden op een weg binnen de bebouwde kom

90

2:57, lid 1b

Loslopende honden op kinderspeelplaats e.d.

140

2:58, lid 1

Verontreiniging door honden

90

2:58, lid 4

Hulpmiddel ter verwijdering van uitwerpselen

90

2:58, lid 5

Hulpmiddel niet tonen op eerste vordering

90

2:59, lid 1, onderdeel a.

Gevaarlijke honden (kort aangelijnd)

230

2:59, lid 1, onderdeel b.

Gevaarlijke honden (muilkorfgebod)

230

2:60, lid 2

Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

140

2:63, lid 1

Duiven

90

2:64, lid 1, onderdeel a.

Bijen (bij woningen)

90

2:64, lid 1, onderdeel b.

Bijen (bij de weg)

90

2:65

Overlast van fiets op markt en kermissterrein

45

2:65

Overlast bromfiets op markt en kermisterrein

45

2:72, lid 1

Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

150

2:73, lid 1

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

100

2:73, lid 2

Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

100

2:73A, lid 1

Vreugdevuren

90

2:74, lid 2

Softdrugs gebruiken in de openbare ruimte

90

2:74A, lid 1

Overlastgevende woonpanden

90

2:74C, lid 1

Verblijfsontzeggingen (aangewezen gebied)

150

2:74C, lid 2

Verblijfsontzeggingen (wapens)

150

2:74C, lid 3

Verblijfsontzeggingen (ordeverstorende gedragingen)

150

2:74C, lid 4

Verblijfsontzeggingen (recidive)

150

2:74C, lid 5

Verblijfsontzeggingen (recidive)

150

3:9, lid 1, onderdeel a.

Straatprostitutie (anders dan aangewezen gebieden)

150

3:9, lid 1, onderdeel b.

Straatprostitutie (buiten aangewezen tijden)

150

4:6, lid 1

Overige geluidhinder

140

4:8

Natuurlijke behoefte doen

140

4:9

Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

90

4:13, lid 3, onderdeel a.

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen (als zodanig)

120

4:13, lid 3, onderdeel b.

Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen (anders dan conform gestelde regels)

120

4:14, lid 2

Stankoverlast door meststoffen

90

5:2, lid 1, onderdeel a.

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (op de weg)

120

5:2, lid 1, onderdeel b.

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d. (gebruik weg als werkplaats)

120

5:3, lid 1

Te koop aanbieden van voertuigen

180

5:4

Defecte voertuigen

90

5:5, lid 1

Voertuigwrakken

90

5:6, lid 1, onderdeel a.

Caravans e.d. (langer dan drie achtereenvolgende dagen)

90

5:6, lid 1, onderdeel b.

Caravans e.d. (in strijd met uiterlijk aanzien gemeente)

90

5:7, lid 1

Parkeren van reclamevoertuigen

180

5:8, lid 1

Parkeren van grote voertuigen (strijd met uiterlijk aanzien gemeente)

90

5:8, lid 2

Parkeren van grote voertuigen (verdeling beschikbare parkeerruimte)

90

5:9, lid 1

Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen

90

5:10, lid 1

Parkeren van voertuigen met stank verspreidende stoffen

90

5:12, lid 1

Overlast van fiets of bromfiets (buiten parkeervoorzieningen)

60

5:12, lid 2

Overlast van fiets of bromfiets (wrakken)

60

5:12, lid 3

Overlast van fiets of bromfiets (langer parkeren dan toegestaan)

60

5:12, lid 4

Overlast van fiets of bromfiets (zonder wezenlijke tijdsonderbreking laten staan)

60

5:13, lid 1

Inzameling van geld of goederen

140

5:24, lid 1

Voorwerpen op, in of boven openbaar water

90

5:28, lid 1

Beschadigen van waterstaatswerken

90

5:29

Reddingsmiddelen

140

5:30, lid 1

Veiligheid op het water

140

5:31, lid 1

Overlast aan vaartuigen

90

5:33, lid 1

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. met motorvoertuig

140

5:33, lid 1

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. met bromfiets

95

5:33, lid 1

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. met fiets

55

5:33, lid 1

Beperking verkeer in natuurgebieden e.d. met paard

55

5:34, lid 1

Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

280

5:36, lid 1

Verstrooiing van as op verboden plaatsen

90

5:37

Hinder of overlast incidentele as verstrooiing

90

5:38, onderdeel a.

Zwemmen in zee (drijfmiddel)

60

5:38, onderdeel b.

Zwemmen in zee (bij strandhoofd)

60

5:40

Spelen op het strand (hinder, gevaar etc.)

60

5:41, lid 1, onderdeel a.

Vaartuig op strand

60

5:41, lid 1, onderdeel b.

Vaartuig tussen strandhoofden

60

5:41, lid 1, onderdeel c.

Waterskiën, jetski of parasailen

90

5:42, lid 1, onderdeel a.

Rijden op het strand (motorvoertuig)

90

5:42, lid 1, onderdeel b.

Motorvoertuig op strand plaatsen e.d.

60

5:42, lid 1, onderdeel c.

Rijden met door wind bewogen voertuig op strand

60

5:42, lid 1, onderdeel d.

Rijden met bromfiets op strand

90

5:42, lid 2, onderdeel a.

Fietsen op het strand

60

5:42, lid 2, onderdeel b.

Rij- of trekdieren op het strand

90

5:42, lid 3

Anders dan stapvoets het strand berijden

90

Artikel II

De Afvalstoffenverordening 2010 wordt als volgt gewijzigd:

A

Toegevoegd wordt Artikel 23A.

Artikel 23A. Boetebepaling bestuurlijke boete

 • 1.

  Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van de volgende artikelen kan worden beboet met een bestuurlijke boete:

  6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 en 22.

 • 2.

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3.

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, wordt de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor twee.

 • 4.

  De op te leggen bestuurlijke boete kan worden verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5.

  Indien het boetebedrag bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag als bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

   

B

Toegevoegd wordt de bijlage.

Bijlage als bedoeld in artikel 23A, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening 2010

 

 

Artikel

Onderwerp

Boete in Euro's

6, lid 1

Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

140

7

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van de percelen

90

8, lid 1

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen dan aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars

90

9, lid 1

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen anders dan via aangewezen inzamelmiddel of inzamelvoorziening

90

9, lid 2

Ter inzameling aanbieden van andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen dan waarvoor inzamelmiddel of inzamelvoorziening is bestemd

90

9, lid 6

Ter inzameling aanbieden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aanbieden dan krachtens artikel 9 is bepaald

90

10, lid 2

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

90

13, lid 1

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

140

13, lid 4

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst in strijd met gestelde regels

140

14, lid 2

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

140

15, lid 1

Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

140

16, lid 1

Achterlaten van straatafval

140

16, lid 2

Achterlaten van andere afvalstoffen dan straatafval

140

17, lid 1

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereedstaande afvalstoffen (doorzoeken en verspreiden)

230

17, lid 2

Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereedstaande afvalstoffen (schoppen, omver werpen)

140

18

Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

140

19

Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal

140

20, lid 1

Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

370

20, lid 2

Verontreiniging van de weg bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

370

21, lid 1

Verbod opslag van afvalstoffen

230

22

Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

370

Artikel III

De Straathandelsverordening Den Haag wordt als volgt gewijzigd:

A

Toegevoegd wordt Artikel 10A.

Artikel 10A. Boetebepaling bestuurlijke boete

 • 1.

  Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van de artikelen 2, 3 en 5 kan worden beboet met een bestuurlijke boete.

 • 2.

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3.

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, wordt de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor twee.

 • 4.

  De op te leggen bestuurlijke boete kan worden verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5.

  Indien het boetebedrag als bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag als bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

   

B

Toegevoegd wordt de bijlage.

Bijlage als bedoeld in artikel 10A, tweede lid, van de Straathandelsverordening Den Haag.

 

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro's

2

Verbod op straathandel behoudens vergunning

140

3

Verbod op inname vaste standplaats behoudens vergunning

140

5

Verbod op venten op aangewezen dagen of wegen

140

Artikel IV

De Marktverordening Den Haag 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A

Toegevoegd wordt Artikel 21A.

Artikel 21A Boetebepaling bestuurlijke boete

 • 1.

  Overtreding door een natuurlijke of rechtspersoon van het bij of krachtens de artikelen 7, 9, 13, tweede lid onderdeel b, c, d en e bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete.

 • 2.

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3.

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, wordt de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor twee.

 • 4.

  De op te leggen bestuurlijke boete kan worden verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5.

  Indien het boetebedrag als bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag als bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

   

B

Toegevoegd wordt de bijlage.

Bijlage als bedoeld in artikel 21A, tweede lid, van de Marktverordening Den Haag 2013.

 

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

7, lid 1

Innemen standplaats zonder of in afwijking van marktvergunning

90

9

Niet in acht nemen voorschriften en beperkingen verbonden aan de marktvergunning

90

13, lid 2 onderdeel b.

Handelen in strijd met hetgeen bij of krachtens de verordening is bepaald

90

13, lid 2 onderdeel c

Zich op een markt schuldig maken aan wangedrag of bedrog

90

13, lid 2 onderdeel d

Handelingen verrichten die het ordelijk verloop in ernstige mate verstoren

90

13, lid 2 onderdeel e

Een toezichthouder belemmeren in de uitoefening van zijn functie

90

Artikel V

De Verordening op de binnenwateren voor de gemeente Den Haag wordt als volgt gewijzigd:

A

Toegevoegd wordt Artikel 37A.

Artikel 37A Boetebepaling bestuurlijke boete

 • 1.

  Overtreding door een natuurlijke of rechtspersoon van het bij of krachtens de artikelen 4, 7, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34 en 36 bepaalde kan worden beboet met een bestuurlijke boete.

 • 2.

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3.

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, wordt de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor twee.

 • 4.

  De op te leggen bestuurlijke boete kan worden verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5.

  Indien het boetebedrag als bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag als bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

   

B

Toegevoegd wordt de bijlage.

Bijlage als bedoeld in artikel 37A, tweede lid, van de Verordening op de Binnenwateren voor de gemeente Den Haag

 

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

4, lid 1

Verbod innemen ligplaats behoudens vergunning

90

4, lid 2

Verbod innemen ligplaats buiten aangewezen kaden

90

7, lid 2

Naleving voorschriften en beperkingen verbonden aan vergunning

90

17

Exploitatievergunning

150

19, lid 1

Langer dan drie dagen ligplaats innemen met recreatievaartuig met gebreken

90

19, lid 2

Beschermen recreatievaartuig tegen hemelwater

90

19, lid 3

Staat van recreatievaartuig in relatie tot aanzien van de gemeente

90

20, lid 1

Verbod op overnachten op een recreatieschip

90

26, lid 1 onderdelen a. tot en met i.

Verbodsbepalingen

90

28

Drijfvuil

90

29, lid 1, onderdeel a.

Reparaties aan schip anders dan op terrein van scheepsbouw of reparatiebedrijf of via een van gemeentewege aangelegde boothelling

90

29, lid 1, onderdeel b.

Schip te water laten of uit het water te halen anders dan op terrein van scheepsbouw of reparatiebedrijf of via een van gemeentewege aangelegde boothelling

90

31, lid 1

Innemen ligplaats overeenkomstig aanwijzingen van aangewezen functionarissen

90

32

Meermiddelen

180

33

Gezonken schip of voorwerp

180

34

Meldplicht aanvaring

180

36

Aanwijzingen opvolgen van aangewezen functionarissen

90

Artikel VI

De Verordening op de kansspelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Toegevoegd wordt Artikel 12a.

Artikel 12a. Boetebepaling bestuurlijke boete

 • 1.

  Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van artikel 2 of van de krachtens artikel 9 gegeven voorschriften kan worden beboet met een bestuurlijke boete.

 • 2.

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3.

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel kan de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon worden vermenigvuldigd met de factor twee.

 • 4.

  De op te leggen bestuurlijke boete kan worden verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5.

  Indien het boetebedrag als bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag als bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

   

B

Toegevoegd wordt de bijlage.

Bijlage als bedoeld in artikel 12a, tweede lid, van de Verordening op de kansspelen

 

 

 

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

2

Verbod op exploitatie of vestiging van speel-automatenhal behoudens vergunning

400

9

Overtreding voorschriften vergunning speelautomatenhal

200

Artikel VII

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017

 

Artikel VIII

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bestuurlijke boete overlast openbare ruimte.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 november 2016.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de plv. voorzitter, mr. R. Guernaoui

Naar boven