Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2016, 166485BeleidsregelsVentbeleid Heemstede 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

overwegende dat het wenselijk is om regels vast te stellen met betrekking tot het in de uitoefening van de ambulante handel op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten;

gelet op de artikelen 5:14 en 5:15 van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heemstede en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Ventbeleid Heemstede 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  aanvraag: de aanvraag voor een ventvergunning;

 • -

  APV: de meest recente versie van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Heemstede;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 • -

  venten: venten zoals bedoeld in artikel 5:14, eerste lid, van de APV;

 • -

  ventvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, van de APV;

 • -

  vergunninghouder: een ieder aan wie het college een vergunning voor het venten heeft verleend.

Artikel 2 Indienen aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een ventvergunning wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Om voor een ventvergunning in aanmerking te komen dient de aanvrager minimaal 18 jaar en handelingsbekwaam te zijn.

 • 3.

  De aanvraag voor een ventvergunning gaat vergezeld van een kopie van inschrijving (uittreksel) in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan één maand.

Artikel 3 Voorschriften ventvergunning

De ventvergunning bevat tenminste de volgende voorschriften:

 • a.

  het is niet toegestaan te venten zonder geldig legitimatiebewijs, een legitimatiebadge en (een kopie van) de ventvergunning;

 • b.

  het is niet toegestaan te venten in de onmiddellijke nabijheid van een vaste standplaats of winkel waar een zelfde aanbod van artikelen aanwezig is;

 • c.

  het is niet toegestaan te venten binnen een afstand van 50 meter van scholen en ziekeninrichtingen op een zodanige wijze dat de rust in die gebouwen wordt verstoord;

 • d.

  het is niet toegestaan om langer dan 10 minuten stil te staan op dezelfde plaats en te venten;

 • e.

  het is niet toegestaan te venten met gebruikmaking van luidsprekers, versterkers of andere middelen ter versterking van geluid;

 • f.

  de ventvergunning dient op verzoek aan de politie of gemeentelijke toezichthouders te worden getoond;

 • g.

  de vergunninghouder is verplicht de eventuele schade, die hij door het gebruik van de ventvergunning veroorzaakt, te vergoeden en alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de gemeente dan wel derden ten gevolge van het gebruik maken van de ventvergunning schade lijden.

Artikel 4 Duur ventvergunning

 • 1.

  De ventvergunning wordt verleend voor een periode van maximaal 2 weken.

 • 2.

  Afhankelijk van de soort goederen of diensten kan van de periode genoemd in het eerste lid worden afgeweken.

Artikel 5 Overgangsrecht

Deze regeling is van toepassing op aanvragen die na de inwerkingtreding van deze regeling zijn ontvangen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Ventbeleid Heemstede 2017.

Vastgesteld door het college op 22 november 2016.