WIJZIGING UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING MET VVGB VOOR LANGENDAM 2,4 EN DUINWEG 3 T/M 13 (ONEVENGENUMMERD) EN DE BELLINK 5 TE ZOUTELANDE

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat de gemeenteraad op 10 november 2016 een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. De verklaring heeft betrekking op de omgevingsvergunning voor de ontwikkelingen op de percelen Langedam 2, 4 en Duinweg 3 t/m 13 (oneven genummerd) en De Bellink te Zoutelande

 

Tevens maken bekend dat wij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder aanhef 1 en 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de op 22 december 2015 verleende omgevingsvergunning voor de ontwikkelingen op de percelen Langedam 2, 4 en Duinweg 3 t/m 13 (oneven genummerd) en De Bellink te Zoutelande hebben gewijzigd. Besloten is de vergunning en daarbij behorende onderbouwingen:

 

 • a.

  het bouwen van 19 appartementen met commerciële voorzieningen en 2 grondgebonden woningen inclusief bijgebouwen (art. 2.1 lid 1 onder a)

 • b.

  handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan “Kom Zoutelande” (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo en artikel 2.12, lid 1, sub a, aanhef 3 Wabo)

 • c.

  het slopen van bestaande opstallen (art. 2.1 lid 1 onder g)

 • d.

  het maken of veranderen van een uitweg (art. 2.2 lid 1 onder e)

aan te vullen als gevolg van de door de rechter op 4 augustus 2016 uitgesproken herstelmogelijkheid van de oorspronkelijk verleende vergunning.

 

De gewijzigde omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ligt, met de daarbij behorende stukken zoals de aanvraag en de onderbouwingen, van 17 november 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 28 december 2016) ter inzage op het gemeentehuis. De digitale omgevingsvergunning is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0094OVResSoZld-VG02. Gedurende de beroepstermijn kunnen tegen de gewijzigde onderdelen van het besluit een beroepschrift indienen:

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen de oorspronkelijke ontwerp omgevingsvergunning;

 • belanghebbenden die reeds beroep tegen de op 22 december 2015 verleende omgevingsvergunning hebben ingediend;

 

Een beroepschrift kan gericht worden aan de Rechtbank Zeeland/West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 DH Breda.

 

Reeds ingestelde beroepen tegen het oorspronkelijke besluit van 22 december 2015 zijn op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht van rechtswege ook gericht tegen de onderhavige gewijzigde omgevingsvergunning. De betrokken partijen zijn dan ook schriftelijk over deze gewijzigde vergunning geïnformeerd.

 

Normaliter treedt deze vergunning in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Gelet echter op de uitspraak van de voorzieningenrechter van 24 maart 2016 (zaaknummer BRE 16/712 WABOA SIN), waarbij het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen, is de vergunning inwerking getreden. Mocht u over deze omgevingsvergunning nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Sylvia den Haan, telefoonnummer (0118) 555 334 of Arnoud de Looff, tel. (0118) 555 233.

 

 

Domburg, 16 november 2016

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag

 

 

Naar boven