Gemeenteblad van Laren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenGemeenteblad 2016, 158866Overige besluiten van algemene strekkingOntwerpbesluit gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater 02 Laren 2016

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren,

gelet op artikel 2 van de Verordening op de afvoer van hemelwater Laren,

besluit vast te stellen het:

Besluit gebiedsaanwijzing lozingsverbod hemelwater 02 Laren 2016

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder:

a.verordening: Verordening op de afvoer van hemelwater Laren.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de verordening, waarbinnen het verboden is afvloeiend hemelwater, afkomstig van de dakvlakken van gebouwen, te lozen op het openbaar vuilwaterriool, wordt aangewezen het gebied dat met nummer 2 is aangeduid op de kaart in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3 Inwerkingtreding

De gebiedsaanwijzing, bedoeld in artikel 2, treedt in werking met ingang van 1 oktober 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2016.

Burgemeester en wethouders van Laren,

G.Kolhorn drs. E.J. Roest

secretaris burgemeester

Bijlage

Toelichting

De gemeenteraad van Laren heeft op 24 februari 2016 de Verordening op de afvoer van hemelwater Laren vastgesteld. Deze verordening heeft tot doel om perceeleigenaren, die niet op vrijwillige basis meewerken aan het beëindigen van de lozing van hemelwater dat afstroomt vanaf hun dakoppervlak op de openbare vuilwaterriolering, juridisch te kunnen dwingen om dat alsnog te doen. Het lozingsverbod is van toepassing in gebieden die door het college worden. Dit besluit bevat de eerste gebiedsaanwijzing, voor de gebieden 1 tot en met 6 van de bijlage bij het besluit.

De gebiedsindeling met prioritering is gemaakt op basis van hoogteligging, aantal woningen, grenzen buurtpreventie, raakvlakken met reconstructies en ligging eigendommen woningbouwverenigingen. Voor gebied 1 tot en met 6 geldt dat de bodemgesteldheid en de beschikbare ruimte op de percelen voldoende zijn om een effectieve verwerking op eigen terrein mogelijk te maken.

Het verbod om hemelwater te lozen op de openbare vuilwaterriolering treedt gefaseerd in werking, tussen 1 maart 2017 (gebied 1) en 1 december 2017 (gebied 6). Deze fasering houdt verband met de gebiedsgerichte begeleiding van het afkoppelen van dakvlakken van de riolering, waarbij perceeleigenaren via voorlichting en technische ondersteuning worden gestimuleerd om het regenwater dat op hun daken valt op eigen terrein te verwerken. In dit traject probeert de gemeente via gerichte samenwerking met de bewoners, technisch advies en het betrekken van lokale aannemers, hoveniers en installateurs een maximaal doelbereik te realiseren voordat het lozingsverbod voor dat gebied in werking treedt. Na afronding van dit traject van ondersteuning treedt de afkoppelverplichting in werking en wordt overgegaan naar een fase van controle en handhaving van de resterende lozingen op het openbaar vuilwaterriool. In deze fase zal in het gebied gecontroleerd worden (bijvoorbeeld via rookproeven) of er nog dakvlakken zijn aangesloten op de riolering en zal, als dat zo is, via een waarschuwing en de inzet van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen worden gezorgd dat deze dakvlakken alsnog worden afgekoppeld. De fasering van samenwerking en controle maakt een optimale inzet van de capaciteit mogelijk.

Voorbereiding van dit besluit

Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan:

BEL Combinatie

T.a.v. de heer A.W. Boer

Postbus 71

3755 Eemnes

Of per mail: a.boer@belcombinatie.nl

Of per telefoon: 14035