Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2016, 157195VerordeningenWijziging van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009   

 

De raad van de gemeente Gouda;

gelezen het voorstel van 30 augustus 2016;

gelet op de artikelen 149 van de Gemeentewet en 82 en 82a van de Wet personenvervoer 2000;

besluit tot:

Wijziging van de Algemene p laatselijke v erordening Gouda 2009

 

Artikel I

De Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 5:14 wordt een afdeling ingevoegd, die komt te luiden:

Afdeling 6 Kwaliteit taxivervoer

Artikel 5:15 Kwaliteit van op de gemeentelijke openbare weg aangeboden taxivervoer

 • 1.

  Het college is bevoegd nadere regels te stellen die in het belang zijn van de kwaliteit van op de gemeentelijke openbare weg aangeboden taxivervoer.

 • 2.

  De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen betrekking hebben op:

  • a.

   de herkenbaarheid van een auto waarmee taxivervoer op de openbare weg wordt aangeboden;

  • b.

   de eisen en verplichtingen van bestuurders van onder a bedoelde auto’s;

  • c.

   de indiening en behandeling van klachten van consumenten over taxivervoer;

  • d.

   de wijze waarop wordt aangetoond dat aan de ingevolge de onder a tot en met c gestelde regels wordt voldaan.

Commentaar

De wijze waarop het taxivervoer in de binnenstad van Gouda wordt aangeboden, maakt het wenselijk regels te stellen om dit vervoer in goede banen te leiden. De Wet personenvervoer 2000 biedt hiervoor een basis: bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen regels worden gesteld die in het belang zijn van de kwaliteit van op de gemeentelijke openbare weg aangeboden taxivervoer. De gemeentelijke regels mogen slechts strekken tot aanvulling van de landelijke regels voor taxivervoer en geen betrekking hebben op andere onderwerpen dan die van de artikelen 82a of 82b van de Wet personenvervoer 2000.

Gelet hierop is in artikel 5:15 van de APV de bevoegdheid voor het college opgenomen om regels te stellen over onderwerpen van artikel 82a van de Wet personenvervoer 2000. Deze onderwerpen zijn vermeld in het tweede lid van artikel 5:15. Met de op te stellen regeling kan de professionaliteit van de dienstverlening worden bevorderd (normen en waarden), alsook het gedrag van taxibestuurders op of rond de taxistandplaats en tegenover collega-taxichauffeurs en het door bestuurders in acht nemen van de veiligheid van de consument en overige personen. Zo kan onder meer worden gerealiseerd dat de consument in de praktijk niet per se de voorste taxi in de rij hoeft te kiezen en dat dit door de andere taxichauffeurs op een professionele wijze wordt geaccepteerd.

Op grond van artikel 82c Wet personenvervoer 2000 is het college bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van de krachtens dit APV-artikel gestelde verplichtingen.

Een gedraging in strijd met de krachtens dit artikel gestelde regels is een strafbaar feit in de zin van artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten.

Toelichting

Met het opnemen van dit artikel wordt de wettelijke basis gelegd, die nodig is om handhavend op te treden tegen taxichauffeurs, die niet voldoen aan de regels en daarmee de openbare orde en/of de veiligheid op de weg verstoren.

B

Artikel 6:1, tweede lid, komt te luiden:

2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het bepaalde bij of krachtens artikel 2:3 (kennisgeving betogingen en dergelijke op openbare plaatsen), artikel 2:6 (vergunning voor het maken of veranderen van een uitweg), artikel 4:11 (vergunningplicht handelsreclame) en artikel 5:15 (kwaliteit van op de gemeentelijke openbare weg aangeboden taxivervoer).

Toelichting

Omdat handelen in strijd met de krachtens artikel 5:15 van de APV gestelde regels een strafbaar feit is in de zin van artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten, is artikel 5:15 toegevoegd aan de artikelen waarvoor de specifieke strafbepaling van de APV niet geldt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 oktober 2016

De raad der gemeente voornoemd,

, griffier , voorzitter