Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2016, 154567Overige overheidsinformatieOproep en agenda raadsvergadering

 

Aan de leden van de raad

Oproep voor de raadsvergadering van 10 november 2016.

Hierbij nodig ik uit voor een openbare vergadering van de gemeenteraad op donderdag 10 november 2016, om 13.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Domburg.

De stukken liggen op de gebruikelijke manier ter inzage.

De leden van het college zijn ook uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens deze vergadering.

Domburg, 3 november 2016.

De voorzitter,

Drs. R.J. van der Zwaag

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

Uitspreken ambtsgebed

 • 1.

  Opening.

 • 2.

  Vaststellen van de agenda.

 • 3.

  Spreekrecht *.

 • 4.

  Vragenuur**.

 • 5.

  Besluitenlijst raadsvergadering 6 oktober 2016.

 • 6.

  Lijst van toezeggingen.

 • 7.

  Programmabegroting 2017, voorstel nr. 54/2016.

 • 8.

  Grondnota, voorstel nr. 55/2016.

 • 9.

  Begroting Veiligheidsregio Zeeland 2017, voorstel nr. 56/2016.

 • 10.

  Rapport rekenkamercommissie onderzoek digitale dienstverlening, voorstel nr. 57/2016.

 • 11.

  Ontwerp verklaring van geen bedenkingen realisatie Residentie ’t Soute te Zoutelande, voorstel nr. 58/2016.

 • 12.

  2e Bestuursrapportage 2016, voorstel nr. 59/2016.

 • 13.

  Wijziging Verordening op de raadscommissies, voorstel nr. 60/2016.

 • 14.

  Lijst van ingekomen stukken, voorstel nr. 61/2016.

 • 15.

  Sluiting.

Uitspreken ambtsgebed.

* Degene die gebruik wil maken van het spreekrecht meldt dit voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Het woord kan niet worden gevoerd over besluiten waar bezwaar of beroep op de rechter openstaat, benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen en klachten in de zin van de Awb. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord.

** Leden van de raad die hier gebruik van willen maken melden dat 24 uur voor de aanvang van de vergadering bij de voorzitter. Zij melden het onderwerp en het lid van het college aan wie vragen worden gesteld.