Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 152984VerordeningenGemeente Stadskanaal: Besluit tot wijziging CAR-UWO (per 1 januari 2017)

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelezen de ledenbrief van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 7 april 2016 (ECWGO/U201600159) en van 29 juni 2016 (ECWGO/U201600995) inhoudende wijzigingen van de CAR-UWO per 1 januari 2017;

 

mede gelet op het feit dat op basis van artikel 3:29 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) per 1 januari 2017 de mogelijkheid bestaat om aanvullende bestedingsdoelen vast te stellen in het kader van het Individueel Keuzebudget (IKB);

 

gelet op de Wet op de loonbelasting 1964;

 

gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

onder voorbehoud van instemming van het Georganiseerd Overleg inzake de wijzigingen genoemd in de artikelen IV en V:

 

b e s l u i t :

 

Artikel I  

 

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:

 • A.

  artikel 3:18a wordt geschrapt;

 • B.

  de nummering van artikel 3:27 wordt, inclusief koptekst, gewijzigd in artikel 3:38;

 • C.

  aan hoofdstuk 3 wordt een nieuwe paragraaf 5 toegevoegd met de titel ‘Individueel Keuzebudget’:

Paragraaf 5 Individueel keuzebudget

Artikel 3:27 Algemeen

 • 1.

  De ambtenaar heeft recht op een Individueel Keuzebudget, hierna te noemen: IKB.

 • 2.

  Het college is beheerder van het IKB.

 • 3.

  Het IKB is een maandelijks, in geld uitgedrukt budget dat de ambtenaar naar keuze kan gebruiken voor de doelen genoemd in artikel 3:29,op de wijze zoals vastgelegd is in deze paragraaf.

Artikel 3:28 Opbouw IKB

 • 1.

  Het IKB wordt per maand opgebouwd en bestaat uit een deel waarover pensioen wordt opgebouwd en een deel waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

 • 2.

  Het deel van het IKB waarover pensioen wordt opgebouwd bedraagt:

  • a.

   8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris vermeerderd met de salaristoelagen genoemd in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 146,65 bij een volledig dienstverband, en

  • b.

   6% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 145,83 bij een volledig dienstverband, en

  • c.

   1,5% van het in de maand van opbouw geldende salaris, voor de ambtenaar die geboren is na 31 december 1949, met dien verstande dat dit ten minste een bedrag is van € 33,33 bij een volledig dienstverband, en

  • d.

   indien en voor zolang hoofdstuk 9a van toepassing is op de ambtenaar, 1% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris, met dien verstande dat dit voor maximaal 20 jaar geldt, tenzij artikel 9a:9, lid 1, onderdeel b, van toepassing is.

 • 3.

  Het deel van het IKB waarover geen pensioen wordt opgebouwd bedraagt 0,8% van het voor de ambtenaar in de maand van opbouw geldende salaris.

 • 4.

  Indien in een maand het salaris of de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald dan wordt het IKB in die maand berekend op basis van het uitbetaalde salaris en de uitbetaalde salaristoelagen. Ontvangt de ambtenaar in een maand geen salaris dan wordt in die maand geen IKB opgebouwd.

 • 5.

  Indien in een maand het salaris en de salaristoelagen niet volledig zijn uitbetaald op grond van artikel 7:3, lid 2 tot en met 4, dan wordt, in afwijking van lid 4 van dit artikel, het IKB in die maand berekend op basis van het volledige salaris en de volledige salaristoelagen.

 • 6.

  Het college kan bronnen toevoegen aan het IKB. Een bron kan zijn een persoonlijk budget, voor zover dat in de gemeente bestaat en niet is opgenomen in de TOR zoals omschreven in paragraaf 7 in hoofdstuk 3.

Artikel 3:29 Doelen IKB

 • 1.

  De ambtenaar kan het IKB gebruiken voor:

  • a.

   het kopen van vakantie-uren, tot een maximum van vier maal de aanstellingsduur per week gedurende het kalenderjaar;

  • b.

   extra inkomen door uitbetaling van het IKB tot een maximum van het tot aan de datum van uitbetaling opgebouwde IKB;

  • c.

   het financieren van een opleiding, indien en voor zover deze niet door de gemeente wordt vergoed en de geldende fiscale regelgeving de besteding van het IKB aan dit doel belastingvrij mogelijk maakt.

 • 2.

  Het college kan de bestedingsdoelen zoals omschreven in lid 1 aanvullen.

Artikel 3:30  

 • 1.

  De ambtenaar kan elke maand een keuze maken om zijn IKB te gebruiken voor een of meerdere van de in artikel 3:29 genoemde doelen. Hij heeft voor deze keuze geen toestemming nodig.

 • 2.

  Het college wijst in verband met de salarisverwerking voor elke maand een uiterste datum aan waarop de ambtenaar zijn keuze kenbaar moet maken.

 • 3.

  Als de ambtenaar geen keuze maakt, of bij zijn keuze slechts een deel van zijn IKB gebruikt, dan wordt het IKB over die maand, of het resterende deel daarvan, gereserveerd. De ambtenaar kan het gereserveerde IKB op een later moment in het lopende kalenderjaar besteden.

 • 4.

  Heeft de ambtenaar na de sluitingsdatum van de salarisverwerking in december nog een resterend IKB dan wordt dit bij de salarisbetaling van die maand uitbetaald.

 • 5.

  Besteding van het IKB kan alleen voor zover het beschikbare budget toereikend is. De keuze voor een doel heeft uitsluitend betrekking op hetzelfde kalenderjaar.

 • 6.

  Bedragen die uit het IKB zijn gebruikt, kunnen niet meer worden teruggestort in het IKB.

Artikel 3:31 Waarde van een vakantie-uur

Als de ambtenaar kiest voor het kopen van vakantie-uren dan wordt het IKB per vakantie-uur verlaagd met het voor de ambtenaar geldende uurloon in de maand waarin hij de vakantie-uren koopt.

Artikel 3:32 Uitbetaling IKB bij einde dienstverband

 • 1.

  Bij beëindiging van het dienstverband wordt het resterende IKB bij de laatste salarisbetaling aan de ambtenaar uitbetaald.

 • 2.

  Bij overlijden van de ambtenaar wordt in aanvulling op de overlijdensuitkering het resterende IKB uitbetaald aan de nagelaten betrekkingen zoals omschreven in artikel 3:23, lid 2 en 3.

Artikel 3:33 Wet- en regelgeving

 • 1.

  Het gebruik van het IKB kan gevolgen hebben voor loonheffingen, pensioen en sociale verzekeringen. De ambtenaar wordt geacht deze gevolgen te kennen.

 • 2.

  Als blijkt dat een bedrag uit het IKB ten onrechte belastingvrij is uitgekeerd doordat de ambtenaar onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, verhaalt het college de verschuldigde loonheffing of eventuele boetes op de ambtenaar.

 • 3.

  Als een netto voordeel voor de ambtenaar vervalt door wijzigingen van wet- en regelgeving dan wordt dat niet gecompenseerd door het college.

 • 4.

  Alle transacties in het IKB moeten in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3:34 Vakantietoelage 2016

 • 1.

  De vakantietoelage die de ambtenaar heeft opgebouwd in de periode van juni 2016 tot en met december 2016 op grond van artikel 6:3 zoals dat gold op 31 december 2016 wordt uitbetaald bij de salarisbetaling van mei 2017. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van het IKB.

 • 2.

  Indien de ambtenaar ontslag verleend wordt voor 1 mei 2017 dan wordt de opgebouwde vakantietoelage over 2016 uitbetaald bij de laatste salarisbetaling.

Artikel 3:35 Overige bepalingen

Voor de ambtenaar die werkzaam is in de kunsteducatie en op wie artikel 19b:10 van toepassing is, is artikel 3:28, lid 3, niet van toepassing.

 

 • D.

  de nummering van paragraaf 6 wordt gewijzigd in paragraaf 7;

 

 • E.

  na paragraaf 5 wordt een nieuwe paragraaf 6 toegevoegd met als titel ‘Overige individuele keuzemogelijkheden’:

Paragraaf 6 Overige individuele keuzemogelijkheden

Artikel 3:36 Verkoop van vakantie-uren

 • 1.

  De ambtenaar kan elk kalenderjaar een verzoek doen om ten hoogste 72 uren bovenwettelijk vakantieverlof te verkopen. Bij een deeltijd dienstverband wordt dit aantal naar rato vastgesteld.

 • 2.

  Een verzoek als bedoeld in lid 1 wordt toegewezen, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

 • 3.

  Het college kan regels stellen over de aanvraagprocedure.

 • 4.

  Het bepaalde in artikel 3:31 is van overeenkomstige toepassing.

 

F. hoofdstuk 4a wordt geschrapt;

 

G. artikel 6:3 wordt geschrapt;

 

H. artikel 6a:7 wordt geschrapt.

 

Artikel II  

Artikel 99: Bijlage 1

Salarisverhoging

als volgt aan te vullen:

Met ingang van 1 januari 2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 0,4%.

Artikel 99: Bijlage IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 januari 2017, nieuwe structuur*

als volgt te wijzigen:

periodiek

Schaal

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1498

1533

1571

1616

1663

1773

1990

2277

2527

2726

1

1533

1584

1636

1688

1743

1854

2073

2370

2635

2853

2

1570

1636

1701

1761

1821

1935

2158

2462

2743

2979

3

1607

1687

1766

1832

1901

2016

2241

2554

2850

3106

4

1645

1739

1831

1904

1981

2097

2326

2646

2958

3233

5

1682

1790

1896

1977

2059

2178

2409

2739

3066

3360

6

1720

1841

1960

2049

2139

2258

2493

2832

3174

3487

7

1757

1892

2025

2121

2218

2339

2577

2924

3282

3614

8

1795

1944

2090

2193

2297

2420

2661

3016

3389

3741

9

1832

1995

2155

2265

2377

2501

2745

3108

3497

3868

10

1870

2047

2220

2337

2456

2582

2829

3201

3604

3994

11

1907

2098

2285

2409

2535

2662

2913

3293

3712

4121

13 *

1944

2149

2350

2481

2614

2742

2997

3385

3820

4248

15 *

1981

2200

2415

2553

2693

2822

3081

3477

3928

4375

17 *

2018

2251

2480

2625

2772

2902

3165

3569

4036

4502

periodiek

Schaal

 

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3005

3266

3594

3923

4380

4653

5004

5358

5929

6572

1

3135

3401

3730

4058

4513

4813

5189

5573

6161

6822

2

3265

3536

3865

4192

4645

4973

5374

5788

6393

7071

3

3395

3671

3999

4325

4777

5133

5558

6004

6626

7321

4

3525

3806

4134

4457

4910

5293

5743

6219

6858

7570

5

3655

3941

4266

4590

5042

5453

5928

6435

7090

7820

6

3785

4076

4399

4722

5175

5613

6113

6650

7322

8070

7

3915

4210

4531

4854

5307

5773

6298

6865

7555

8320

8

4045

4342

4664

4987

5440

5933

6483

7080

7787

8569

9

4174

4475

4796

5119

5572

6093

6668

7296

8019

8819

10

4302

4607

4928

5252

5704

6253

6853

7511

8251

9068

11

4430

4740

5061

5384

5837

6413

7038

7726

8484

9318

13 *

4558

4873

5194

5516

5970

6573

7223

 

 

 

15 *

4686

5006

5327

5648

6103

6733

7408

 

 

 

17 *

4814

5139

5460

5780

6236

6893

7593

 

 

 

Artikel 99: Bijlage IIb

Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2017

als volgt te wijzigen:

 

jaarvergoeding

uurbedrag vooroefening encurusussen e.d.

uurbedrag voorbrandbestrijdingen hulpverlening

uurbedrag voorlangdurigeaanwezigheid

1. Aspirant manschap A

341

10,55

19,72

13,14

2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

341

12,12

22,78

15,18

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en tenminste twee specialisaties uit categorie 2

341

13,44

25,21

16,81

4. Bevelvoerder

512

16,84

31,66

21,10

5. Officier van dienst

4035

0,00

40,35

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5794

0,00

57,94

0,00

7. Commandant van dienst

8619

0,00

64,66

0,00

Artikel 99: Bijlage IIc

Gebruteerde vergoedingsbedragen vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 januari 2017

als volgt te wijzigen:

 

 

jaarvergoeding

uurbedrag vooroefening encurusussen e.d.

uurbedrag voorbrandbestrijdingen hulpverlening

uurbedrag voorlangdurigeaanwezigheid

1. Aspirant manschap A

345

10,69

20,06

13,36

2. Manschap A, Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker, Verkenner gevaarlijke stoffen

345

12,35

23,24

15,49

3. Manschap B, Duikploegleider, langer dan 5 jaar manschap A, manschap A en tenminste twee specialisaties uit categorie 2

345

13,68

25,61

17,09

4. Bevelvoerder

520

17,13

32,14

21,43

5. Officier van dienst

4112

0,00

41,12

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

5899

0,00

58,99

0,00

7. Commandant van dienst

8781

0,00

65,81

0,00

 

Artikel 99:Bijlage IV

Bijlage IV Salarisschalen kunstzinnige vorming per 1 januari 2017

als volgt te wijzigen:

ervaringsjaar/

5

6

7

8

9

10

periodiek

 

 

 

 

 

 

aanloopbedrag 1

1800

1838

1876

1926

2182

2552

aanloopbedrag 2

 

1926

1983

2051

2307

2671

aanloopbedrag 3

 

 

 

2182

2429

2798

0

1876

2051

2118

2307

2552

2865

1

1926

2118

2182

2369

2613

2941

2

1983

2182

2246

2429

2671

3011

3

2051

2246

2307

2489

2734

3071

4

2118

2307

2369

2552

2798

3136

5

2182

2369

2429

2613

2865

3203

6

2246

2429

2489

2671

2941

3266

7

2307

2489

2552

2734

3011

3324

8

2369

2552

2613

2798

3071

3382

9

2429

2613

2671

2865

3136

3441

10

2489

2671

2734

2941

3203

3501

11

 

2734

2798

3011

3266

3567

12

 

 

2865

3071

3324

3631

13

 

 

2941

3136

3382

3691

14

 

 

3011

3203

3441

3748

15

 

 

3071

3266

3501

3804

uitloopbedrag 1

2613

2865

3203

3441

3631

3922

uitloopbedrag 2

 

3011

3324

3631

3748

4045

uitloopbedrag 3

 

 

 

3748

3865

4175

 

 

 

 

 

 

 

Artikel IV  

 

 • A.

  De regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer van 21 augustus 2007 In te trekken.

 • B.

  Het collegebesluit van 22 november 2005 om het cafetariamodel uit te breiden met de vakbondscontributie per 1 januari 2005 in te trekken.

Artikel V  

 

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:

na artikel 3:29 van de CAR-UWO wordt een lokaal artikel toegevoegd met de titel:

“Regeling aanvullen bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget (IKB) met Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en Vakbondscontributie”.

Artikel 3:29:1:1 Lokale doelen IKB

 • 1.

  De ambtenaar kan het IKB gebruiken voor:

  • a.

   de uitruil van een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer met het IKB;

  • b.

   de uitruil van betaalde vakbondscontributie met het IKB.

 • 2.

  Het bepaalde in artikel 3:33 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel VI  

 

 • 1.

  De lokale regelingen genoemd in artikel IV worden ingetrokken op 1 januari 2017.

 • 2.

  De wijzigingen van de CAR-UWO genoemd in de artikelen I tot en met III en artikel V treden in werking op 1 januari 2017

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2016

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester