Gebiedsaanwijzing “Johanna Naberstraat inclusief Johan Cruijffcourt en omgeving” Alkmaar

De burgemeester van Alkmaar;

 

overwegende;

 

dat in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Alkmaar (Apv) de grondslag voor het opleggen van een verblijfsontzegging aan personen in verband met het verstoren van de openbare orde of veiligheid is opgenomen;

 

dat de burgemeester op grond van artikel 2:2, eerste en derde lid, van de Apv gebieden kan aanwijzen waarbinnen het mogelijk is om verblijfsontzeggingen op te leggen aan personen die de openbare orde of veiligheid verstoren. Eerst na overleg op grond van artikel 13 van de Politiewet 2012 (driehoeksoverleg) gaat de burgemeester over tot aanwijzing van dergelijke gebieden;

 

dat in het driehoeksoverleg van 3 augustus 2016 aan de burgemeester is geadviseerd om het gebied “Johanna Naberstraat inclusief Johan Cruijffcourt en omgeving” aan te wijzen als gebied waarbinnen het mogelijk is om verblijfsontzeggingen op te leggen aan personen die de openbare orde of veiligheid verstoren;

 

dat in de Beleidsregel verblijfsontzegging Alkmaar, zoals de door de burgemeester op 28 september 2016 vastgesteld, is bepaald in welke gevallen een verblijfsontzegging aan personen die de openbare orde of veiligheid verstoren kan worden opgelegd;

 

b e s l u i t :

 • I.

  het besluit van 20 april 2016 waarbij het gebied “Johanna Naberstraat inclusief Johan Cruijffcourt en omgeving” is aangewezen als gebied waarbinnen het mogelijk is om verblijfsontzeggingen op te leggen aan personen die de openbare orde of veiligheid verstoren in te trekken;

 

 • II.

  het gebied “Johanna Naberstraat inclusief Johan Cruijffcourt en omgeving”, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart met nr. 16gaJN-01, aan te wijzen als gebied waarbinnen het mogelijk is om verblijfsontzeggingen op te leggen aan personen die de openbare orde of veiligheid verstoren. Het aangewezen gebied omvat, al dan niet gedeeltelijk, de volgende straten, wateren en fietspaden: 

  • water van de Molentocht,

  • Laan van Parijs,

  • Johanna Naberstraat,

  • Helena Kuipers-Rietbergstraat,

  • Mary Zeldenrust-Noordanusstraat,

  • Suze Groenewegstraat,

  • inclusief het winkelcentrum Daalmeer en het Johan Cruijffcourt Daalmeer.

   

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie daarvan in het Gemeenteblad.

   

Aldus vastgesteld op 28 september 2016

 

de burgemeester van Alkmaar,

P.M. Bruinooge,

burgemeester

 

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Alkmaar, postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

 

Naar boven