Gemeenteblad van Capelle aan den IJssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Capelle aan den IJsselGemeenteblad 2016, 142153BeleidsregelsBeleidsregels overbruggingsuitkering

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op artikel 7, lid 1, onderdeel b, artikel 18, lid 1 en artikel 48, lid 1 en 2 van de Participatiewet;

overwegende dat het wenselijk is het beleid voor een overbruggingsuitkering vast te leggen in beleidsregels;

b e s l u i t:

vast te stellen de Beleidsregels overbruggingsuitkering

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel.

  • b.

   wet: de Participatiewet.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 2 Verzoek

Het college beoordeelt het verzoek om een overbruggingsuitkering ambtshalve bij de aanvraag om algemene bijstand.

Artikel 3 Recht op overbruggingsuitkering

De belanghebbende die over geen of onvoldoende middelen beschikt om in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien vanaf de aanvang van de bijstandsverlening tot de eerste uitbetaling van de algemene bijstand, komt in aanmerking voor een overbruggingsuitkering.

Artikel 4 Hoogte overbruggingsuitkering

 • 1.

  De hoogte van de overbruggingsuitkering wordt als volgt vastgesteld:

  • a.

   eenmaal de van toepassing zijnde bijstandsnorm minus het bedrag aan vakantietoeslag;

  • b.

   hierop wordt in mindering gebracht:

   • i.

    beschikbaar inkomen;

   • ii.

    vermogen dat meer is dan anderhalf maal de van toepassing zijnde bijstandsnorm en waarover de belanghebbende redelijkerwijs direct kan beschikken.

 • 2.

  De overbruggingsuitkering heeft de vorm van algemene bijstand.

 • 3.

  De overbruggingsuitkering wordt om niet verstrekt, tenzij de noodzaak tot het verstrekken van een overbruggingsuitkering het gevolg is van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan.

Artikel 5 Overgangsrecht

Aanvragen die zijn ingediend vóór 1 november 2016 maar waarop op 1 november 2016 nog niet is besloten, worden afgehandeld met toepassing van deze beleidsregels, tenzij de tot 1 november 2016 geldende (beleids)regels voor de belanghebbende gunstiger zijn.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels wordt aangehaald als: Beleidsregels overbruggingsuitkering.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 november 2016.

Capelle aan de IJssel, 11 oktober 2016.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

A.Ruijmgaart P. Oskam