Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2016, 141597Plannen | overigGemeente Borger-Odoorn, concept-Woonvisie 2016+

Datum besluit: 20 september 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn geeft de concept Woonvisie 2016+ vrij voor inspraak.

Woonvisie 2016+

De gemeente Borger-Odoorn heeft een nieuwe actuele woonvisie opgesteld. Daarin wordt de gemeentelijke visie op het wonen in Borger-Odoorn tot 2020 geschetst met een doorkijk naar 2025. Veranderingen op de woningmarkt, andere wetgeving en zeker ook ambities van de gemeente, vinden hierin een plek. De woonvisie vormt de basis voor strategische afwegingen die de gemeente maakt op het gebied van wonen. De vraag hoe we de woonaantrekkelijkheid van Borger-Odoorn kunnen versterken staat hierbij voorop. Daarnaast heeft een aantal belangrijke thema’s die spelen in de gemeente een plek gekregen. Dit betreft de klassieke thema’s beschikbaarheid en betaalbaarheid, waarbij laatstgenoemde actueler dan ooit is nu blijkt dat er steeds meer betalingsproblemen ontstaan, ondanks huurtoeslag. Andere thema’s die opnieuw een plek krijgen zijn de scheiding van wonen en zorg, krimp, de gevolgen van de extramuralisering en het duurzaam / energiezuinig wonen. De positie van de gemeente is veranderd, van uitvoerend naar faciliterend. Bij veel ontwikkelingen op het vlak van het wonen, ligt het voortouw nu vaak bij andere partijen. Die partijen hebben daarom mede richting gegeven aan deze nieuwe woonvisie. Daarmee nodigt de gemeente die partijen uit om tot concrete plannen te komen die passen binnen de aangegeven richting.

Ter inzage

De concept-Woonvisie 2016+ ligt ter inzage van 13 oktober voor de duur van 6 werkweken, op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Borger-Odoorn. De concept-woonvisie is te downloaden van de website: www.borger-odoorn.nl.

Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze inbrengen tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.