Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2016, 127337Overige besluiten van algemene strekkingUitgeschreven uit de basisregistratie personen, M.C. Andries, 13-08-1997

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen de adresgegevens van onderstaande persoon te wijzigen.

 

Na uitvoerig onderzoek is gebleken dat genoemde persoon niet meer op het adres woont waar hij/zij in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Súdwest-Fryslân staat ingeschreven.

 

Zijn/haar adresgegevens zijn daarom als volgt gewijzigd:

Adres: onbekend

Woonplaats en land: onbekend

 

Hierdoor is hij/ zij formeel niet meer in Nederland woonachtig.

 

Naam:  M. C. Andries

Geboortedatum: 13-08-1997 te Hilversum

Datum uitschrijving: 08-08-2016

Datum besluit: 07-09-2016

Publicatie datum: 16-09-2016

 

'Vertrokken met onbekende bestemming’  

Deze wijziging wordt aan de afnemers van de BRP (o.a. de administratie van zorgverzekeringen, uitvoerende instanties i.v.m. uitkeringen en subsidies) doorgegeven.

Als u (later) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt kunt u een SVB korting op de AOW verwachten omdat u niet een aaneengesloten periode in Nederland heeft gewoond.

 

Op grond van de Algemene wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U hebt zes weken de tijd om een bezwaarschrift te sturen. De termijn gaat in één dag na de datum van publicatie.

 

Het bezwaarschrift moet bevatten:

- uw naam en adres

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

 

U stuurt het bezwaarschrift ondertekend naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân

College van B&W

Postbus 10000

8600 HA Sneek

 

Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan, naast het indienen van een bezwaarschrift, een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD GRONINGEN