Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2016, 119752VerordeningenVraagstelling voor het raadgevend referendum over de Woonvisie Rotterdam

De Raad van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van het presidium van 22 augustus 2016, 16bb6277, tot vaststelling van de vraagstelling voor het raadgevend referendum over de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020; kenmerk 16bb6432;

 

gelet op artikel 17 van de Verordening inspraak, burgerinitiatief en referenda Rotterdam 2014;

 

overwegende:

 • dat hij heeft besloten een raadgevend referendum te houden op 30 november 2016 over de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020;

 • dat ten minste 13 weken voorafgaand aan het raadgevend referendum de vraagstelling moet worden vastgesteld;

 • dat de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 in de vraagstelling zal worden geduid als Woonvisie Rotterdam;

 • dat de vraagstelling voor de kiezer eenvoudig en begrijpelijk dient te zijn;

besluit:

 

 • 1.

  de vraagstelling voor het raadgevend referendum over de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020 vast te stellen als volgt:

  ‘Bent u voor of tegen de Woonvisie Rotterdam’;

 • 2.

  de mogelijkheid te geven tot het uitbrengen van een blanco stem;

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 25 augustus 2016.

De griffier,

J.M. van Midden

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad 2016, nummer 142, is uitgegeven op 26 augustus 2016 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)