Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 103802VerordeningenGemeente Stadskanaal: besluit tot wijziging van het Mandaatstatuut 2012

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op het actueel houden van het mandaatstatuut en zorg dragen voor een efficiënte werkwijze;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van het Mandaatstatuut Stadskanaal 2012:

1.In de tabel behorende bij de afdeling Maatschappelijke Zaken het mandaatnummer 53 als volgt aan te passen: de kolom "bijzondere bepalingen" te wijzigen door de data te laten vervallen en de navolgende tekst op te nemen, zodat de tekst als volgt komt te luiden:

Num-mer

Omschrijving van het onderwerp

Van

Naar leidinggeven-de

Naar medewerker

Bijzondere bepalingen

53.

De vertegenwoordiging in procedures inzake een verzoek om (voorwaardelijke) machtiging om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven overeenkomstig de artikelen 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 en 6.1.8 van de Jeugdwet

BW

 

Consulent Jeugd

De machtiging voor de vertegen-woordiging is verstrekt op naam. De gemachtigde personen zijn terug te vinden in de daartoe genomen collegebesluiten

2.De wijziging genoemd bij onderdeel 1 in werking te laten treden één dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2016.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester