Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2016, 101025Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling activiteitenbudget brede school

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op :

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de ‘Subsidieregeling activiteitenbudget brede school’

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

 • -

  LEA: Lelystadse Educatieve Agenda

 • -

  VVE-kinderen: kinderen die vallen onder de brede doelgroep definitie zoals vastgelegd in het gemeentelijk VVE beleidskader en die als zodanig zijn geïndiceerd door het college aan te wijzen instantie.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die:

  • a.

   bijdragen aan de taalontwikkeling en ontplooiing van kinderen in de groepen 3 en 4;

  • b.

   bijdragen aan de 21e eeuwse vaardigheden;

  • c.

   binnen de reguliere werkwijze, zoals omschreven in het schoolplan van de aanvrager, worden geborgd;

  • d.

   bijdragen aan de onderwijskwaliteit

  • e.

   in samenwerking worden georganiseerd met:

   • -

    de peuteropvang;

   • -

    andere scholen die voldoen aan het gestelde in artikel 4 en/of

   • -

    andere partners.

 • 2.

  Te subsidiëren activiteiten dienen voorts plaats te vinden:

  • a.

   tijdens reguliere schooltijden indien het activiteiten betreft waaraan alle leerlingen van de betreffende school kunnen deelnemen; en/of

  • b.

   buiten de reguliere schooltijden indien het activiteiten betreft die de gericht zijn op de aanpak van specifieke problemen.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt aan Lelystadse onderwijsinstellingen in het primair onderwijs met 20 % of meer kinderen die als vve-kind zijn geïndiceerd.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie i n aanmerking komen

1.Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn kosten die rechtstreeks verband houden met de organisatie en uitvoering van de activiteiten.

2.De kosten die samenhangen met de inzet in uren van het personeel van de eigen organisatie of de vervanging van dat personeel worden niet

gesubsidieerd.

Artikel 6 . Wijze van verdeling

1.Binnen het subsidieplafond wordt voorrang gegeven aan projecten of activiteiten waarbij meerdere Lelystadse aanbieders van voor- en vroegschoolse

educatie betrokken zijn en die vallen binnen de speerpunten taalbeleid en 21e eeuwse vaardigheden zoals bedoeld in de LEA.

2.Minimaal 50% van het beschikbare subsidiebudget tot aan het plafond wordt beschikbaar gesteld voor activiteiten die bijdragen aan de taalontwikkeling en ontplooiing van kinderen in de groepen 3 en 4.

 • 3.

  Een aanvraag voor subsidie wordt voorts getoetst aan de volgende criteria:

  • a.

   in welke mate het project of activiteit bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs op een school en/of scholen;

  • b.

   in welke mate ouders en het bedrijfsleven bij het project of activiteit betrokken zijn;

  • c.

   in welke mate leerlingen door hun deelname aan het project of activiteit worden voorbereid op deelname aan de samenleving;

  • d.

   in welke mate het project de talenten van leerlingen en/of leerkrachten bevordert;

  • e.

   in welke mate de resultaten van het project of activiteit zijn gericht op ontwikkeling;

  • f.

   in welke mate het project of activiteit vernieuwend is;

  • g.

   in welke mate de samenwerking van partijen bijdraagt aan een verbetering van de doorgaande lijn 0-14 jaar.

4.De volgorde van subsidieverlening wordt bepaald op basis van de mate waarin een aanvraag voor subsidie tegemoet komt aan de in de leden 1 en 3 gestelde criteria.

5.Indien aanvragen in gelijke mate aan de leden 1 en 3 gestelde criteria voldoen, vindt de subsidieverlening plaats naar evenredigheid, op basis van het aantal leerlingen dat met het budget wordt bereikt.

Artikel 9 . Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Subsidie wordt in ieder geval niet verleend indien:

  • a.

   de doelstelling of activiteiten van de subsidieaanvrager, dan wel het beoogde gebruik van

   de subsidie discriminatie opleveren of op zullen leveren wegens godsdienst,

   levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele

   gerichtheid, leeftijd of op welke grond dan ook, of,

  • b.

   binnen de organisatie van de subsidieaanvrager of binnen de activiteiten waarvoor de

   aanvrager (mede-)verantwoordelijkheid draagt, discriminatie als omschreven onder a.

   plaatsvindt of zal plaatsvinden, en de aanvrager ter voorkoming of beperking hiervan niet

   die maatregelen treft die onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de

   aanvrager mogen worden verwacht.

 • 2.

  Onder discriminatie, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van deze bepaling niet begrepen het onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand of om participatie van groepen te bevorderen.

Artikel 1 0 . Bijzondere verplichtingen

Subsidieontvangers dienen medewerking te verlenen aan:

 • a.

  de twee jaarlijks op te stellen Lelystadse Onderwijsmonitor; en

 • b.

  het monitoren van de resultaten van activiteiten in het kader van de LEA, door aan de gemeente dan wel aan een door de gemeente aangewezen instantie de voor deze monitoring relevante gegevens aan te leveren.

Artikel 1 1 . Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan, met uitzondering van de artikel 1 tot en met 3, (bepalingen uit) deze subsidieregeling buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 1 2 . Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling activiteitenbudget brede school’.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

 

Lelystad d.d. 12 juli 2016.

 

Het college van de gemeente Lelystad,

 

de secretaris, de burgemeester,