Verordening winkeltijden gemeente Kapelle 2015
 
De raad der gemeente Kapelle;
 
Overwegende dat naar aanleiding van de wijziging van de Winkeltijdenwet per 1 juli 2013 het gewenst is de gemeentelijke verordening te actualiseren;
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2015, nummer 2015/42;
 
gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;
 
b e s l u i t :
 
vast te stellen de navolgende:
 
VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE KAPELLE 2015
 
Artikel 1 Begripsbepalingen
 
In deze verordening wordt verstaan onder:
A feestdagen:
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;
B werkdagen:
maandag tot en met zaterdag;
C winkel:
dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;
D wet:
de Winkeltijdenwet.
 
Artikel 2 Vrijstelling voor zon – en feestdagen
 • 1.
  Voor de kern Wemeldinge gelden de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de wet, niet op ten hoogste 12, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.
 • 2.
  Voor de kernen Kapelle, Schore en Biezelinge gelden de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a. en b. van de wet niet op ten hoogste 4 door het college van burge­meester en wethouders aan te wijzen zon- en feestdagen per kalenderjaar.
 
Artikel 3 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties
 • 1.
  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag, ten behoeve van:
  • a.
   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;
  • b.
   het uitstallen van goederen.
 • 2.
  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.
 
Artikel 4  Toerisme
De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze plaats niet voor de kern Wemeldinge:
 • -
   gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober voor winkels, gelegen op een camping van 10.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur en
 • -
  gedurende het gehele jaar van 08.00-10.00 uur en van 18.00-20.00 uur voor winkels waarin uitsluitend of in hoofdzaak scheepsbenodigdheden worden verkocht.
 
Artikel 5 Beslistermijn
 • 1.
  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 6 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.
 • 2.
  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste met 6 weken verdagen.
 
Artikel 6  Intrekken of wijzigen ontheffing
 • 1.
  Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:
  • a.
   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
  • b.
   verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;
  • c.
   de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;
  • d.
   aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;
  • e.
   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of
  • f.
   de houder dit verzoekt.
 • 2.
  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.
   
Artikel 7 Overdracht van de ontheffing
 • 1.
  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.
 • 2.
  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.
   
Artikel 8  Toezicht
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.
 
Artikel 9 Slotbepalingen
 • 1.
  De Verordening winkeltijden Kapelle, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 juni 2003, wordt ingetrokken.
 • 2.
  Dit besluit treedt in werking 8 dagen na de dag van de bekendmaking.
 • 3.
  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening winkeltijden gemeente Kapelle 2015.
 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Kapelle van 6 oktober 2015.

De griffier, De voorzitter,

Mevrouw J.J.M.M. Chamalaun mr. A.B. Stapelkamp

Naar boven