Verordening Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard 2015
Artikel 1 Definities
gemeente: de gemeente Krimpenerwaard.
gemeenteraad: de raad van de gemeente Krimpenerwaard.
college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard.
wethouder: de portefeuillehouder(s) Sociaal Domein.
contactambtenaar: beleidsadviseur van de Afdeling Sociaal Domein, die als contactpersoon fungeert.
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.
vertegenwoordiger: de vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van de kant van vragers op het gebied van het sociaal domein.
Sociaal Domein: activiteiten en voorzieningen op het terrein van welzijn, zorg, sport, onderwijs, werk en inkomen.
Artikel 2 Reikwijdte van de verordening
Deze verordening is van toepassing op de organisatie van de door de gemeenteraad ingestelde Adviesraad Sociaal Domein.
Artikel 3 Doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein
De doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein is om de burgerparticipatie zoals omschreven in artikel 2.1.3 derde lid Wmo 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet zo goed mogelijk in te vullen en zo integraal mogelijk vorm te geven.
Artikel 4 Opdracht Adviesraad Sociaal Domein
 • 1.
  De Adviesraad Sociaal Domein heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming en evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van het sociale domein betreffen. Alle adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein aan het college worden ook onverkort ter kennisname aan de gemeenteraad verstrekt, doch niet eerder dan wanneer het betreffende stuk vanuit het college naar de raad wordt gestuurd.
 • 2.
  De Adviesraad Sociaal Domein is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen het sociale domein en verzamelt op een actieve wijze zoveel mogelijk relevante informatie om de genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
 • 3.
  In het kader van zijn adviesfunctie onderhoudt de Adviesraad Sociaal Domein een relatie met diverse organisaties en doelgroepen.
 • 4.
  De Cliëntenraad Participatiewet heeft daartoe een vertegenwoordiger in de Adviesraad Sociaal Domein.
 • 5.
  Onderwerpen aangaande het sociale domein die ter advisering aan de Adviesraad Sociaal Domein worden voorgelegd, worden niet aan andere adviesraden ter advisering voorgelegd.
Artikel 5 Bevoegdheden
 • 1.
  Initiatiefrecht
  • a.
   De Adviesraad Sociaal Domein heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die de uitvoering van de taken van de gemeente op het terrein van het sociaal domein raken in het periodiek overleg aan de orde te stellen.
 • 2.
  Informatierecht
  • a.
   De Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages.
  • b.
   De Adviesraad Sociaal Domein krijgt van het college spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze verordening omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zonodig geven deskundigen mondeling toelichting over lopend beleid, de invloed van nieuw (rijks)beleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het beleidsterrein van het sociaal domein.
 • 3.
  Adviesrecht
  • a.
   Het college stelt de Adviesraad Sociaal Domein op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. Het college geeft daarbij van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien het college om advies vraagt, wordt het advies binnen een nader af te stemmen termijn schriftelijk uitgebracht.
  • b.
   Het college geeft binnen vijf weken een schriftelijke reactie op een uitgebracht advies. Het college kan alleen beargumenteerd afwijken van dit advies. Het college is verantwoordelijk voor de financiële, juridische en beleidsmatige aspecten van het besluit waarvoor zij advies heeft gevraagd.
  • c.
   De Adviesraad Sociaal Domein heeft daarnaast het recht om ongevraagd advies te geven op het beleidsterrein van het sociaal domein.
Artikel 6 Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein
 • 1.
  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit leden, die bekend zijn met de zorgvragen en –behoef-ten van verschillende groepen gebruikers van zorg en ondersteuning in het sociale domein en desgewenst over specifieke kennis beschikken ten aanzien van juridische aangelegenheden, financiën en dergelijke.
 • 2.
  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden en een onafhankelijke voorzitter.
 • 3.
  Eén van de leden is een vertegenwoordiger van de Cliëntenraad Participatiewet.
 • 4.
  De leden bekleden geen functie op bestuurlijk, beleid- of managementniveau in een politieke partij of een betaalde functie bij een organisatie, die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen met uitzondering van het in het lid 3 genoemde lid.
 • 5.
  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein kiezen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en een penningmeester en kunnen voor ieder hunner een plaatsvervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend.
Artikel 7 Voordracht, benoeming en zittingsduur
 • 1.
  De voorzitter, en de (plaatsvervangende) leden worden, op basis van het profiel zoals opgenomen in de bijlage bij deze verordening, door het college benoemd voor een periode van vier jaar.
 • 2.
  Benoemingen kunnen één keer met eenzelfde periode worden verlengd. Zittende leden en voorzitter blijven tot in hun opvolging is voorzien.
 • 3.
  Het college benoemt, gehoord de Adviesraad Sociaal Domein, een voorzitter die maatschappelijk betrokken is maar die geen functie op bestuurlijk, beleid- of managementniveau in een politieke partij of een betaalde functie bij een organisatie, die direct belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen of de gemeente.
 • 4.
  Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van het college.
 • 5.
  Er wordt een rooster van aftreden gemaakt, waarbij roulerend wordt afgetreden.
Artikel 8 Periodiek overleg
 • 1.
  Het periodiek overleg met de wethouder wordt voorgezeten door de voorzitter.
 • 2.
  In overleg met de contactambtenaar wordt de agenda voor het periodiek overleg met de wethouder opgesteld. Ieder lid heeft het recht om via de voorzitter onderwerpen aan te reiken. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de bijeenkomst vastgesteld.
 • 3.
  De voorzitter bepaalt in overleg tijd en plaats van het periodiek overleg.
 • 4.
  De kennisgeving, vergezeld van de agenda en vergaderstukken, is tenminste 10 werkdagen van tevoren in het bezit van alle betrokkenen.
 • 5.
  Verslag van het periodiek overleg wordt binnen twee weken aan de leden verzonden.
 • 6.
  De Adviesraad Sociaal Domein overlegt minimaal twee keer per jaar met de wethouder en de contactambtenaar.
 • 7.
  De Adviesraad Sociaal Domein overlegt minimaal vier keer per jaar met de contactambtenaar.
 • 8.
  Verslag van dit overleg wordt binnen twee weken aan de leden verzonden, tenzij dit overleg plaatsvindt tijdens een reguliere vergadering.
 • 9.
  Op verzoek van tenminste twee leden van de Adviesraad Sociaal Domein of het college kan een extra periodiek overleg ingepland worden. Aan dit verzoek wordt binnen vier weken voldaan, nadat het verzoek daartoe door de voorzitter is ontvangen.
Artikel 9 Faciliteiten en budget van de Adviesraad Sociaal Domein
 • 1.
  Het college stelt vergaderruimte beschikbaar in een gemeentelijke accommodatie op een tijdstip dat deze ook door de gemeentelijke organisatie gebruikt wordt.
 • 2.
  Het college draagt er zorg voor dat alle reguliere vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein op verzoek worden bijgewoond door een beleidsadviseur of de contactambtenaar.
 • 3.
  Bij gevraagde adviezen draagt het college zorg dat de inhoudelijke beleidsadviseur aanwezig is bij de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein voor het geven van informatie. Tevens betrekt de inhoudelijke beleidsadviseur het advies van de Adviesraad Sociaal Domein bij de verdere advisering aan college of raad.
 • 4.
  Het college draagt zorg voor de secretariële ondersteuning ter voorbereiding en afronding van de reguliere vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein en voor het uitwerken van maximaal vijf ongevraagde adviezen. Hiervoor wordt 400 uur per jaar beschikbaar gesteld.
 • 5.
  Het college kent de Adviesraad Sociaal Domein een budget toe waaruit tenminste organisatorische, beleidsinhoudelijke en ondersteuning extern kan worden ingekocht en waaruit reis- en onkostenvergoedingen, deskundigheidsbevordering, achterbanraadpleging en/of onderzoek kan worden gefinancierd.
 • 6.
  De Adviesraad Sociaal Domein geeft in haar jaarverslag een financiële verantwoording over de besteding van het budget.
 • 7.
  De Adviesraad Sociaal Domein stelt jaarlijks in overleg met het college, op basis van de gemeentelijke jaarplanning met betrekking tot de besluitvorming op het sociaal domein, een activiteitenplan en een begroting op. De jaarplanning bevat een schatting van het aantal vergaderingen.
Artikel 10 Regeling presentiegeld
 • 1.
  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen gebruik maken van de presentiegeld-regeling. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald aan de hand van het voor de van toepassing zijnde inwonersklasse vastgestelde bedrag in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.
 • 2.
  De leden komen in aanmerking voor de vastgestelde vergoeding op basis van het bovengenoemde rechtspositiebesluit. De voorzitter komt in aanmerking voor een vergoeding van 200% van deze vastgestelde vergoeding.
 • 3.
  De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de reiskosten naar/van de vergadering Adviesraad Sociaal Domein of kantoorartikelen. Derhalve kunnen deze kosten dus niet afzonderlijk gedeclareerd worden door de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.
  Uitbetaling geschiedt op basis van een getekende presentielijst per vergadering zoals aangegeven in de jaarplanning. Indien het aantal gevraagde adviezen of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven kan hiervan in overleg met het college gemotiveerd van afgeweken worden.
Artikel 11 Huishoudelijk Reglement
Ten dienste van haar functioneren, stelt de Adviesraad Sociaal Domein een huishoudelijk reglement op, waarin in ieder geval wordt geregeld: organisatie eigen vergadering, werkwijze, besluitvorming (inclusief quorum en wijze van scheiding van functies) beslotenheid van en inspraak tijdens de vergadering, vertegenwoordiging van de raad, vergoedingen, communicatie met en raadpleging van de achterban en/of inwoners van Krimpenerwaard.
Artikel 12 Jaarverslag
Jaarlijks voor 1 april maakt de Adviesraad Sociaal Domein een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar.
Artikel 13 Geheimhouding
Aan de leden van de Adviesraad Sociaal Domein wordt geen geheimhouding opgelegd ten aanzien van door de gemeente verstrekte informatie. Wel dienen de leden zich te houden aan een van tevoren afgesproken embargo periode.
Artikel 14 Geschillen
Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze verordening beslist het college, gehoord de Adviesraad Sociaal Domein.
Artikel 15 Slotbepalingen
 • 1.
  Communicatie
  Het college maakt het bestaan van de Adviesraad Sociaal Domein algemeen bekend.
 • 2.
  Evaluatie
  • a.
   De Adviesraad Sociaal Domein evalueert jaarlijks samen met het college het functioneren van het periodiek overleg. Indien er op basis van deze evaluatie reden is de verordening aan te passen dan wordt hiertoe door het college een voorstel gedaan aan de gemeenteraad.
  • b.
   De Adviesraad Sociaal Domein kan naar aanleiding van een evaluatie het college gemotiveerd verzoeken de onafhankelijke voorzitter te vervangen, met dien verstande dat een besluit daartoe de instemming behoeft van twee derde deel van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.
 • 3.
  Nadere regels
  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college na overleg met de Adviesraad Sociaal Domein.
Artikel 16 Citeertitel
De verordening wordt aangehaald als “Verordening Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard 2015”
Artikel 17 Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.
Per die datum worden het Samenwerkingsprotocol Wmo- Platform Bergambacht 2011, de Verordening burgerparticipatie Wmo gemeente Nederlek 2010, de Verordening burgerparticipatie Wmo gemeente Ouderkerk, de Verordening Wmo-adviesraad Schoonhoven en de Verordening participatie Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlist 2014 ingetrokken.
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Krimpenerwaard in de openbare vergadering van 22 september 2015.
De griffier, Drs. K.E. Driehuijs
De voorzitter, Mr. T.P.J. Bruinsma
Naar boven