Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 80880Plannen | ruimtelijk
Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 14 september 2015, gedurende zes weken ter inzage liggen:
 • het bij raadsbesluit van 8 juli 2015 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal - Nispen (NL.IMRO.1674.2060BUITENGEBIEDR-0401);
 • het besluit tot een reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 18 augustus 2015;
 • het plan-MER Buitengebied Roosendaal - Nispen (inclusief voortoets), het advies van de Commissie MER van 4 september 2014 en de notitie “Aanvulling naar aanleiding van advies Commissie MER”;
 • de door Gedeputeerde Staten in verband met de vaststelling van dit bestemmingsplan bij besluit van 7 juli 2015 verleende ontheffing ingevolge de Verordening ruimte 2014;
 • de beschikkingen tot het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder voor de locaties Buijenstraat 1- 3 en 2b te Roosendaal,
met alle hierbij behorende bijlagen.
I nzage
Voor het buitengebied, dat aansluit op de kernen Roosendaal en Nispen is door de gemeenteraad op 8 juli 2015 een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Op basis van artikel 7.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer diende in samenhang met dit bestemmingsplan tevens een milieueffectrapportage te worden opgesteld. Daarom ligt naast het bestemmingsplan tevens het plan-MER ter inzage, alsmede het hierover uitgebrachte advies van de Commissie MER en de notitie “Aanvulling naar aanleiding van advies Commissie MER”.
Ten behoeve van een uitbreiding van het glastuinbouwcomplex, dat is gevestigd aan de Westelijke Havendijk 33 te Roosendaal, was op grond van de Verordening ruimte 2014 een ontheffing vereist van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant. Deze ligt eveneens ter inzage.
Daarnaast was nog voor een tweetal locaties een hogere grenswaardenprocedure nodig ingevolge de Wet geluidhinder. Ook deze beschikkingen liggen ter inzage.
Reactieve aanwijzing
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 18 augustus 2015 besloten om voor het bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal - Nispen een reactieve aanwijzing te geven. De reactieve aanwijzing houdt in dat het bestemmingsplan niet in stand blijft voor wat betreft de volgende onderdelen:
 • 1.
  het toegevoegd gekoppeld bestemmingsvlak Slaaistraat 2a te Roosendaal;
 • 2.
  de functieaanduiding grondverzet, opslag en handel in bestratingsmaterialen Essenseweg 19 te Nispen;
 • 3.
  de vergroting van het bouwvlak Broekakkerstraat 15 te Nispen;
 • 4.
  de functieaanduiding permanente teeltondersteunende voorzieningen Bergsebaan 138 te Nispen;
 • 5.
  de uitbreiding van het bouwvlak Boeiinksestraat 1a te Roosendaal;
 • 6.
  de recreatiewoning perceel Kerkweg 34 te Nispen;
 • 7.
  de vergroting van het bedrijf Passenberg 4 te Roosendaal;
 • 8.
  het toegestane detailhandelsoppervlak Boeiinksestraat 1a te Roosendaal.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan hebben kenbaar gemaakt, alsmede door belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. De ontheffing op grond van de Verordening ruimte 2014, die is verleend door Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant, wordt hierbij geacht onderdeel uit te maken van het bestemmingsplan.
Tegen de reactieve aanwijzing van Gedeputeerde Staten kunnen belanghebbenden beroep instellen.
Tegen het plan-MER, met inbegrip van de hierbij behorende documenten, kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Tegen de beschikkingen tot het vaststellen van een hogere grenswaarde op grond van de Wet geluidhinder kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar te maken.
Beroep kan gedurende de hierboven aangegeven termijn worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling.
Alle hier bedoelde documenten liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in het Stadskantoor. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op de website van de gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor nadere informatie: Team ruimtelijke ontwikkeling, dhr. Hans Vergouwen, tel. 14 0165, e-mail hans.vergouwen@roosendaal.nl. of dhr. René Kools 14 0165, e-mail r.kools@roosendaal.nl of bij de receptie, tel. 14 0165.
Roosendaal, 13 september 2015.
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Mr. J.M.L. Niederer, burgemeester.
R.E.C. Kleijnen, secretaris.