Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2015, 78731Verordeningen
Gemeente Stadskanaal: Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO)
Het college van burgemeester en wethouders;
Gelezen de ledenbrief Wijizigingen CAR-UWO in verband met wijzigingen Wet arbeid en zorg, kenmerk ECWGO/U201501087, Lbr. 15/052, CvA/LOGA 15/10.
Gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;
b e s l u i t :
de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:
 • 1.
  de tekst van Artikel 6:5 wordt in zijn geheel vervangen en komt als volgt te luiden:
  Ouderschapsverlof
  Artikel 6:5
  • 1.
   De ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof, heeft, voor zover lokaal een regeling betaald ouderschapsverlof is of wordt vastgesteld, over de uren dat hij dit verlof geniet, maar ten hoogste over 13 maal de formele arbeidsduur per week, aanspraak op doorbetaling van een percentage van zijn bezoldiging.
  • 2.
   Het percentage bedoeld in het eerste lid bedraagt voor de ambtenaar die wordt bezoldigd volgens:
   • schaal 1: 90%
   • schaal 2: 85%
   • schaal 3: 80%
   • schaal 4: 70%
   • schaal 5: 60%
   • schaal 6 en hoger 50%
  • 3.
   Het is niet toegestaan dat de ambtenaar gedurende de uren dat het betaald ouderschapsverlof wordt genoten betaalde arbeid verricht. Het college kan hieromtrent nadere regels stellen.
  • 4.
   Op de ambtenaar die op grond van de Wazo recht heeft op ouderschapsverlof is artikel 6:9 niet van toepassing.
  • 5.
   De ambtenaar kan op grond van onvoorziene omstandigheden een verzoek indienen om toegekend ouderschapsverlof niet op te nemen. Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet, stemt het college hiermee in. Instemming heeft tot gevolg dat het resterende ouderschapsverlof wordt opgeschort.
 • 2.
  Artikel 6:5:1 komt te vervallen.
 • 3.
  Artikel 6:5:3 komt te vervallen.
 • 4.
  De wijzigingen genoemd bij de onderdelen 1, 2 en 3 in werking te laten treden één dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 augustus 2015.
Burgemeester en wethouders
de heer L.J. Zwartsenburg
locosecretaris
mevrouw G. Brongers-Roffel
locoburgemeester