Gemeenteblad van Noordwijkerhout

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkerhoutGemeenteblad 2015, 70166Verordeningen
Verordening starterslening gemeente Noordwijkerhout 2015
 
 
Vastgegesteld op:
Vastgesteld door:
Gepubliceerd in:
Gepubliceerd op:
Datum in werking:
Artikel 1 Begrippen
Deze verordening verstaat onder:
a) Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;
b) Bestaande (burger)koopwoning: reeds gebouwde woning waarvan de aanvrager van de Starterslening niet de eerste bewoner is en die minimaal 24 maanden (2 jaar)bewoond is geweest;
c) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout;
d) Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;
e) Starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;
f) NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;
g) SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.
Artikel 2 Toepassingsbereik
 • 1.
  De gemeente Noordwijkerhout heeft een gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een Starterslening kan worden toegekend. De gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.
 • 2.
  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:
  • a.
   van inwoners van de gemeente Noordwijkerhout tot en met 35 jaar, die tenminste 1 jaar staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en nog niet eerder de beschikking hadden over een zelfstandige koopwoning, dan wel oud-inwoners tot en met 35 jaar die aantoonbaar vanwege hun studie zijn vertrokken en binnen maximaal 1 jaar na afronden van de studie terugkeren;
  • b.
   voor het verwerven van bestaande (burger)koopwoningen in de gemeente Noordwijkerhout waarvoor geen MGE-constructie (zoals Koopgarant) geldt en waarvan de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning niet hoger zijn dan € 245.000,-
 • 3.
  De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.
Artikel 3 Budget
 • 1.
  De raad van de gemeente Noordwijkerhout stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van Startersleningen.
 • 2.
  Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.
 • 3.
  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.
Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst
Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Noordwijkerhout en SVn.
Artikel 5 Bevoegdheid college
 • 1.
  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Starterslening toe te kennen.
 • 2.
  Het college stelt de hoogte van de Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,-. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de Starterslening, geldende actuele NHG normen.
 • 3.
  De Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend.
 • 4.
  Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag Starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.
 • 5.
  Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten worden verstrekt met NHG.
 • 6.
  Het college kan aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.
Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning
 • 1.
  Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de Starterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier Starterslening verkrijgen.
 • 2.
  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten Starterslening).
 • 3.
  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.
Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing
 • 1.
  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Starterslening in, indien:
  • a.
   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;
  • b.
   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;
  • c.
   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;
  • d.
   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.
 • 2.
  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.
 • 3.
  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.
Artikel 8 Voorwaarden SVn
Op een Starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Productspecificaties Starterslening (A)’, ‘Procedures en Uitvoeringsregels Starterslening’ en ‘Toelichting op een Starterslening’, zoals die op het moment van aanvragen zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Noordwijkerhout en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.
Artikel 9 Nadere regels
Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.
Artikel 10 Hardheidsclausule
Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel 11 Inwerkingtreding
 • 1.
  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2015.
 • 2.
  Met de inwerkingtreding van de Verordening Starterslening wordt de Verordening VROM Starterslening Noordwijkerhout 2012 ingetrokken.
Artikel 12 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Starterslening gemeente Noordwijkerhout 2015’.