Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2015, 68493Plannen | ruimtelijk
Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Atrium (2015, nr. 137/624)
 
Nummer 137/624
Publicatiedatum 3 juli 2015
Agendapunt 22
Datum besluit B&W 2 juni 2015
Onderwerp
Vaststellen van het bestemmingsplan Zuidas-Atrium
De gemeenteraad van Amsterdam
Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 2 juni 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 624),
Besluit:
 • 1.
  de naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Zuidas-Atrium naar voren gebrachte zienswijze van de Bomenstichting, zoals samengevat en omschreven in de van dit besluit onderdeel uitmakende Nota van Beantwoording bestemmingsplan Zuidas-Atrium (verder: Nota van Beantwoording), ontvankelijk te verklaren;
 • 2.
  de zienswijze zoals samengevat en omschreven in de Nota van Beantwoording, ongegrond te verklaren;
 • 3.
  het bestemmingsplan Zuidas-Atrium, bestaande uit de verbeelding en regels en vergezeld van een toelichting, met identificatienummer NL.IMRO.0363.K1401BPGST-VG01, in elektronische en analoge vorm, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruikgemaakt is van een ondergrond welke ontleend is aan de Grootschalige Basiskaart Amsterdam, versie 1 januari 2014, in vergelijking met het bestemmingsplan zoals dit in ontwerp ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vast te stellen, in die zin dat in de planregels in artikel 8, onder a, onder 3, en artikel 10, onder d, genoemde hoogte van 13 meter wordt vervangen door 11 meter;
 • 4.
  geen exploitatieplan vast te stellen;
 • 5.
  dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd
in zijn vergadering op 1 juli 2015.
De voorzitter
mr. E.E. van der Laan
De raadsgriffier
mr. M. Pe