Gemeenteblad van Utrecht (Utr)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Utrecht (Utr)Gemeenteblad 2015, 68336Beschikkingen | afhandeling
Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 15 essen en 8 esdoorns, Langs het Veemarktplein te Utrecht, HZ_WABO-15-11951
Langs het Veemarktplein te Utrecht
HZ_WABO-15-11951
Het kappen van 15 essen en 8 esdoorns
Datum besluit: 21-07-2015
Besluit: Verleend
Rechtsmiddel: Bezwaar
 
Voordat u een bezwaarschrift indient, kunt u meestal de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, digitaal ter inzage bij balie 28 op de 5e verdieping van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo. Bent u het met de genomen beslissing niet eens, dan kunt u bij de meeste besluiten een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Bezwaarschriften die buiten de termijn worden ingediend, kunnen in principe niet in behandeling worden genomen. U kunt u bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit formulier vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.