Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 64757Plannen | ruimtelijk
Vastgesteld bestemmingsplan ‘locatie Westelaarsestraat 54’
Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf maandag 27 juli 2015, gedurende zes weken ter inzage ligt het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 juli 2015:
•gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘locatie Westelaarsestraat 54’
NL.IMRO.1674.2077westelstr54-0401
Gedurende de bovenvermelde termijn van de terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken. Tegen de wijziging die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan is aangebracht, kan door belanghebbenden gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep ingesteld worden.
Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling.
Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is tevens te vinden op de website van de gemeente Roosendaal: www.roosendaal.nl alsmede op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Voor nadere informatie: team ruimtelijke ontwikkeling, mevrouw P.A. Loos, tel. 14 0165, e-mail p.loos@roosendaal.nl.
Roosendaal, 24 juli 2015
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,