Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2015, 64750Plannen | ruimtelijk
Beschikking vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Westelaarsestraat 54 te Wouwse Plantage
Burgemeester en wethouders maken onder verwijzing naar artikel 110a uit de Wet geluidhinder bekend, dat zij een hogere waarde hebben vastgesteld voor het aspect wegverkeerslawaai vast te stellen dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, die is neergelegd in artikel 82 uit de Wet geluidhinder (nl. 48 dB voor wegverkeerslawaai). De hogere waarde die is vastgesteld heeft betrekking op twee nieuw te realiseren woningen aan de Westelaarsestraat te Wouwse Plantage. De twee woningen worden gerealiseerd tussen de Plantagebaan en de woning Westelaarsestraat 54.
De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikking
De beschikking ligt vanaf maandag 27 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage bij het de balie publiekszaken in het Stadskantoor in Roosendaal.
Gedurende de bovenvermelde termijn van de terinzagelegging kan tegen de vastgestelde hogere waarde beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Beroep kunt u instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling.
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw P.A. Loos-Schellekens van het team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0165, e-mail p.loos@roosendaal.nl
Roosendaal, 24 juli 2015