Gemeenteblad van Landgraaf

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LandgraafGemeenteblad 2015, 63682Verordeningen
Gemeente Landgraaf - Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008
De raad van de gemeente Landgraaf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015;
gehoord de oordeelvormende raad 16 juni 2015;
Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 30 juni 2015.
B e s l u i t :
I. de Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008 als volgt te wijzigen:
Na afdeling 9 wordt een nieuwe afdeling 10 en artikel 2.10 ingevoegd luidende:
Artikel 10 Veiligheidsrisicogebied
 
Artikel 2.10 Veiligheidsrisicogebied
 
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.
 
Toelichting.
Aanleiding voor dit voorstel tot wijziging van de APV is het feit dat in de afgelopen tijd zowel Landgraaf als de omringende gemeenten worden geconfronteerd met ernstige bedreigingen of een vermoeden van ernstige dreiging door met name OMG’s (outlaw motorgangs als Hells Angels, Bandido’s) maar ook sportersgroeperingen (hooligans).
 
De raad kan op grond van artikel 151 b Gemeentewet aan de burgemeester de bevoegdheid verlenen om gebieden aan te wijzen, waarin de officier van justitie de controlebevoegdheden die genoemd worden in artikel 50, 51 en 52 Wet wapen en munitie, kan uitoefenen (preventief fouilleren). Het gaat om de controlebevoegdheden om binnen het aangewezen gebied:
 • -
  vervoermiddelen te onderzoeken;
 • -
  een ieders kleding te onderzoeken;
 • -
  te vorderen dat verpakkingen die men bij zich draagt, worden geopend.
 
De burgemeester kan een gebied aanwijzen als uit feiten of omstandigheden blijkt dat er sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. De aanwijzing als veiligheidsrisicogebied wordt gegeven voor een bepaalde duur die niet langer is en voor een gebied dat niet groter is dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde.
 
Voordat de burgemeester een gebied aanwijst, overlegt hij hierover met de officier van justitie en politie.
Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • -
  feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat er sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;
 • -
  de zorgvuldige afweging van het objectieve en subjectieve veiligheidsbelang en het individuele belang van de burgers (privacy);
 • -
  subsidiariteit en proportionaliteit;
 • -
  breder handhavingsbeleid in het beoogde gebied ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid.
 
II. Dit besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008 treedt in werking met ingang van de dag na de algemene bekendmaking hiervan.
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 30 juni 2015.
De griffier, De voorzitter,